Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

💭
Working #golang @ ICS Defense

Erhan Yakut yakuter

💭
Working #golang @ ICS Defense
Block or report user

Report or block yakuter

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
@yakuter
yakuter / nats.php
Created May 5, 2019
PHP and NATS.io Example
View nats.php
<?php
require_once 'vendor/autoload.php';
// Yeni bağlantı nesnesi oluşturma ve bağlanma
$client = new \Nats\Connection();
$client->connect();
// Subscriber
$callback = function($payload)
@yakuter
yakuter / channel.go
Created Apr 18, 2019
Go Channel Oluşturma Örneği
View channel.go
ilkKanal := make(chan string)
ilkKanal <- "merhaba" // Gönderme
degisken := <- ilkKanal // Alma
@yakuter
yakuter / main.go
Created Apr 18, 2019
İsimsiz Go Routine Örneği
View main.go
func main() {
go func() {
fmt.Println("Merhaba isimsiz dünya")
}()
}
@yakuter
yakuter / main.go
Created Apr 18, 2019
Go'da Worker Pool Örneği
View main.go
package main
import "fmt"
import "time"
// Birden fazla eş zamanlı görevi vereceğimiz işçilerimizi
// burada tanımlıyoruz. Bu işçiler jobs kanaldaki işleri alıp,
// sonuçlarını işe karşılık gelen results kanalına iletmekteler.
// Yapılan işi tanımlamak için 1 saniyelik bekleme koyulmuştur.
func worker(id int, jobs <-chan int, results chan<- int) {
@yakuter
yakuter / main.go
Created Apr 18, 2019
Kanallarda Select / Case Kullanımı
View main.go
package main
import (
"fmt"
"time"
)
func main() {
kanalim := make(chan string)
@yakuter
yakuter / main.go
Last active Apr 18, 2019
Buffered Kanal Örneği
View main.go
package main
import (
"fmt"
"time"
)
func main() {
bufferedKanal := make(chan string, 3)
go func() {
@yakuter
yakuter / main.go
Last active Apr 18, 2019
Go Channel Gönderici ve Alıcı Fonksiyon Örneği
View main.go
package main
import (
"fmt"
"time"
)
func main() {
kahramanlar := []string{"Marvel", "Flash", "Thanos", "Flash"}
ilkKanalim := make(chan string)
@yakuter
yakuter / main.go
Last active Apr 18, 2019
Go Channels Örneği
View main.go
package main
import (
"fmt"
"time"
)
func main() {
kahramanlar := []string{"Marvel", "Flash", "Thanos", "Flash"}
ilkKanalim := make(chan string)
@yakuter
yakuter / main.go
Last active Apr 18, 2019
Go Routine Örneği
View main.go
package main
import (
"fmt"
"time"
)
func main() {
kahramanlar := []string{"Marvel", "Flash", "Thanos", "Flash", "Hulk", "Thor",
"Marvel", "Flash", "Thanos", "Flash", "Hulk", "Thor"}
You can’t perform that action at this time.