Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@yemreeke
Created September 16, 2021 19:20
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
Star You must be signed in to star a gist
Save yemreeke/107b09860c99512a4e57a1b76769a997 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Robolink Akademi - WS2812B İle Polis Çakar Yapımı

Robolink Akademi - WS2812B İle Polis Çakar Yapımı

#include <FastLED.h> // Kütüphane
#define NUM_LEDS 10 // Led sayısı
#define DATA_PIN 7 // ledin bağlı olduğu pin
CRGB leds[NUM_LEDS]; // led dizemiz (liste de denebilir)
int Fast_Delay = 125; // bekleme süresi
void setup() {
FastLED.addLeds<WS2812B, DATA_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS); //Fastled'e ledleri ekledik
FastLED.setBrightness(255); // parlaklığı max yaptık 0 - 255
}
void loop() {
for (int i = 0; i < 3; i++) { // 3 defa
LedOn(0,5,255,0,0); // 0-5 ledleri kırmızı yakıyoruz
delay(Fast_Delay); // bekliyoruz
LedOn(0,5,0,0,0); // 0-5 ledleri kapatıyoruz
delay(Fast_Delay); //bekliyoruz
}
for (int i = 0; i < 3; i++) { // 3 def
LedOn(5,10,0,0,255); // 5-10 ledleri mavi yakıyoruz
delay(Fast_Delay); // bekliyoruz
LedOn(5,10,0,0,0); // 5-10 ledleri kapatıyoruz
delay(Fast_Delay); // bekliyoruz.
}
}
// Kodumuz çok uzun olmasın diye bir fonksiyon yazmak istedim.
// bu fonksiyon 5 parametre alıyor.
// ilk 2 si başlangıç ve bitiş led sayıları
// diğer 3 ü ise RGB olarak ledlerin hangi renk olacağını belirleyen sayılardır.
// Fonksiyon kullanarak kodlarınız kısa, düzenli ve anlaşılır şekilde yazabilirsiniz.
void LedOn(int first,int last, int R, int G, int B){
for(int i=first;i<last;i++){
leds[i].setRGB(R,G,B);
}
FastLED.show();
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment