Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@yemreeke
Last active Aug 15, 2021
Embed
What would you like to do?
Robolink Akademi - Step Motordan 360 Derece Servo Motor Yapımı Kodları

Robolink Akademi - Step Motordan 360 Derece Servo Motor Yapımı Kodları

int Adim = 2048 / 4; // 512 1 Tam tur için gerekli adım
int guncelDerece = 0; // Başlangıç Derece 0
float birDerecedekiAdim = Adim / 360.0; // 1,4222
int sure = 3; // Her adımda bekleme süresi
#define IN1 11 //Sürücü
#define IN2 10 //Bağlantıları
#define IN3 9
#define IN4 8
void setup() {
pinMode(IN1, OUTPUT); //Pinleri
pinMode(IN2, OUTPUT); //Çıkış
pinMode(IN3, OUTPUT); //Olarak
pinMode(IN4, OUTPUT); //Tanımladık
}
void loop() {
DereceAyarla(0); //0.Dereceye Ayarlıyoruz
delay(2000); // 2 sn bekle
DereceAyarla(90); //90.Dereceye Ayarlıyoruz
delay(2000);
DereceAyarla(45); //45.Dereceye Ayarlıyoruz
delay(2000);
DereceAyarla(180);//180.Dereceye Ayarlıyoruz
delay(2000);
DereceAyarla(135);//135.Dereceye Ayarlıyoruz
delay(2000);
DereceAyarla(360);//360.Dereceye Ayarlıyoruz
delay(5000); //5 sn bekle
}
void DereceAyarla(int derece) {
if (derece >= 0 && derece <= 360) { // Derece 0 360 Arasında ise
if (derece > guncelDerece) { // Girilen derece büyükse Saat Yönü
float fark = derece - guncelDerece; // derece farkını hesaplıyoruz
//Bir derecedeki ilerlemesi adım ile farkı yani dereceyi çarpıyoruz
SaatYonu(int(fark * birDerecedekiAdim)); // o kadar adım ilerliyor.
guncelDerece = derece; // güncel dereceye dereceyi aktarıyoruz.
}
else if (derece < guncelDerece) { //Girilen derece küçükse Saat Ters Yönü
float fark = guncelDerece - derece; // derece farkını hesaplıyoruz
//Bir derecedeki ilerlemesi adım ile farkı yani dereceyi çarpıyoruz
SaatTersYonu(int(fark * birDerecedekiAdim));// o kadar adım ilerliyor.
guncelDerece = derece;// güncel dereceye dereceyi aktarıyoruz.
}
}
}
void SaatYonu(int adimSayisi) {
for (int i = 0; i < adimSayisi; i++) {
digitalWrite(IN4, HIGH);
delay(sure);
digitalWrite(IN4, LOW);
digitalWrite(IN3, HIGH);
delay(sure);
digitalWrite(IN3, LOW);
digitalWrite(IN2, HIGH);
delay(sure);
digitalWrite(IN2, LOW);
digitalWrite(IN1, HIGH);
delay(sure);
digitalWrite(IN1, LOW);
}
}
void SaatTersYonu(int adimSayisi) {
for (int i = 0; i < adimSayisi; i++) {
digitalWrite(IN1, HIGH);
delay(sure);
digitalWrite(IN1, LOW);
digitalWrite(IN2, HIGH);
delay(sure);
digitalWrite(IN2, LOW);
digitalWrite(IN3, HIGH);
delay(sure);
digitalWrite(IN3, LOW);
digitalWrite(IN4, HIGH);
delay(sure);
digitalWrite(IN4, LOW);
}
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment