Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Prosty plugin dodający shortcode do WordPress - [moja_galeria]. Podany shortcode możemy wkleić do strony lub wpisu. Plugin ma za zadanie pobrać strony-dzieci i wyświetlić ich miniaturki we wpisie.
<?php
/*
Plugin Name: Moja Galeria
Plugin URI: http://wpadmin.pl
Description: Prosty plugin dodający shortcode - [moja_galeria], dzięki któremu możemy wyświetlić 'galerie' stron, będących rodzicem wybranej strony.
Version: 0.1
Author: ziemekpr0@gmail.com
License: GPL2
License URI: https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
*/
function generate_my_gallery(){
$query_args = array(
'post_type' => 'page', //chodzi nam o strony
'post_parent' => '1883', //tu nalezy podac identyfikator strony-rodzica
'post_status' => 'publish', //tylko opublikowane strony
'orderby' => 'date', //sortowanie wedlug daty publikacji
'order' => 'DESC' //malejaco - od najnowszych do najstarszych
);
$the_query = new WP_Query($query_args);
// The Loop
$html = '';
if ($the_query->have_posts())
{
while ($the_query->have_posts())
{
$the_query->the_post();
// jezeli strona ma obrazek wyrozniajacy
if(has_post_thumbnail())
{
$html .= '<a href=" ' . get_the_permalink() . '" class="thumbnail">';
$html .= get_the_post_thumbnail();
$html .= '</a>';
}
}
}
else
{
$html = 'Galeria jest pusta.';
}
return $html;
}
add_shortcode('moja_galeria', 'generate_my_gallery');
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment