Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@zmilonas
Last active January 14, 2024 19:04
Show Gist options
  • Save zmilonas/c511134ecf960c8ab5e6b3d6f40b236f to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save zmilonas/c511134ecf960c8ab5e6b3d6f40b236f to your computer and use it in GitHub Desktop.
Formułka do CV, resume, RODO GDPR Compliant resume formulae

Polski 🇵🇱

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

English 🇪🇺

I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the European Parliament's and Council of the European Union Regulation on the Protection of Natural Persons as of 27 April 2016, with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (Data Protection Directive)

@Volmarg
Copy link

Volmarg commented Jan 25, 2020

ctrl + c / ctrl + v = thx

@Ys-sudo
Copy link

Ys-sudo commented Apr 16, 2020

Super pozdrawiam :)

@mdabrowski1990
Copy link

Super sprawa, dzięki za podzielenie się!

@maciejziemichod
Copy link

thx

@plskrdar
Copy link

plskrdar commented Mar 3, 2021

Rowniez dziekuje!

@szuri
Copy link

szuri commented Sep 26, 2021

Many Thanks!

@VoiciehBy
Copy link

You are savior, chłopie. Dziękuję bardzo. Jak co to nie ma kropki na końcu, ale to taka tylko uwaga :D.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment