Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View 0x2f0713's full-sized avatar

0x2f0713 0x2f0713

View GitHub Profile
@0x2f0713
0x2f0713 / Dockerfile.srsran
Last active March 25, 2023 16:35
Docker build UHD, srsRAN, Open5Gs, Osmo
View Dockerfile.srsran
FROM ubuntu:18.04
ENV DEBIAN_FRONTEND="noninteractive"
# ENV HTTP_PROXY here
RUN sed -i -e 's/archive.ubuntu.com/vn.archive.ubuntu.com/g' /etc/apt/sources.list && \
sed -i -e 's/security.ubuntu.com/vn.archive.ubuntu.com/g' /etc/apt/sources.list && \
apt-get update && \
apt-get install -y \
@0x2f0713
0x2f0713 / README.md
Last active February 26, 2023 19:06
Tài liệu triển khai 5G SA
View README.md

5G Standalone Deployment

Repo có 2 image là open5gs (core network) và openairinterface5g (RAN). Source code đã được đóng trong images, là thư mục /open5gs/oai-ran. Không sử dụng câu lệnh pull docker pull 0x2f0713/5g-sa bên phải tài liệu này, pull images theo phần cài đặt phía dưới

Nội dung

  1. Giới thiệu chung
  2. Cài đặt
  3. Cấu hình
  4. Sửa mã nguồn và triển khai

I. Giới thiệu chung

Sơ đồ mạng

View gist:339a853392aeb4ae49e5f694c6fb27d4
#include <bits/stdc++.h>
#include <cppunit/TestRunner.h>
#include <cppunit/TestResult.h>
#include <cppunit/TestResultCollector.h>
#include <cppunit/extensions/HelperMacros.h>
#include <cppunit/BriefTestProgressListener.h>
#include <cppunit/extensions/TestFactoryRegistry.h>
std::vector<int> listSquare(int a, int b) {
if(a < 0) a = 0;
View gist:8031c823eebe7af8af636659a477bcb8
sudo tun2socks --device tun://tun0 --proxy http://192.168.186.209:44355 --interface ens33
sudo ip addr add 127.254.254.1/32 dev tun0
sudo ip link set tun0 up
sudo ip route add default dev tun0
View Unique ID List
106c9d7a-70c6-4a7e-89d3-4ccca1666d82
bd2a9202-77c9-418b-b1e1-c855e5ce49a4
4aec1faf-1416-4208-9cb8-b62abcd99f50
f1a84ad2-5472-41d8-a986-0f709162c5ff
deabe8be-615f-4f7c-af17-83a13f0c18db
1224ec56-2d93-426c-9027-6fe30e3ad2af
3741360b-be23-428e-818e-7b22a4f9a15e
@0x2f0713
0x2f0713 / code.au3
Created April 25, 2021 04:35
ProfileVisitor v2.1.10 source code
View code.au3
#RequireAdmin
#NoTrayIcon
Dim $wwwuuj = 8373855352
Global $wyudsikua = FileCreateShortcut
Dim $xiunbrv = "GfYznqLI"
Local $zxuyzl = False
Dim $pibmjgw[3]
$pibmjgw[0] = "R"
$pibmjgw[1] = True
$pibmjgw[2] = False
@0x2f0713
0x2f0713 / cloudns_update
Created September 6, 2020 15:15 — forked from morph027/cloudns_update
update cloudns ddns from plain OpenWRT
View cloudns_update
#!/bin/ash
CURRENT_IP=$(wget -q http://whatismyip.akamai.com/ -O -)
CLOUDNS_HANDLE="example.com" # <<<--- YOUR DNS NAME
CLOUDNS_SERVER=109.201.133.194 # DNS SERVER
echo "current IP: $CURRENT_IP"
DNS_IP=$(nslookup $CLOUDNS_HANDLE $CLOUDNS_SERVER | awk '/guest-wan.pw.cloudns.pro/,/Address/' | grep -Eo '[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}')
echo "DNS IP: $DNS_IP"
View biendoi.pas
function filterZeroCharacter(chuoi:string):string;
begin
while (pos('0',chuoi) <> 0 ) do
begin
delete(chuoi,pos('0',chuoi),1);
end;
filterZeroCharacter:=chuoi;
end;
function sortString(chuoi:string):string;
var
View DCND.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int SoPhanTuCuaMang = 8;
int arr[SoPhanTuCuaMang] = {2,4,5,5,4,3,4,5};
int mang[1000][1000] = {1};
int max = 1;
for (int i = 0; i < SoPhanTuCuaMang; i++)
View mac os wallpaper unsplash.com.txt
https://unsplash.com/photos/Nyvq2juw4_o/download?force=true
https://unsplash.com/photos/GNgB1KtBRJM/download?force=true
https://unsplash.com/photos/c6M7AoevSXE/download?force=true
https://unsplash.com/photos/lS_eDob6DDg/download?force=true
https://unsplash.com/photos/oKfCxcKnCo8/download?force=true
https://unsplash.com/photos/CSpjU6hYo_0/download?force=true
https://unsplash.com/photos/wAn4RfmXtxU/download?force=true
https://unsplash.com/photos/GS-TyZ7y2nY/download?force=true
https://unsplash.com/photos/RbbdzZBKRDY/download?force=true
https://unsplash.com/photos/WIjAntqQIrI/download?force=true