Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@0x2f0713
Last active February 26, 2023 19:06
Show Gist options
 • Save 0x2f0713/7c2ec1e30e256a45db6d168ec56cb41b to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save 0x2f0713/7c2ec1e30e256a45db6d168ec56cb41b to your computer and use it in GitHub Desktop.
Tài liệu triển khai 5G SA

5G Standalone Deployment

Repo có 2 image là open5gs (core network) và openairinterface5g (RAN). Source code đã được đóng trong images, là thư mục /open5gs/oai-ran. Không sử dụng câu lệnh pull docker pull 0x2f0713/5g-sa bên phải tài liệu này, pull images theo phần cài đặt phía dưới

Nội dung

 1. Giới thiệu chung
 2. Cài đặt
 3. Cấu hình
 4. Sửa mã nguồn và triển khai

I. Giới thiệu chung

Sơ đồ mạng

image

II. Cài đặt

II.1. Open5GS

Để gNB và AMF thông được với nhau, cần tạo network mới với IP Gateway 10.0.0.1 và dải subnet 10.0.0.0/16

docker network create --gateway 10.0.0.1 --subnet 10.0.0.0/16 5g
II.1.1. Pull stable docker image
docker pull 0x2f0713/open5gs:v1.0.3
II.1.2. Run Docker container
docker run --name open5gs -d -t --cap-add=NET_ADMIN --cap-add=NET_RAW --net 5g -p 127.0.0.1:3001:3000 --ip 10.0.0.2 --device /dev/net/tun 0x2f0713/open5gs:v1.0.3
II.1.3. Run core network in containter
docker exec -it open5gs bash
cd /open5gs
./run.sh

II.2. OpenAirInterface5G

II.2.1. Pull stable docker image

docker pull 0x2f0713/openairinterface5g:v1.0.0

II.2.2. Run Docker container

docker run --name openairinterface5g -d -t --privileged --net 5g --ip 10.0.0.3 openairinterface5g

II.2.3. Run bash in containter

docker exec -it openairinterface5g bash
II.2.3.1 Run gNB

Lưu ý: Phải chạy gNB và nrUE trên 2 terminal riêng biệt.

cd cmake_targets/ran_build/build/
./nr-softmodem -O ../../../targets/PROJECTS/GENERIC-NR-5GC/CONF/gnb.sa.band78.fr1.24PRB.usrpb210.conf --rfsim --sa
II.2.3.2 Run nrUE
cd cmake_targets/ran_build/build/
./nr-uesoftmodem -r 24 --numerology 1 --band 78 -C 3604320000 -s 24 --sa --rfsim -O ../../../targets/PROJECTS/GENERIC-NR-5GC/CONF/ue.conf

III. Cấu hình

III.1. Cấu hình open5gs:

 1. Addresses:

  • MongoDB = 127.0.0.1:27017
  • WebUI = 10.0.0.2:3000
  • SMF-gtpc = 127.0.0.4 :2123 for S5c, N11
  • SMF-gtpu = 127.0.0.4 :2152 for N4u (Sxu)
  • SMF-pfcp = 127.0.0.4 :8805 for N4 (Sxb)
  • SMF-frDi = 127.0.0.4 :3868 for Gx auth
  • SMF-sbi = 127.0.0.4 :7777 for 5G SBI (N7,N10,N11)
  • AMF-ngap = 127.0.0.5 :38412 for N2
  • AMF-sbi = 127.0.0.5 :7777 for 5G SBI (N8,N12,N11)
  • UPF-pfcp = 127.0.0.7 :8805 for N4 (Sxb)
  • UPF-gtpu = 10.0.0.2:2152 for S5u, N3, N4u (Sxu)
  • PCRF-frDi = 127.0.0.9 :3868 for Gx
  • NRF-sbi = 127.0.0.10:7777 for 5G SBI
  • AUSF-sbi = 127.0.0.11:7777 for 5G SBI
  • UDM-sbi = 127.0.0.12:7777 for 5G SBI
  • PCF-sbi = 127.0.0.13:7777 for 5G SBI
  • NSSF-sbi = 127.0.0.14:7777 for 5G SBI
  • BSF-sbi = 127.0.0.15:7777 for 5G SBI
  • UDR-sbi = 127.0.0.20:7777 for 5G SBI
 2. PLMN, TAC,...

  • MCC: 208
  • MNC: 99
  • TAC: 1
  • s_nssai
   • sst: 1
   • sd: 000001
 3. Subscribers (quan ly qua WebUI)

  • IMSI: 2089900007487
  • Key: fec86ba6eb707ed08905757b1bb44b8f
  • OPc: C42449363BBAD02B66D16BC975D77CC1
  • DNN: internet
  • nssai_sst: 1
  • nssai_sd: 1

III.2. Cấu hình openairinterface5g:

 • PCI: 0
 • Bandwidth: 24PRB
 • Band: 78
 • Subcribers: giống như info trên core network

III.3. Cấu hình mạng

 • Network name: 5g
 • Gateway: 10.0.0.1
 • Open5Gs IP: 10.0.0.2
 • OpenAirInterface5G IP: 10.0.0.3

II.3. Advanced

II.3.1. Capture traffic with Wireshark

Lưu ý: Cần sử dụng Wireshark phiên bản 3.0.0 trở lên để xem được traffic NGAP. Cách cài Wireshark phiên bản 3.0.0 trở lên

Có thể bắt gói tin NGAP ngay trên interface any của Wireshark hoặc bắt trên interface của docker network như dưới đây:

 1. Lấy network ID bằng lệnh docker network ls:
ox2fo713@ox2fo713:~$ docker network ls
NETWORK ID   NAME          DRIVER  SCOPE
801ee26c775f  5g           bridge  local
 1. Capture interface có dạng br-${network-id} (ví dụ: br-801ee26c775f)

II.3.2. Quản lý thông tin subscribers qua WebUI

Đăng nhập trên trang http://localhost:3001 ở máy host với thông tin đăng nhập

Username: admin
Password: 1423

Giao diện quản lý sau khi đăng nhập như sau: screenshot

Sửa thông tin subscriber

screenshot_1

Sửa thông tin xác thực của subscriber

screenshot_2

Sửa config APN/DNN của subscriber
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment