Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@0x2f0713
Created May 18, 2018 17:40
Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save 0x2f0713/a1a34cafb9a2374d69e6ef40910f8f82 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save 0x2f0713/a1a34cafb9a2374d69e6ef40910f8f82 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Chatfuel_API_ITRUM

Lấy ID Facebook của một người dùng http://php-0x2f0713.herokuapp.com/chatfuel_api/facebook/get-user-id?url={{url}}&username={{text}}

Trường url: Link Facebook người dùng. (VD: https://www.facebook.com/0x2f0713.Real) Trường username: User name Facebook của người dùng. (VD: 0x2f0713.Real) Lưu ý: Nếu bạn truyền giá trị cho cả 2 trường trong request, server sẽ ưu tiên lấy giá trị của trường url. Bật mí: API có thể lấy được cả ID Group (phải để công khai) và Page, muốn sử dụng thì bắt buộc phải truyền giá trị cho trường url, không truyền giá trị vào trường username. Tải tài liệu không cho phép tải trên Google Drive http://php-0x2f0713.herokuapp.com/chatfuel_api/download-drive-protected-document?url={{url}}

Trường url: Link file Google Drive. (VD: https://drive.google.com/open?id=1jV4IfkldIHOniRsXYWsoq_Ip6sRrMuWB&authuser=0 hoặc https://drive.google.com/file/d/1jV4IfkldIHOniRsXYWsoq_Ip6sRrMuWB hoặc https://drive.google.com/file/d/1jV4IfkldIHOniRsXYWsoq_Ip6sRrMuWB/edit hoặc https://drive.google.com/file/d/1jV4IfkldIHOniRsXYWsoq_Ip6sRrMuWB/view đều được)

Nếu có lỗi, mong bạn report cho mình tại namhaiha0308@gmail.com hoặc 0x2f0713@gmail.com

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment