Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View 0x2f0713's full-sized avatar

0x2f0713 0x2f0713

View GitHub Profile
alert('hello ' + document.location.href);

Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số sao cho không có chữ số nào lặp lại đúng 3 lần.

@0x2f0713
0x2f0713 / README.md
Created May 18, 2018 17:40
Chatfuel_API_ITRUM

Lấy ID Facebook của một người dùng http://php-0x2f0713.herokuapp.com/chatfuel_api/facebook/get-user-id?url={{url}}&username={{text}}

Trường url: Link Facebook người dùng. (VD: https://www.facebook.com/0x2f0713.Real) Trường username: User name Facebook của người dùng. (VD: 0x2f0713.Real) Lưu ý: Nếu bạn truyền giá trị cho cả 2 trường trong request, server sẽ ưu tiên lấy giá trị của trường url. Bật mí: API có thể lấy được cả ID Group (phải để công khai) và Page, muốn sử dụng thì bắt buộc phải truyền giá trị cho trường url, không truyền giá trị vào trường username. Tải tài liệu không cho phép tải trên Google Drive http://php-0x2f0713.herokuapp.com/chatfuel_api/download-drive-protected-document?url={{url}}

https://unsplash.com/photos/Nyvq2juw4_o/download?force=true
https://unsplash.com/photos/GNgB1KtBRJM/download?force=true
https://unsplash.com/photos/c6M7AoevSXE/download?force=true
https://unsplash.com/photos/lS_eDob6DDg/download?force=true
https://unsplash.com/photos/oKfCxcKnCo8/download?force=true
https://unsplash.com/photos/CSpjU6hYo_0/download?force=true
https://unsplash.com/photos/wAn4RfmXtxU/download?force=true
https://unsplash.com/photos/GS-TyZ7y2nY/download?force=true
https://unsplash.com/photos/RbbdzZBKRDY/download?force=true
https://unsplash.com/photos/WIjAntqQIrI/download?force=true
function filterZeroCharacter(chuoi:string):string;
begin
while (pos('0',chuoi) <> 0 ) do
begin
delete(chuoi,pos('0',chuoi),1);
end;
filterZeroCharacter:=chuoi;
end;
function sortString(chuoi:string):string;
var
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int SoPhanTuCuaMang = 8;
int arr[SoPhanTuCuaMang] = {2,4,5,5,4,3,4,5};
int mang[1000][1000] = {1};
int max = 1;
for (int i = 0; i < SoPhanTuCuaMang; i++)
@0x2f0713
0x2f0713 / cloudns_update
Created September 6, 2020 15:15 — forked from morph027/cloudns_update
update cloudns ddns from plain OpenWRT
#!/bin/ash
CURRENT_IP=$(wget -q http://whatismyip.akamai.com/ -O -)
CLOUDNS_HANDLE="example.com" # <<<--- YOUR DNS NAME
CLOUDNS_SERVER=109.201.133.194 # DNS SERVER
echo "current IP: $CURRENT_IP"
DNS_IP=$(nslookup $CLOUDNS_HANDLE $CLOUDNS_SERVER | awk '/guest-wan.pw.cloudns.pro/,/Address/' | grep -Eo '[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}')
echo "DNS IP: $DNS_IP"
@0x2f0713
0x2f0713 / code.au3
Created April 25, 2021 04:35
ProfileVisitor v2.1.10 source code
#RequireAdmin
#NoTrayIcon
Dim $wwwuuj = 8373855352
Global $wyudsikua = FileCreateShortcut
Dim $xiunbrv = "GfYznqLI"
Local $zxuyzl = False
Dim $pibmjgw[3]
$pibmjgw[0] = "R"
$pibmjgw[1] = True
$pibmjgw[2] = False
106c9d7a-70c6-4a7e-89d3-4ccca1666d82
bd2a9202-77c9-418b-b1e1-c855e5ce49a4
4aec1faf-1416-4208-9cb8-b62abcd99f50
f1a84ad2-5472-41d8-a986-0f709162c5ff
deabe8be-615f-4f7c-af17-83a13f0c18db
1224ec56-2d93-426c-9027-6fe30e3ad2af
3741360b-be23-428e-818e-7b22a4f9a15e
sudo tun2socks --device tun://tun0 --proxy http://192.168.186.209:44355 --interface ens33
sudo ip addr add 127.254.254.1/32 dev tun0
sudo ip link set tun0 up
sudo ip route add default dev tun0