Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@Asmageddon
Last active Nov 10, 2021
Embed
What would you like to do?
Sleep Disordered Breathing Questionnaire (25 questions, EN, PL)

Summary

Sleep Disordered Breathing is a rarely-diagnosed spectrum of disorders caused by respiratory airflow resistance resulting from allergies/nasal obstruction and/or physically narrow airways due to insufficient jaw development, and less frequently other disorders(septum deviation, adenoid, tonsil, turbinate hypertrophy are usually consequences of insufficient space to develop properly or inflammation)

This causes increased respiratory effort during sleep(and frequently, partial or even full airway collapse) when airway muscles are relaxed, leading to abnormal Autonomous Nervous System modulation which results in destabilization of sleep processes, severely impaired rest quality, and dysregulation of numerous physical and mental functions.

Contrary to popular belief, Obstructive Sleep Apnea is not a standalone syndrome, but rather results from years or decades of damage caused by abnormal sleep, and primary symptoms in most people are psychological and somatic in nature.

This questionnaire is designed to catch as many cases as possible, not have as few questions as possible, and as few as 4-6 "yes" answers are a strong indicator of sleep disordered breathing.


Breathing and airway anatomy:

 • 1. Do you need or have the urge to mouth breathe during light physical activity or at rest?
 • 2. Do you experience allergies, or noticeable nasal congestion?
 • 3. Are your lips open if you relax your face muscles?
 • 4. Have you ever needed orthodontics, tooth extractions, or have crooked teeth?
 • 5. Do you have misaligned jaws, e.g. misaligned bite, a crooked nose, a receded chin?

Sleep symptoms:

 • 6. Is it common for you to be unable to sleep more than 7h, or need more than 9h of sleep?
 • 7. Do you toss and turn, talk, snore, gasp, breathe loudly or through your mouth(dry/unpleasant morning breath) during sleep?
 • 8. Do you ever wake up groggy, nervous, tired, or gasping for air?
 • 9. Do you have difficulty falling asleep? E.g. feeling uncomfortable in your current position, or like you get a jolt of nerves/adrenaline/intrusive thoughts that prevents you from falling asleep?
 • 10. Do you ever have nightmares, wake up during the night unable to go back to sleep, or need to use the toilet at night?

Daytime symptoms:

 • 11. During the day, do you experience any sleepiness, drowsiness, fatigue, or extremely low motivation?
 • 12. Do you have chronic mental health issues that do not get better with time or treatment?
 • 13. Do you have a tendency to avoid doing things and struggle to motivate yourself to get things done?
 • 14. Do you have ADHD, poor memory, struggle to focus, organize your time, or feel like your cognition has gotten worse with age?
 • 15. Do you experience depersonalization/derealization or a sense of background stress that never goes away?

Somatic symptoms:

 • 16. Do you experience acid reflux, GERD, or persistent need to clear your throat?
 • 17. Do you have issues with slouching and feel uncomfortable when straight?
 • 18. Do you ever get dizzy suddenly standing up, or experience cold hands or feet at room temperature?
 • 19. Do you experience persistent bruxism, jaw, or head pains?
 • 20. Do you have issues with digestion, food sensitivities, or getting lethargic after bigger meals?

Other:

 • 21. Do you need caffeine, nicotine, or any drugs in order to stay awake or fall asleep?
 • 22. As a child, have you experienced excessive sleepiness, nightmares, bedwetting, or asthma?
 • 23. Are you overweight or have any connective tissue disorders?
 • 24. Have you ever had problems with your adenoids, tonsils, or sinuses?
 • 25. Is there a family history of issues like these?

Podsumowanie

Oddechowe Zaburzenia Snu są rzadko-diagnozowanym spektrum zaburzeń snu spowodowanych oporem górnych dróg oddechowych pochodzącego z alergii/przytkanego nosa i/lub anatomicznie wąskich dróg oddechowych poprzez zaburzenia rozwoju szczękowo-twarzowego, oraz rzadziej innymi zaburzeniami(skrzywienie przegrody nosowej, hipertrofia migdałków, adenoidów, lub małżowin nosowych to często konsekwencje stanów zapalnych lub braku przestrzeni do rozwoju, nie wyizolowane przyczyny)

To powoduje zawyżony wysiłek oddechowy w trakcie snu(oraz często, częściową lub nawet pełną zapaść dróg oddechowych) w którym mięśnie górnych dróg oddechowych są rozluźnione, prowadząc do abnormalnej modulacji Autonomicznego Układu Nerwowego oraz destabilizacji procesów snu, poważnych uszczerbków w jakości spoczynku, oraz rozstrojenia szerokiego zakresu fizjologicznych oraz psychicznych funkcji.

Wbrew potocznemu przekonaniu, Obturacyjny Bezdech Senny nie jest samodzielnym syndromem, a konsewkencją lat lub dekad obrażeń spowodowanych abnormalnym snem, i główne objawy u większości ludzi są psychologiczne lub somatyczne w naturze.

Kwestionariusz jest zaprojektowany tak aby wyłapać jak najwięcej przypadków, nie posiadać najmniejszą ilość pytań, dlatego silnym wskaźnikiem choroby jest nawet 4-6 odpowiedzi na "tak".


Oddychanie i drogi oddechowe:

 • 1. Czy odczuwasz potrzebę oddychania przez usta w trakcie lekkiej aktywności fizycznej lub spoczynku?
 • 2. Czy masz problemy z garbieniem się i odczuwasz niewygodę w wyprostowanych pozycjach?
 • 3. Czy twoje usta są otwarte jeśli rozluźnisz mięśnie twarzy, lub czy twój język spoczywa na dnie twojej jamy ustnej?
 • 4. Czy potrzebowałeś/aś ortodoncji, ekstrakcji zębów, lub masz krzywe zęby?
 • 5. Czy masz cofnięte lub nierówno ułożone szczęki? N.p. skrzywiony nos, krzywy zgryz, cofnięty podbródek?

Objawy senne:

 • 6. Czy często zdarza ci się nie być w stanie spać więcej jak 7 godzin, lub potrzebować więcej jak 9 godzin snu?
 • 7. Czy w trakcie snu wiercisz się, gadasz, chrapiesz, łapiesz dech, lub oddychasz głośno lub przez usta? (suchość, nieprzyjemny zapach, pęknięte usta, bolące gardło ranem)
 • 8. Czy kiedykolwiek budzisz się otumaniony/a, nerwowy/a, zmęczony/a, lub łapiąc oddech?
 • 9. Czy masz problemy z zasypianiem? E.g. dyskomfort w danej pozycji, lub zastrzyk adrenaline/nerwów/myśli który powstrzymuje cię przed zaśnięciem?
 • 10. Czy zdarza ci się mieć koszmary, budzić się w środku nocy i nie móc dalej spać, lub musieć skorzystać z toalety w trakcie nocy?

Objawy cielesne:

 • 11. Czy cierpisz na refluks, przewlekłe pokasływanie lub odksztuszanie?
 • 12. Czy cierpisz na alergie lub zauważalnie przytkany nos?
 • 13. Czy doświadczasz przewlekłego bruksizmu, bólów szczęki lub głowy?
 • 14. Czy masz problemy z trawieniem, wrażliwości spożywcze, lub letargię po większych posiłkach?
 • 15. Czy potrafi ci się zakręcić w głowie nagle wstając, lub czy masz zimne ręce/dłonie w temperaturach pokojowych?

Objawy dzienne:

 • 16. Czy doświadczasz jakiejkolwiek senności, ospałości, zmęczenia, lub bardzo niskeij motywacji w ciągu dnia?
 • 17. Czy cierpisz na przewlekłe problemy ze zdrowiem psychicznym które nie mijają z czasem lub leczeniem?
 • 18. Czy masz tendencję do unikania robienia rzeczy, i trudności aby zmotywować się do działania?
 • 19. Czy masz ADHD, problemy z pamięcią, skupieniem, organizacją swojego czasu, lub czujesz się jakby twoja kognicja pogarszałą się z wiekiem?
 • 20. Czy doświadczasz depersonalizacji/derealizacji lub przewlekłego stresu w tle który prawie nigdy nie mija?

Inne:

 • 21. Czy potrzebujesz kofeiny, nikotyny, lub jakichkolwiek innych substancji aby funkcjonować lub spać?
 • 22. Jako dziecko, czy doświadczałeś/aś nadmiernej senności, koszmarów, moczenia łóżka, lub astmy?
 • 23. Czy cierpisz na otyłość lub wrodzone wady tkanki łącznej?
 • 24. Czy miałeś/aś problemy z migdałkami, adenoidami, lub zatokami?
 • 25. Czy w twojej rodzinie jest historia problemów takie jak te?
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment