Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View Ickerday's full-sized avatar
🐶

Bartosz Jędrecki Ickerday

🐶
View GitHub Profile
@tomhicks
tomhicks / plink-plonk.js
Last active November 29, 2023 05:54
Listen to your web pages
View plink-plonk.js
@zmilonas
zmilonas / GDPR_CV.md
Last active November 26, 2023 21:51
Formułka do CV, resume, RODO GDPR Compliant resume formulae
View GDPR_CV.md

Polski 🇵🇱

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

English 🇪🇺

I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the European Parliament's and Council of the European Union Regulation on the Protection of Natural Persons as of 27 April 2016, with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (Data Protection Directive)