Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View Ickerday's full-sized avatar
🐶

Bartosz Jędrecki Ickerday

🐶
View GitHub Profile
@tomhicks
tomhicks / plink-plonk.js
Last active March 18, 2024 02:23
Listen to your web pages
@zmilonas
zmilonas / GDPR_CV.md
Last active January 14, 2024 19:04
Formułka do CV, resume, RODO GDPR Compliant resume formulae

Polski 🇵🇱

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

English 🇪🇺

I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the European Parliament's and Council of the European Union Regulation on the Protection of Natural Persons as of 27 April 2016, with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (Data Protection Directive)