Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar
🐦
fly like a bird ...

Kcko

🐦
fly like a bird ...
View GitHub Profile
View index.css
.container {
position: relative;
display: inline-block;
padding: 10rem;
border: 1px solid;
}
.container:before {
position: absolute;
right: 0;
View tooltip.html
<!-- https://jsbin.com/fetikedayu/1/edit?html,css,js,output -->
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width">
<title>JS Bin</title>
<style>
.c-tooltip {
View update.sql
-- datetime
SET @MIN = '2019-06-29 00:53:27';
SET @MAX = '2019-06-29 13:53:27';
UPDATE tablename
SET columnname = TIMESTAMPADD(SECOND, FLOOR(RAND() * TIMESTAMPDIFF(SECOND, @MIN, @MAX)), @MIN)
-- https://stackoverflow.com/questions/24378490/update-table-with-random-values-from-given-set-of-string-values
-- string
update table t
View mike-js-helpers.js
(function($){
$.fn.isInViewport = function(){
var elementTop = $(this).offset().top;
var elementBottom = elementTop + $(this).outerHeight();
var viewportTop = $(window).scrollTop();
var viewportBottom = viewportTop + $(window).height();
return (elementBottom > viewportTop && elementTop < viewportBottom);
};
View state.php
<?php
// State
/*
Definice
--------
Návrhový vzor State umožňuje objektu změnit chování, změní-li se jeho vnitřní
stav. Navenek se tato změna jeví, jako by objekt změnil svoji třídu.
Pro implementaci tohoto návrhového vzoru jsou nutné následující kroky:
View strategy.php
<?php
/*
Definice
--------
Návrhový vzor Strategy definuje rodinu algoritmů, které zapouzdřuje, a umožňuje
jejich záměnu nezávisle na klientovi, který ji používá.
Pro implementaci tohoto návrhového vzoru jsou nutné následující kroky:¨
View iterator.php
<?php
// Iterator
/*
Definice
--------
Návrhový vzor Iterator umožňuje sekvenčně přistupovat k prvkům složených objektů
bez zveřejnění jejich základní struktury.
View observer.php
<?php
/*
Definice
---------
Návrhový vzor Observer definuje závislost 1:n mezi subjektem a libovolným počtem
View command1.php
<?php
interface Command
{
public function handle() : void;
}
final class CreateListing implements Command
You can’t perform that action at this time.