Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

🐦
fly like a bird ...

Kcko

🐦
fly like a bird ...
Block or report user

Report or block Kcko

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
View update.sql
-- datetime
SET @MIN = '2019-06-29 00:53:27';
SET @MAX = '2019-06-29 13:53:27';
UPDATE tablename
SET columnname = TIMESTAMPADD(SECOND, FLOOR(RAND() * TIMESTAMPDIFF(SECOND, @MIN, @MAX)), @MIN)
-- https://stackoverflow.com/questions/24378490/update-table-with-random-values-from-given-set-of-string-values
-- string
update table t
View mike-js-helpers.js
(function($){
$.fn.isInViewport = function(){
var elementTop = $(this).offset().top;
var elementBottom = elementTop + $(this).outerHeight();
var viewportTop = $(window).scrollTop();
var viewportBottom = viewportTop + $(window).height();
return (elementBottom > viewportTop && elementTop < viewportBottom);
};
View state.php
<?php
// State
/*
Definice
--------
Návrhový vzor State umožňuje objektu změnit chování, změní-li se jeho vnitřní
stav. Navenek se tato změna jeví, jako by objekt změnil svoji třídu.
Pro implementaci tohoto návrhového vzoru jsou nutné následující kroky:
View strategy.php
<?php
/*
Definice
--------
Návrhový vzor Strategy definuje rodinu algoritmů, které zapouzdřuje, a umožňuje
jejich záměnu nezávisle na klientovi, který ji používá.
Pro implementaci tohoto návrhového vzoru jsou nutné následující kroky:¨
View iterator.php
<?php
// Iterator
/*
Definice
--------
Návrhový vzor Iterator umožňuje sekvenčně přistupovat k prvkům složených objektů
bez zveřejnění jejich základní struktury.
View observer.php
<?php
/*
Definice
---------
Návrhový vzor Observer definuje závislost 1:n mezi subjektem a libovolným počtem
View command1.php
<?php
interface Command
{
public function handle() : void;
}
final class CreateListing implements Command
View memento.php
<?php
class Memento
{
private State $state;
public function __construct(State $stateToSave)
{
$this->state = $stateToSave;
}
View command.php
<?php
/*
Definice
Návrhový vzor Command zapouzdřuje jednotlivé požadavky jako objekty. Díky
tomu lze parametrizovat jiné objekty s požadavky, přidávat požadavky do fronty
a podporovat operace, které je možné provádět zpětně.
Pro implementaci tohoto návrhového vzoru jsou nutné následující kroky:
1. Definovat rozhraní pro jednotlivé příkazy.
You can’t perform that action at this time.