Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Gebruik PDOK BAG WFS in QGIS
Via onderstaande werkwijze kun je de BAG WFS in QGIS gebruiken waarbij alle objecten binnen het opgegeven venster worden getoond, ook als het er meer dan 1000 zijn.
Opvragen attribuuttabel en 'Save as...' werken naar behoren. Bij elke zoom- of schuifactie op het kaartbeeld worden de gegevens opnieuw opgehaald. Een vorm van caching creëren zou dus niet gek zijn ...
Het werkt als volgt. Maak eerst een xml-bestand waarin de koppeling naar de BAG en de juiste kaartlaag wordt gedefinieerd. Bijvoorbeeld bag_pand.vrt.xml met de volgende inhoud:
<OGRWFSDataSource>
<URL>http://geodata.nationaalgeoregister.nl/bag/wfs?service=wfs&amp;typeName=bag:pand&amp;srsName=EPSG:28992</URL>
<PagingAllowed>ON</PagingAllowed>
</OGRWFSDataSource>
Meer info: http://www.gdal.org/drv_wfs.html
Maak daarna een virtual datasource, weer in de vorm van een xml-bestand. Bijvoorbeeld met naam bag_pand.vrt met als inhoud:
<OGRVRTDataSource>
<OGRVRTLayer name="bag:pand">
<SrcDataSource relativeToVRT="true">bag_pand.vrt.xml</SrcDataSource>
<SrcRegion clip="false">POLYGON((137727 452456,138271 452456,138271 452781,137727 452781,137727 452456))</SrcRegion>
</OGRVRTLayer>
</OGRVRTDataSource>
De POLYGON bepaalt daarbij het opgevraagde gebied. Meer info: http://www.gdal.org/drv_vrt.html
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment