Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View Parkboyoung11's full-sized avatar
🇻🇳
akii

Akii Parkboyoung11

🇻🇳
akii
View GitHub Profile

Tại sao có Docker rồi mà còn đẻ ra Docker Compose

Như bài viết Unserstand basic docker, việc sử dụng Docker bằng cách gõ lệnh, mới nhìn thì có vẻ chuyên nghiệp, nhưng dùng lâu thì sẽ rất mỏi tay và tốn nhiều thời gian. Thử tưởng tượng, nếu bạn cần setup một hệ thống có sử dụng 4 docker nginx, phpfpm, mysql, redis. Mỗi khi bạn muốn nó chạy các bạn sẽ phải gõ 4 dòng lệnh dài loàn ngoằn, chưa kể buồn buồn nó khởi động lại máy lại gõ lại.... có thể sẽ phải dành cả thanh xuân để đi gõ tới gõ lui các dòng lệnh nhàm chán. Bởi vậy, các con người chán chán cảnh gõ đi gõ lại đã tạo ra một công cụ mới có tên là Docker Compose.

enter image description here

Vậy Docker Compose là gì, liệu dùng nó có quên mất cách dùng Docker không?

Docker composer là một công cụ cho phép chúng ta có thể định nghĩa và khởi chạy nhiều Docker Container. Với Docker composer bạn có thể định nghĩa mộ

@Parkboyoung11
Parkboyoung11 / custom.js
Last active September 21, 2020 03:56
DMVideoPlayerCustom
$('.myplayer').css('width', '1280px').css('height','720px').css('left','-100px')
$('#course-list-pc').css('padding-top', '800px')
document.getElementsByClassName('lesson-detail-title')[0].getElementsByTagName('a')[0].style.display = 'none'
$(".lesson-detail-title b").text($(".lesson-detail-title b").text().split(' ')[1])
document.body.style.backgroundColor = 'black'
document.body.style.color = 'burlywood'
document.getElementsByClassName('site-header')[0].style.display = 'none'
document.getElementsByClassName('main-right')[0].style.display = 'none'
document.getElementsByClassName('fixed-panel')[0].style.display = 'none'
document.getElementsByClassName('comment-container')[0].style.display = 'none'
@Parkboyoung11
Parkboyoung11 / has.rb
Created April 11, 2019 01:36
love you
hello world!