Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?

Contract Killer voor freelancers - Nederlands

Fork van het populaire open-source contract voor webdesigners en ontwikkelaars van Stuff & Nonsense

Het contract is in eerste instantie vertaald naar het Nederlands door Tim Hogenbirk. Deze versie zat vol taal- en grammaticafouten, en ik, Robin Roelofsen was niet tevreden over deze vertaling. Ik wilde een versie gericht op een enkele freelancer, in dit geval op mijn eigen webdesign diensten. Dat is deze versie geworden. Je kunt dit contract eenvoudig forken en aanpassen naar je eigen situatie.Contract tussen [freelancer] en [opdrachtgever]

Samenvatting

Ik doen altijd mijn best om uw wensen te vervullen en uw verwachtingen te evenaren. Toch is het belangrijk om de zaken op papier te zetten, zodat wij beiden weten wat wat is, wie wat doet en wanneer, en wat er gebeurt mocht er toch iets misgaan.

In dit contract komt u geen moeilijke juridische termen of lange stukken onleesbare tekst. Het is niet mijn bedoeling u een contract te laten tekenen waar u misschien later spijt van krijgt. Wel wil ik het beste doen voor beide partijen, nu en in de toekomst.

U, [naam opdrachtgever] van [naam bedrijf], gevestigd aan [volledig adres opdrachtgever] huurt mij, [naam freelancer] van [naam bedrijf freelancer] gevestigd aan [volledig adres bedrijf freelancer], in om voor u een website te ontwikkelen voor de geschatte totaalprijs van [totaal], zoals overeengekomen in onze gesprekken en de offerte.

Het ligt uiteraard iets gecompliceerder dan dit, maar daar kom ik zo op terug.

Waar gaan beide partijen mee akkoord?

U: U heeft de bevoegdheid om een contract met mij aan te gaan namens uzelf, uw onderneming of uw organisatie. U geeft mij toegang tot alle informatie die ik nodig heb om het project succesvol te kunnen voltooien. U levert deze informatie wanneer ik het vraag, en in het formaat waar ik om vraag. U beoordeelt tijdig mijn werk, geeft tijdig een terugkoppeling, en geeft ook tijdig uw goedkeuring.

Deadlines werken twee kanten op, en u bent dus ook gebonden aan de datums die wij samen overeenkomen. U spreekt ook af dat u zich aan het betalingsschema, dat aan het eind van dit contract wordt besproken, houdt.

Ik: Ik heb de ervaring en kennis is huis om alles te doen wat wij samen afspreken, en dat doe ik allemaal op professionele en tijdige wijze. Ik streef ernaar elke overeengekomen deadline te halen, en ga op vertrouwelijke wijze met de door u ter beschikking gestelde gegevens om.

De details

Ontwerp

Ik ontwerp look-and-feel ontwerpen, flexibele layouts die zich aanpassen aan de mogelijkheden van verschillende apparatuur en schermgroottes. Ik maak gebruik van het open source programma WordPress, HTML en CSS om de ontwerpen te realiseren. Ik versnel het ontwerpproces, en hou zodoende de kosten laag, door gebruik te maken van een ontwikkel framework en basisthema.

U krijgt voldoende de mogelijkheid om mijn werk te bekijken, beoordelen, en uw feedback te geven. Ik deel een link naar de site die ik ontwikkel, en we hebben regelmatig contact.

Wanneer u zich op enig moment gedurende het proces bedenkt over wat u wilt, en niet blij bent met de richting die ik opga met het werk, dan vergoedt u mij volledig voor de tijd die ik in het project heb gestoken, waarna u het contract ontbindt.

Tekstuele inhoud

Tenzij apart overeengekomen ben ik niet verantwoordelijk voor het invoeren van tekst of afbeeldingen in het content management systeem, of voor het maken van iedere pagina op uw website. Ik lever professionele copywriting en correctie diensten, dus wanneer u wilt dat ik nieuwe content (tekst en/of afbeeldingen) voor u maak, of dat ik content voor u invoer, dan kan ik hiervoor een aparte offerte maken.

Afbeeldingen

Om resultaat van goede kwaliteit te kunnen waarborgen, dient u mij grafische bestanden in een (be)werkbaar formaat aan te leveren. Afbeeldingen vanuit Google worden niet op de uiteindelijke site gebruikt vanwege internationale wetgeving op auteursrecht. Afbeeldingen dient u te leveren in digitaal formaat van hoge resolutie.

Kiest u ervoor om stock foto’s te gebruiken, dan kan ik u hiervoor de beste websites aanraden. Wilt u dat ik op zoek ga naar geschikte foto’s en afbeeldingen, dan kan ik hiervoor een aparte offerte maken.

WordPress, HTML, CSS en JavaScript

Ik lever een website die is ontwikkeld in de laatste versie van het content management systeem WordPress, aangevuld met HTML en CSS stylesheets om de website vorm te geven. JavaScript wordt eventueel gebruikt voor het toevoegen van extra functionaliteit.

Testen in webbrowsers

Het testen in browsers betekent tegenwoordig niet meer het proberen om een website er hetzelfde eruit te laten zien in browsers met andere mogelijkheden of op apparatuur met verschillende schermgroottes. Het houdt in dat ik ervoor zorg dat de gebruikerservaring van de bezoeker aangepast is aan de mogelijkheden van de browser of het apparaat.

Ik test mijn werk in de huidige versies van de grote desktop webbrowsers die werken onder Windows, namelijk Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox en Opera. De browser van Apple, Safari, wordt al enige jaren niet meer ondersteund voor Windows.

Ik test de website ook in Internet Explorer 11 om zeker te zijn dat mensen die hier nog gebruik van maken een goede ervaring hebben. Ik test niet in oudere versies van deze browsers. Wanneer u een versie van de site wilt die beter werkt in een oudere browser, dan kan ik hiervoor een aparte offerte opstellen.

Testen in mobiele browsers

Uw website moet tegenwoordig perfect overkomen en werken op populaire apparaten met kleinere schermen. Het testen van uw website op mobiele apparaten om er zeker van tye zijn dat de gebruikerservaring aangepast is aan de mogelijkheden van de browser of het apparaat.

Ik test mijn werk in:

  • Android: Google Chrome en Firefox (via emulator)
  • iOS: Safara (via iOS emulator)

Ik test niet op Blackberry, Opera Mini voor Mobiel, Windows Phone, of met andere mobiele browsers. Wilt u dat ik hierop test, dan kan ik hiervoor een aparte offerte opstellen.

Technische ondersteuning

Ik ben geen hostingbedrijf, en lever hierom geen ondersteuning voor website hosting, email, of andere diensten met betrekking tot de hosting van uw site.

U heeft misschien al een professioneel hosting contract afgesloten, of u host uw website zelf; als dat zo is, mooi zo. Is dit niet het geval, dan kan ik een account voor u opzetten bij één van de hostingbedrijven waar ik goede ervaringen mee heb.

Ik kan uw site opzetten op de server van het hostingbedrijf, en email adressen voor u aanmaken. Hiervoor kan ik een aparte offerte opstellen.

Hierna bent u verantwoordelijkheid voor het bijhouden van de server en eventueel installeren van updates wanneer uw hostingbedrijf dit niet doet.

Zoekmachineoptimalisatie (SEO)

De webpagina’s die ik maak zijn zoveel mogelijk geoptimaliseerd voor de zoekmachines; ik kan echter niet garanderen dat uw website ook goed scoort in de zoekmachines. Dat is afhankelijk van veel factoren waar ik geen invloed op heb.

Herzieningen

Het kan zijn dat u gedurende het project van gedachten veranderd, en dat wil ik niet inperken.

Het tarief dat ik aan het begin van het contract met u heb afgesproken, is gebaseerd op het aantal dagen dat ik verwacht nodig te hebben om het resultaat te bereiken wat u met mij heeft afgesproken, maar ik wil graag flexibel zijn.

Wilt u van gedachten veranderen of iets nieuws toevoegen, dan is dat geen probleem. Ik zal dan een aparte offerte opstellen gebaseerd op de extra tijd die ik daarvoor verwacht nodig te hebben.

Juridische zaken

Ik voer mijn werk uit in overeenstemming met hoe er in deze sector wordt gewerkt, en op het niveau dat kan worden verwacht van een goed gekwalificeerd persoon met relevante ervaring.

Dat gezegd hebbende, kan ik niet garanderen dat al mijn werk volledig foutloos zal zijn, en kan ik door u of derden niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade, inclusief gederfde inkomsten, gemiste besparingen of andere incidentele, hieruit voortvloeiende, of specifieke schade, zelfs als u mij hierover hebt geïnformeerd.

Uw aansprakelijkheid naar mij toe is beperkt tot het bedrag van de vergoedingen opgenomen in dit contract, en u kunt ook niet aansprakelijk worden gehouden door mij of derden voor eventuele schade, inclusief gederfde inkomsten, gemiste besparingen of andere incidentele, hieruit voortvloeiende, of specifieke schade, zelfs als ik u hierover hebt geïnformeerd.

Ten slotte, wanneer enige bepaling van deze overeenkomst onwettig, nietig, of om enige reden niet afdwingbaar is, dan wordt die bepaling scheidbaar van dit contract geacht, en zal het geen invloed hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.

Auteursrechten

Voor alle duidelijkheid, "intellectuele eigendomsrechten" zijn:

Alle octrooien, rechten op uitvindingen, auteursrechten (met inbegrip van rechten binnen software) en naburige rechten, handelsmerken, dienstmerken, opstaan en handelsnamen, internet domeinnamen, rechten op goodwill, of aan te klagen wegens misbruik, rechten op ontwerpen, database, rechten op vertrouwelijke informatie (met inbegrip van knowhow) en alle andere intellectuele eigendomsrechten, in ieder geval al dan niet geregistreerd en met inbegrip van alle toepassingen (of rechten toe te passen) voor, en vernieuwingen of uitbreidingen van dergelijke rechten en alle soortgelijke of gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming die bestaan of wordt nu of in de toekomst blijven bestaan in een deel van de wereld.

Een hele mond vol, maar terug te brengen tot een aantal regels.

Ten eerste, u garandeert dat alle elementen van de tekst, afbeeldingen of andere grafisch werk die u verstrekt ofwel eigendom zijn van u zelf, of dat u toestemming hebt om ze te gebruiken. Wanneer u tekst, afbeeldingen of ander grafisch werk aan mij verstrekt, gaat u ermee akkoord mij te beschermen tegen vorderingen van derden dat ik hun intellectuele eigendom gebruik.

Ik garandeer dat alle elementen van het werk dat ik aan u te lever, eigendom van mij is of ik heb de toestemming verkregen deze aan u te leveren. Wanneer ik tekst, afbeeldingen of ander grafisch werk aan u verstrek, ga ik ermee akkoord u te beschermen tegen vorderingen van derden dat u hun intellectuele eigendom gebruik.

Op voorwaarde dat u heeft betaald voor het werk en dat dit contract niet is beëindigd, worden alle intellectuele eigendomsrechten als volgt aan u toegewezen:

U bezit de website die ik voor u ontwerp, inclusief de visuele elementen die ik voor u maak. Ik geef u de bronbestanden en uiteindelijke bestanden, en u dient deze veilig te geven en u bent verantwoordelijk voor het veilig opbergen van deze bestanden. Ik ben niet verplicht deze bestanden te bewaren. U bezit alle intellectuele eigendomsrechten van tekst, afbeeldingen, site specificatie en gegevens die u heeft verstrekt, tenzij iemand anders deze bezit.

Ik bezit de intellectuele eigendomsrechten voor alles wat ik hebt ontwikkeld voor, of ontwikkeld los van, dit project, en niet betaald door u. Ik bezit de rechten op de unieke combinatie van deze elementen die samen een compleet ontwerp vormen, en geef u het gebruik hiervan in licentie, exclusief, en tot in de eeuwigheid voor dit project alleen, tenzij we anders overeenkomen.

Weergave van mijn werk

Ik laat mijn werk graag zien. Daarvoor behoud ik me het recht voor alle aspecten van mijn creatieve werk, met inbegrip van schetsen, work-in-progress ontwerpen en het voltooide project op mijn portfolio en in artikelen op websites, artikelen in tijdschriften, en in boeken te tonen.

Betalingen

Ik weet zeker dat u begrijpt hoe belangrijk het is voor een klein bedrijf dat u de facturen die ik u stuur zo snel mogelijk betaalt. Omdat ik ook zeker weet dat u alles vriendelijk wilt houden tussen ons, gaat u akkoord u strak aan het volgende betalingsschema te houden.

Betalingsdetails

Ik stuur mijn facturen elektronisch in Adobe PDF formaat. Betaal uw facturen binnen [aantal] dagen na de factuurdatum.

Alle offertes zijn genoteerd in euro’s (€).

U stemt ermee in - waar nodig - alle kosten die worden geassocieerd met internationale geldovermakingen te betalen.

Ik behoud mij het recht voor om [percentage] rente per maand of gedeelte van een maand op alle achterstallige facturen te heffen.

Betalingsschema

[eventueel betalingsschema]

Waar zijn de 'kleine lettertjes'?

Net als bij een parkeerboete kunnen wij dit contract allebei niet aan een andere persoon overdragen zonder de toestemming van de ander.

Wij gaan beiden akkoord ons te houden aan alle relevante wetten en regelgeving met betrekking tot de activiteiten in dit contract, en ervoor te zorgen dat door onze acties de ander niet onverhoopt in de problemen met relevante wetten of regelgeving komt.

Dit contract blijft geldig en hoeft niet te worden vernieuwd. Wanneer om enige reden een bepaling binnen deze overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar wordt, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.

Hoewel het taalgebruik redelijk eenvoudig is, zijn de bedoelingen serieus, en is dit contract een juridisch document onder de Nederlandse wetgeving.

Handtekeningen Webdesign Contract

Ondertekend op :

Naam : Onderneming :

Ondertekend op :

Naam : Onderneming :

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment