Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
#include <Wire.h> //LCD Ekranımızı kullanabilmek için kütüphane tanımlaması yapıyoruz
#include <LiquidCrystal_I2C.h> //LCD Ekranımızı kullanabilmek için kütüphane tanımlaması yapıyoruz
int suSeviyesi = 0; //Arduino'nun sensörden gelecek su seviyesini okumaya başlayacağı değeri tanımlıyoruz
int sensorPin = A0; //Arduino'ya bağladığımız su seviyesi sensörünün hangi analog pine takıldığını tanımlıyoruz
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);//LCD Ekranımızın I2C adresinin "0x27" olduğunu ve 2 satır 16 sütundan oluştuğunu tanımlıyoruz
void setup()
{
lcd.begin(); //LCD Ekranımızın 2 satır ve 16 sütundan oluştuğunu tanımlıyoruz
Serial.begin(9600); //Seri Ekranın 9600 baudrate değerinde başlangıcını yapıyoruz
}
void loop()
{
suSeviyesi = analogRead(sensorPin); //Sensörümüzden gelen değeri Arduino'ya okutuyoruz ve bu değere suSeviyesi ismini veriyoruz
if (suSeviyesi<=100) //Eğer sensörden gelen değer 100 değerinin altındaysa ekrana "boş" yazısını yazdırıyoruz
{
lcd.clear();
lcd.print("Su Seviyesi: "); //LCD Ekranımızın ilk satırına su seviyesi yazısını yazdırıyoruz
lcd.setCursor(0, 1); //LCD Ekranımızda "Su Seviyesi: " yazısı ile su seviyesini belirten yazılar aynı satıra sığmayacağı için bir satır boşluk bırakıyoruz
lcd.print("Bos"); //LCD Ekranımızın alt satırına "Bos" yazısını yazdırıyoruz
Serial.println("Bos");
}
else if (suSeviyesi>100 && suSeviyesi<=250) //Eğer sensörden gelen değer 100 ve 250 değerlerinin arasındaysa ekrana "Düşük" yazısını yazdırıyoruz
{
lcd.clear();
lcd.print("Su Seviyesi: "); //LCD Ekranımızın ilk satırına su seviyesi yazısını yazdırıyoruz
lcd.setCursor(0, 1); //LCD Ekranımızda "Su Seviyesi: " yazısı ile su seviyesini belirten yazılar aynı satıra sığmayacağı için bir satır boşluk bırakıyoruz
lcd.print("Dusuk"); //LCD Ekranımızın alt satırına "Dusuk" yazısını yazdırıyoruz
Serial.println("Dusuk");
}
else if (suSeviyesi>250 && suSeviyesi<=300) //Eğer sensörden gelen değer 250 ve 300 değerlerinin arasındaysa ekrana "Orta" yazısını yazdırıyoruz
{
lcd.clear();
lcd.print("Su Seviyesi: "); //LCD Ekranımızın ilk satırına su seviyesi yazısını yazdırıyoruz
lcd.setCursor(0, 1); //LCD Ekranımızda "Su Seviyesi: " yazısı ile su seviyesini belirten yazılar aynı satıra sığmayacağı için bir satır boşluk bırakıyoruz
lcd.print("Orta"); //LCD Ekranımızın alt satırına "Orta" yazısını yazdırıyoruz
Serial.println("Orta");
}
else if (suSeviyesi>300) //Eğer sensörden gelen değer 300 değerinden büyükse ekrana "Yüksek" yazısını yazdırıyoruz
{
lcd.clear();
lcd.print("Su Seviyesi: "); //LCD Ekranımızın ilk satırına su seviyesi yazısını yazdırıyoruz
lcd.setCursor(0, 1); //LCD Ekranımızda "Su Seviyesi: " yazısı ile su seviyesini belirten yazılar aynı satıra sığmayacağı için bir satır boşluk bırakıyoruz
lcd.print("Yuksek");//LCD Ekranımızın alt satırına "Yuksek" yazısını yazdırıyoruz
Serial.println("Yuksek");
}
delay(300); //Sensörümüzün sağlıklı ölçümler yapabilmesi için ölçümler arasına 300 milisaniyelik bir bekleme süresi bırakıyoruz
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment