Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View dcmotorexample.ino
#define enA 9
#define in1 6
#define in2 7
#define button 4
int rotDirection = 0;
int pressed = false;
void setup() {
pinMode(enA, OUTPUT);
pinMode(in1, OUTPUT);
pinMode(in2, OUTPUT);
View yagmur_sensoru_I2C.ino
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Wire.h>
int sensor = 6;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);//LCD Ekranımızın I2C adresinin "0x27" olduğunu ve 2 satır 16 sütundan oluştuğunu tanımlıyoruz
void setup() {
pinMode(sensor, INPUT);
Serial.begin(9600);
View yagmur_sensoru_2x16.ino
#include <LiquidCrystal.h>
int sensor = 6;
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); //LCD Ekranımızın pinlerini tanımlıyoruz
void setup() {
pinMode(sensor, INPUT);
Serial.begin(9600);
lcd.begin(16,2); //LCD Ekranımızı başlatıyoruz
View yagmur_sensoru_test.ino
int sensor = 6;
void setup() {
pinMode(sensor, INPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
int Yagmur = digitalRead(sensor);
View arduino_ile_joystick_ve_servo_kullanımı.ino
#include <Servo.h> //Servo motorlarımızı kullanmamız için gerekli olan kütüphaneyi dahil ediyoruz
Servo servo1; // İlk servomuza servo1 ismini veriyoruz
Servo servo2; //ikinci servomuza servo2 ismini veriyoruz
int x_ekseni = 0; //X eksenimizin Analog 0 pinine bağlı olduğunu tanımlıyoruz
int y_ekseni = 1; //Y eksenimizin Analog 1 pinine bağlı olduğunu tanımlıyoruz
int servoDeger; //Servo motorlarımıza açı verecek olan değişken ismini servoDeger olarak tanımlıyoruz
void setup()
{
View arduino_ile_su_seviyesi_sensoru_test.ino
int suSeviyesi = 0; //Arduino'nun sensörden gelecek su seviyesini okumaya başlayacağı değeri tanımlıyoruz
int sensorPin = A0; //Arduino'ya bağladığımız su seviyesi sensörünün hangi analog pine takıldığını tanımlıyoruz
void setup()
{
Serial.begin(9600); //Seri Ekranın 9600 baudrate değerinde başlangıcını yapıyoruz
}
void loop()
{
View arduino_ile_su_seviyesi_sensoru.ino
#include <LiquidCrystal.h> //LCD Ekranımızı kullanabilmek için kütüphane tanımlaması yapıyoruz
int suSeviyesi = 0; //Arduino'nun sensörden gelecek su seviyesini okumaya başlayacağı değeri tanımlıyoruz
int sensorPin = A0; //Arduino'ya bağladığımız su seviyesi sensörünün hangi analog pine takıldığını tanımlıyoruz
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
void setup()
{
lcd.begin(16,2); //LCD Ekranımızın 2 satır ve 16 sütundan oluştuğunu tanımlıyoruz
View arduino_ile_su_seviyesi_sensoru_i2c.ino
#include <Wire.h> //LCD Ekranımızı kullanabilmek için kütüphane tanımlaması yapıyoruz
#include <LiquidCrystal_I2C.h> //LCD Ekranımızı kullanabilmek için kütüphane tanımlaması yapıyoruz
int suSeviyesi = 0; //Arduino'nun sensörden gelecek su seviyesini okumaya başlayacağı değeri tanımlıyoruz
int sensorPin = A0; //Arduino'ya bağladığımız su seviyesi sensörünün hangi analog pine takıldığını tanımlıyoruz
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);//LCD Ekranımızın I2C adresinin "0x27" olduğunu ve 2 satır 16 sütundan oluştuğunu tanımlıyoruz
void setup()
{
View lm35_rgb_led_buzzer_uygulamsı.ino
#define Lm35Pin A0
#define yesilPin 3
#define kirmiziPin 5
#define maviPin 6
#define buzzerPin 7
float OkunanDeger = 0;
float Sicaklik = 0;
float GerilimDegeri = 0;
View lm35_uygulama.ino
#define Lm35Pin A0
float OkunanDeger = 0;
float Sicaklik = 0;
float GerilimDegeri = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600); //Seri ekranın 9600 baud rate hızında ayarlıyoruz.
}