Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
int suSeviyesi = 0; //Arduino'nun sensörden gelecek su seviyesini okumaya başlayacağı değeri tanımlıyoruz
int sensorPin = A0; //Arduino'ya bağladığımız su seviyesi sensörünün hangi analog pine takıldığını tanımlıyoruz
void setup()
{
Serial.begin(9600); //Seri Ekranın 9600 baudrate değerinde başlangıcını yapıyoruz
}
void loop()
{
suSeviyesi = analogRead(sensorPin); //Sensörümüzden gelen değeri Arduino'ya okutuyoruz ve bu değere suSeviyesi ismini veriyoruz
if (suSeviyesi<=100) //Eğer sensörden gelen değer 100 değerinin altındaysa seri ekrana "boş" yazısını yazdırıyoruz
{
Serial.println("Bos");
}
else if (suSeviyesi>100 && suSeviyesi<=250) //Eğer sensörden gelen değer 100 ve 250 değerlerinin arasındaysa seri ekrana "Düşük" yazısını yazdırıyoruz
{
Serial.println("Dusuk");
}
else if (suSeviyesi>250 && suSeviyesi<=300) //Eğer sensörden gelen değer 250 ve 300 değerlerinin arasındaysa seri ekrana "Orta" yazısını yazdırıyoruz
{
Serial.println("Orta");
}
else if (suSeviyesi>300) //Eğer sensörden gelen değer 300 değerinden büyükse seri ekrana "Yüksek" yazısını yazdırıyoruz
{
Serial.println("Yuksek");
}
delay(300); //Sensörümüzün sağlıklı ölçümler yapabilmesi için ölçümler arasına 300 milisaniyelik bir bekleme süresi bırakıyoruz
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment