Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Lm35 ve RGB led kullanımı
#define Lm35Pin A0
#define yesilPin 3
#define kirmiziPin 5
#define maviPin 6
#define buzzerPin 7
float OkunanDeger = 0;
float Sicaklik = 0;
float GerilimDegeri = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600); //Seri ekranın 9600 baud rate hızında ayarlıyoruz.
pinMode(kirmiziPin, OUTPUT);
pinMode(yesilPin, OUTPUT);
pinMode(maviPin, OUTPUT);
pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
}
void loop()
{
OkunanDeger = analogRead(Lm35Pin);
Serial.print("Okunan Analog Sensör Değeri: ");
Serial.println(OkunanDeger);
// A0 pinin üzerinden okunan değeri mV cinsinden gerilim değerine dönüştürüyoruz.
GerilimDegeri = (OkunanDeger / 1023) * 5000;
// 10mV - 1°C'ye karşılık geldiği dolayı elde etmiş olduğumuz gerilim değerini 10'a bölerek sıcaklık değerine dönüştürüyoruz.
Sicaklik = GerilimDegeri / 10.0;
Serial.print("Sıcaklık Değeri: ");
Serial.print(Sicaklik);
Serial.println("°C ");
Serial.println("**********************************");
if (Sicaklik < 15) //Mavi
{
analogWrite(kirmiziPin, 0);
analogWrite(yesilPin, 0);
analogWrite(maviPin, 255);
}
else if (Sicaklik > 15 && Sicaklik < 25) //Turkuaz
{
analogWrite(kirmiziPin, 0);
analogWrite(yesilPin, 255);
analogWrite(maviPin, 255);
}
else if (Sicaklik > 25 && Sicaklik < 35) //Sarı
{
analogWrite(kirmiziPin, 255);
analogWrite(yesilPin, 255);
analogWrite(maviPin, 0);
}
else //Kırmızı 35°C 'den yüksek ise
{
analogWrite(kirmiziPin, 255);
analogWrite(yesilPin, 0);
analogWrite(maviPin, 0);
}
if (Sicaklik > 45) //Buzzer Alarm Seviyesi
{
digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
}
else // Alarm seviyesi değilse buzzer sustur.
{
digitalWrite(buzzerPin, LOW);
}
delay(1000); // Okuma parazitlerinden arınmak için kısa bir geçikme veriyoruz.
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment