Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
#include <Servo.h> //Servo motorlarımızı kullanmamız için gerekli olan kütüphaneyi dahil ediyoruz
Servo servo1; // İlk servomuza servo1 ismini veriyoruz
Servo servo2; //ikinci servomuza servo2 ismini veriyoruz
int x_ekseni = 0; //X eksenimizin Analog 0 pinine bağlı olduğunu tanımlıyoruz
int y_ekseni = 1; //Y eksenimizin Analog 1 pinine bağlı olduğunu tanımlıyoruz
int servoDeger; //Servo motorlarımıza açı verecek olan değişken ismini servoDeger olarak tanımlıyoruz
void setup()
{
servo1.attach(3); //İlk servomuzun Dijital 3 pinine bağlandığını tanımlıyoruz
servo2.attach(5); //İkinci servomuzun Dijital 5 pinine bağlandığını tanımlıyoruz
}
void loop()
{
servoDeger = analogRead(x_ekseni); //Joystick modülümüzün X ekseninden gelen verilerini okuyoruz ve servoDeger değişkenine tanımlıyoruz
servoDeger = map(servoDeger, 0, 1023, 0, 180); //Joystick modülümüzden gelen verileri 0 ve 180 derece açıları arasına dönüştürüyoruz
servo1.write(servoDeger); //0 ve 180 derece açıları arasına dönüştürdüğümüz değeri servomuza yazdırıyoruz
servoDeger = analogRead(y_ekseni); //Joystick modülümüzün Y ekseninden gelen verilerini okuyoruz ve servoDeger değişkenine tanımlıyoruz
servoDeger = map(servoDeger, 0, 1023, 0, 180); //Joystick modülümüzden gelen verileri 0 ve 180 derece açıları arasına dönüştürüyoruz
servo2.write(servoDeger); //0 ve 180 derece açıları arasına dönüştürdüğümüz değeri servomuza yazdırıyoruz
delay(15); //Verilerin sağlıklı bir şekilde okunması için 15 milisanye bekleme süresi tanımlıyoruz
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment