Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
tum_yil_icin_arduino_mufredati_13.2
int buton= 3; //butonun bağlandığı pin
int ledPin = 2 ;//ledin bağlandığı pin
int butondurum = 0;//Butondurum ve leddurum değişkenlerini tanımlayıp
int leddurum=0; //içerisine 0 değerini tanımladık. Bunu sebebi ileride butonun basılı olup olmadığı
//değerinin bu değişken içerisinde tutacağız.
//Ledin yanıp yanmadığı değerini içerisinde tutacağız.
void setup()
{
pinMode(ledPin, OUTPUT);//Ledin Arduinodan çıkış sinyali alması
pinMode(buton, INPUT);//Buton Arduinodan çıkış sinyali alması
}
void loop()
{
butondurum = digitalRead(buton); //butondan okunan değer butondurum değişkenine atandı
leddurum=digitalRead(ledPin);//ledden okunan değer leddurum değişkenine atandı
if(butondurum == HIGH)//eğer butona basılmış ise(sinyal 5V'a çıkmışsa)
{
if(leddurum==LOW) //led 0v ise
{
digitalWrite(ledPin, HIGH); //lede 5V ver
}
else if (leddurum==HIGH)//Led 5V ise
{
digitalWrite(ledPin, LOW);//Ledi 0v'a düşür
}
while(digitalRead(buton)); //butondan değer okuyana kadar bekle.
}
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment