Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
tum_yil_icin_arduino_mufredati_17
int pot = 0; // "pot" adında bir değişken oluşturuyoruz ve bunu 0 yapıyoruz.
int ina = 5;
int inb = 6;
int potansiyetmetre = A0; //"potansiyetmetre" adında bir değişken oluşturduk
//ve bunu A0 a eşitledik.
void setup() {
pinMode(ina,OUTPUT);
pinMode(inb,OUTPUT);
pinMode(potansiyetmetre,INPUT_PULLUP);// A0 pinini yani Potansiyometrenin bağlı
//olduğu pini giriş olarak ayarladık çünkü potansiyometdeki
//değeri okuyup değeri lede aktaracağız.
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
pot = analogRead(potansiyetmetre);
pot = map(pot,0,1023,0,255); // 0-255 arası değer alabildiğini söylemiştik.
//Potansiyometre ise 0-1023 arasında değerler alır.
//Bu yüzden 0-1023 olan aralığı 0-255 yaptık ve bunu "pot" değişkenimize eşitledik.
if(pot<101)
{
analogWrite(ina,pot); //şart sağlandığında potansiyometredeki değere göre fanı çalıştır.
}
else
{
analogWrite(ina,pot);
}
Serial.println(pot);//Serial ekran da potansiyometre değerini yaz.
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment