Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@RobolinkAkademi
Last active October 28, 2019 07:15
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
Star You must be signed in to star a gist
Embed
What would you like to do?
tum_yil_icin_arduino_mufredati_16.2
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // LCD ekran için Kod Kütüphanesi
#include <NewPing.h> // HC-SR04 için Kod Kütüphanesi
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);
#define TRIGGER_PIN 13 // Ultrasonik Sensör’ün Trig pininin bağlı olduğu Arduino pini.
#define ECHO_PIN 12 // Ultrasonik Sensör’ün Echo pininin bağlı olduğu Arduino pini.
#define MAX_DISTANCE 400 // Ölçmek istediğimiz maksimum mesafe.
//(Maksimum 400-500cm civarı ölçülebilir. Ölçüm alanı dışında ise “0” değeri döndürür.)
NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE); // Pinler ve maksimum mesafe ile
// NewPing nesnesi oluşturma.HC-SR04 kütüphanesi kullanıldığı için bu tanımlama yapıldı.
void setup() {
lcd.begin(); // LCD ekranın genişlik ve yükseklik ölçülerini derleyiciye bildirme.
lcd.setCursor(0,0); // İmleci ilk satırın ilk sütununa yerleştirme.
lcd.print("Uzaklik:"); // İmlecin olduğu yere “Uzaklik:” yazdırma.
}
void loop() {
delay(50); // Gönderilen dalgalar arası 50 ms bekle.
//(Minimum bekleme süresi 29ms olmalı.)
lcd.setCursor(0,1); // İmleci ikinci satırın ilk sutünuna yerleştirme.
lcd.print(sonar.ping_cm() ); // İmlecin olduğu yere ölçülen uzaklığı santimetre
//cinsinden yazma.
lcd.print(" cm"); // Uzaklık birimi olan “cm” yazma.
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment