Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
tum_yil_icin_arduino_mufredati_24.2
const int trigger_pin = 13;//trig pini bağlantısı
const int echo_pin = 12;//echo pini bağlantısı
const int buzzer = 2;//buzzer bağlantısı
const int mled = 3;//ledlerin bağlantısı
const int yled = 4;
const int sled = 5;
const int kled = 6;
int mesafe ;//mesafe ve süre adında iki değişkenin tanımlanması
int sure ;
void setup() {
pinMode ( kled , OUTPUT);//ledlere çıkış sinyali gönderilmesi
pinMode ( sled , OUTPUT);
pinMode ( yled , OUTPUT);
pinMode ( mled , OUTPUT);
pinMode ( buzzer , OUTPUT);
pinMode ( trigger_pin , OUTPUT);
pinMode ( echo_pin , INPUT);//trigden gelen sinyalin algılanması için giriş olarak tanımladık.
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
digitalWrite(trigger_pin , HIGH);//uzaklığın hesaplanması için trig pininden sinyal gönderdik.
delayMicroseconds(1000);
digitalWrite(trigger_pin , LOW);//trig pinini durdurduk
sure = pulseIn(echo_pin ,HIGH);//echo pininden dönen sinyali aldık
mesafe = (sure/2) / 29.1;//sinyalin dönme süresine göre mesafeyi hesaplamak için kullanılan formül
Serial.println(mesafe);//serial ekrana mesafenin yazdırılması
if (mesafe <= 10)//eğer mesafe 10 cm küçükse
{
digitalWrite( kled , HIGH);//kırmızı ked ve buzzer çalışacak
digitalWrite( buzzer , HIGH);
delay(50);
digitalWrite( kled , LOW);//50 milisaniye sonra duracak
digitalWrite( buzzer , LOW);
delay(200);
}
else if(mesafe > 10 and mesafe <25)//eer mesafe 10 cm den büyük 25 cmden küçükse
{
digitalWrite( sled ,HIGH);// sarı led ve buzzer çalışacak
digitalWrite( buzzer , HIGH);
delay(50);
digitalWrite( sled , LOW);//50 milisaniye sonra duracak
digitalWrite( buzzer , LOW);
delay(400);
}
else if(mesafe >25 and mesafe <50)//eğer 25 cmden büyükse ve 50 cmden küçükse
{
digitalWrite( yled ,HIGH);//yeşil led ve buzzer çalışacak
digitalWrite( buzzer , HIGH);
delay(50);
digitalWrite( yled , LOW);//ikisi birden duracak
digitalWrite( buzzer , LOW);
delay(600);
}
else
{
digitalWrite( mled ,HIGH);//hiçbir durum geçerli değilse mavi led yanıp sönecek.
delay(50);
digitalWrite( mled , LOW);
delay(1000);
}
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.