Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@RobolinkAkademi
Last active October 28, 2019 07:19
Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save RobolinkAkademi/f15a277b88c7844739c50a0b5dc87cc3 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save RobolinkAkademi/f15a277b88c7844739c50a0b5dc87cc3 to your computer and use it in GitHub Desktop.
tum_yil_icin_arduino_mufredati_29,2
int RedPin=11; //rgb ledin bağlandığı bacaklar
int GreenPin=10;
int BluePin=9;
#include <DHT.h> //dht.h kütüphanesi tanımlanması
#define DHTPIN 3 //DHT ısı ve nem sensörünün bağlandığı pin
#define DHTTYPE DHT11 //DHT modelinin tanımlanması
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //dht değişkeninin tanımlanması
void setup() {
Serial.begin(9600); //serial ekranın başlatılması
pinMode(RedPin, OUTPUT); //pinlere çıkış sinyalinin verilmesi
pinMode(GreenPin, OUTPUT);
pinMode(BluePin, OUTPUT);
pinMode(3,INPUT); //dht sensörün bağlandığı pin
dht.begin();
}
void loop()
{
float t=dht.readTemperature(); //sıcaklık değerinin ölçülmesi
if(t<15) //sıcaklık değeri 15den küçükse
{
Serial.println(t); //değeri yaz
renkAyarla(0,0,255); //mavi, ledi mavi renkte yaz
delay(500); //500 milisaniye bekle
}
else if (15<t and t<20)//sıcaklık değeri 15 den büyük 20den küçükse
{
Serial.println(t); //değeri yaz
renkAyarla(0,255,0); //yeşil , ledi yeşil renkte yaz
delay(500); //500 milisaniye bekle
}
else if (t>20)//sıcaklık değeri 20 den büyükse
{
Serial.println(t); //değeri yaz
renkAyarla(255,0,0); //kırmızı , ledi kırmızı renkte yaz
delay(500); //500 milisaniye bekle
}
}
void renkAyarla(int kirmizi,int yesil, int mavi) //renkAyarla adında bir fonksiyon tanımlandı
{
analogWrite(RedPin,kirmizi);
analogWrite(GreenPin,yesil);
analogWrite(BluePin,mavi);
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment