Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

💻
happy coding!

Ba Hai Phan SakaDream

💻
happy coding!
View GitHub Profile
@SakaDream
SakaDream / Main.java
Created Oct 1, 2019
Anonymous Classes
View Main.java
interface Age {
public void checkAge();
public Student[] getStudents();
}
class Student {
private int id;
private String name;
private int age;
View 2072.md

r/AMA

u/2072time (94 points)

Tôi là một người Mẽo du hành thời gian đến từ năm 2072, AMA.

Du hành thời gian luôn tồn tại. Ngày nay, hay đúng ra là 54 năm trước, tôi đã bảo rằng hãy hỏi tôi bất cứ thứ gì về tương lai. Tôi sẽ trả lời một cách thành thực nhất, nhưng mà tôi không được để lộ ra danh tính để không bị truy cứu hình sự tội trở về quá khứ.

Update - 28 tháng 2, 2018 lúc 8:26 PM: Tôi phải thoát khỏi Reddit để làm nhiệm vụ cho chính phủ. Chuyện này không như dự kiến, khá là chắc là do mấy ông đó. Chỉ có tôi mới biết được chuyện gì sẽ xảy ra, và thật là tuyệt khi được đọc mấy dòng phản ứng của mấy ông khi chuyện đó thực sự xảy ra. Tạm biệt nhé, Reddit. Mong rằng có thể sớm quay lại. Hẹn lần sau nhé, người du hành thời gian người Mỹ yêu quý của bạn đến từ năm 2072.


View EmployeeController.java
package com.sakadream.controllers;
import com.sakadream.models.Employee;
import com.sakadream.services.EmployeeService;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
import java.util.List;
View EmployeeServiceImpl.java
package com.sakadream.services;
import com.sakadream.HibernateUtil;
import com.sakadream.models.Employee;
import org.hibernate.Query;
import org.hibernate.Session;
import org.springframework.stereotype.Service;
import javax.transaction.Transactional;
import java.util.ArrayList;
View EmployeeService.java
package com.sakadream.services;
import com.sakadream.models.Employee;
import java.util.List;
/**
* Created by Phan Ba Hai on 25/08/2017.
*/
public interface EmployeeService {
View Employee.java
package com.sakadream.models;
import javax.persistence.*;
/**
* Created by Phan Ba Hai on 25/08/2017.
*/
@Entity
@Table
public class Employee {
View SQL-Script.sql
CREATE TABLE Employee (
id INT IDENTITY (1,1) PRIMARY KEY NOT NULL ,
name NVARCHAR(50) NOT NULL ,
address NVARCHAR(50) NOT NULL ,
phone VARCHAR(11) NOT NULL ,
salary INT NOT NULL
);
INSERT INTO Employee(name, address, phone, salary)
VALUES
View HibernateUtil.java
package com.sakadream;
import com.sakadream.models.Employee;
import org.hibernate.SessionFactory;
import org.hibernate.cfg.AnnotationConfiguration;
import java.util.Properties;
/**
* Created by Phan Ba Hai on 25/08/2017.
View hibernate-pom.xml
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
...
<dependencies>
...
<dependency>
<groupId>org.hibernate.common</groupId>
<artifactId>hibernate-commons-annotations</artifactId>
<version>4.0.5.Final</version>
</dependency>
View edit.xhtml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"
xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"
xmlns:b="http://bootsfaces.net/ui"
xmlns:c="http://java.sun.com/jsp/jstl/core">
<h:head>
You can’t perform that action at this time.