Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@boamaod
Last active October 5, 2017 22:11
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
Star You must be signed in to star a gist
Save boamaod/f44aefdf824e1218523a97b3d3f6c6e7 to your computer and use it in GitHub Desktop.
E-hääletuse töörühma aruanne ja eksperdiarvamus on salajased
From: Erle Enneveer <erle.enneveer@riigikogu.ee>
To: "tramm@p6drad-teel.net" <tramm@p6drad-teel.net>
Subject: Teabenõue
Date: Tue, 23 May 2017 10:43:48 +0000
Lugupeetud Märt Põder
Esitasite Riigikogu Kantseleile teabenõude, kus soovisite
tutvuda järgmiste e-hääletust puudutavate materjalidega:
- elektroonilise hääletamise töörühma aruanne aastast 2011;
- Ahto Buldase, Sven Henbergi, Tarvi Martensi, Jan
Willemsoni ja Priit Vinkeli eksperdiarvamus interneti teel
hääletamise kontrollimise vajalikkusest aastast 2012.
Vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse (RKKTS) §
158.1 lõikele 1 on Riigikogus ja Riigikogu Kantseleis
koostatud või neile esitatud dokumendid avalikud. Seadusega
sätestatud juhtudel dokumente ei avalikustata (RKKTS §
158.1. lõige 2).
Dokumentidena ei käsitleta dokumentide kavandeid ja nende
koostamiseks kasutatud abimaterjale ning aruteludeks ja
konsulteerimiseks koostatud materjale (RKKTS § 158.1 lg 3).
Lõikes 3 nimetatud materjale ei registreerita
dokumendiregistris, neid ei säilitata ning need on mõeldud
asutusesiseseks kasutamiseks (RKKTS § 158.1 lõige 4).
Teie soovitud materjalid olid abimaterjalid Riigikogu
põhiseaduskomisjoni konsulteerimiseks, et valmistada ette
Riigikogu valimise seaduse jt seaduste muutmise seaduse
eelnõu (186 SE) ning neid materjale ei registreeritud
dokumendiregistris. Materjalid olid mõeldud asutusesiseseks
kasutamiseks kui põhiseaduskomisjoni töödokumendid.
Sellest tulenevalt ei ole võimalik Teile edastada soovitud
materjale.
Nimetatud abimaterjalide sisu on kajastatud eelnõu 186 SE
seletuskirjas, põhiseaduskomisjoni istungi protokollides
ning Riigikogu täiskogu istungitel selle eelnõu
aruteludel, mis on kättesaadavad veebiaadressil:
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/abc6bd69-0c8f-4012-8616-9277a7cbfec8/Riigikogu%20valimise%20seaduse%20ja%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seadus
Lugupidamisega,
Erle Enneveer
Riigikogu põhiseaduskomisjoni nõunik-
sekretariaadijuhataja
Counsellor, Head of the Secretariat, Constitutional
Committee, Riigikogu
T: +372 631 6440
Riigikogu. Lossi plats 1a, 15165 Tallinn.
www.riigikogu.ee<http://www.riigikogu.ee/>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment