Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View hash-comparator.php
#! /usr/local/opt/php@7.3/bin/php
<?php
$algList = hash_algos();
foreach ($algList as $alg) {
$time = microtime(true);
for ($i = 0; $i <= 10000; $i++) {
// $hash = hash_file($alg, 'composer.lock');
$hash = hash($alg, 'th thd ghdg h awf aw fgawrg aerg earg esrg esrg esr gse rgse reg serg se se rgse rs ');
@chajr
chajr / php-news.md
Last active December 16, 2018 15:22
View php-news.md

5.4

 • traits
 • short array syntax - $ar = []
 • function array dereferencing - foo()[0]
 • Closures support $this -
 • <?= always enabled
 • Class member access on instantiation - (new Foo)->bar()
 • binary number format - 0b001001101
 • file upload progress
 • CLI web server - php -S localhost:8000, php -S 0.0.0.0:8000
@chajr
chajr / polecenia_git.md
Last active May 30, 2020 15:02
Polecenia GIT
View polecenia_git.md

Zbiór komend przeniesiony

Zbiór przeniesiony z gist do jednego repo w celu łatwiejszego zarządzania.

Zachęcam do przejrzenia pozostałych zbiorów z repozytorium, oraz do aktywnego dodawania własnych komend

View linux_bash_commands.md

Polecenia konsoli Linux

Operacje na plikach i katalogach

 • pwd - aktualny katalog
 • ls -la - listuje wszystkie dostępne pliki
 • ls -lat - listuje wszystkie dostępne pliki posortowane według czasu modyfikacji
 • cp -r {nazwa pliku/katalogu} {miejsce docelowe} - kopiuje plik lub cały katalog z zawartością we wskazane miejsce
 • mv {nazwa pliku/katalogu} {miejsce docelowe} - przenosi plik lub cały katalog z zawartością we wskazane miejsce (jeśli lokalizacja pliku docelowego jest taka sama jak pliku do przeniesienia, zmienia nazwę)
 • du -sh - pokazuje zajętość całego katalogu
 • du -sh * - pokazuje rozmiar poszczególnych plików i katalogów