Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Polecenia GIT

Zbiór komend przeniesiony

Zbiór przeniesiony z gist do jednego repo w celu łatwiejszego zarządzania.

Zachęcam do przejrzenia pozostałych zbiorów z repozytorium, oraz do aktywnego dodawania własnych komend

@kadryl
Copy link

kadryl commented May 30, 2020

git log

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment