Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Colesnicov Denis Petrovich colesnicov

Block or report user

Report or block colesnicov

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
@colesnicov
colesnicov / TemplateEngine.cpp
Last active Sep 22, 2019
TemplateEngine is a system for implementing dynamic templates in real time. Fields of application: Web (processing HTML, CSS and JS file) or any other application where it is necessary to replace the keys in the text or insert into it other blocks of text. Constructions are supported text replacement (replace) or inserting another (include).
View TemplateEngine.cpp
/**
* TemplateEngine.cpp
* This file is a part of The TemplateEngine system.
*
* Author: Denis Colesnicov <eugustus@gmail.com>
* Copyright: 09.2019
* Licence: MIT
*
*/
@colesnicov
colesnicov / responsive.css
Created Sep 16, 2019
Skeleton for responsible CSS...
View responsive.css
/**
* Skeleton pro responzivni vzhled HTML stranek.
* Zakladni konstrukce @Media-Rule pro realizaci
* responsivnich HTML stranek
*
* @file responsive.css
* @author Denis Colesnicov <eugustus@gmail.com>
@licence MIT
* @version 1
*/
@colesnicov
colesnicov / debounce.h
Created Jun 9, 2019
Arduino debounce example
View debounce.h
/* Debounce Pokaždé, když se vstupní pin změní z LOW na HIGH (například kvůli stlačení tlačítka), výstupní pin je přepnut z LOW na HIGH nebo naopak. Mezi přepnutími je minimální prodleva, která slouží pro ošetření zákmitů (debouncing) obvodu. Obvod:
* LED připojena od pinu 13 k zemi * tlačítko připojené od pinu 2 k +5V
* 10 kΩ rezistor připojen od pinu 2 k zemi
* Poznámka: Na většině Arduin je LED k pinu 13 již připojena, takže k tomuto příkladu už další komponenty nebudete potřebovat. vytvořeno 21. listopadu 2006 autorem David A. Mellis upraveno 30. srpna 2011 Limor Fried upraveno 28. prosince 2012 Mike Walters Příklad tohoto kódu je veřejnou doménou. http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Debounce
*/
// konstanty použité k nastavení čísel pinů se nezmění:
const int buttonPin = 2; // číslo pinu tlačítka
const int ledPin = 13; // číslo pinu LED
// Proměnné se změní:
int ledState = HIGH;
@colesnicov
colesnicov / I2C_Scanner.ino
Created Feb 22, 2019 — forked from AustinSaintAubin/I2C_Scanner.ino
Arduino_I2C-Scanner - i2c scanner for Arduino hardware, ESP8266, ESP32
View I2C_Scanner.ino
/*===========================================================================
Title: I2C Scanner
- Repository: https://gist.github.com/AustinSaintAubin/dc8abb2d168f5f7c27d65bb4829ca870
Version: 8
Date: 2018 / 02 / 17
Author: Austin St. Aubin
Email: AustinSaintAubin@gmail.com
Description:
@colesnicov
colesnicov / main.c
Created May 30, 2018
Decimal to Binary converting
View main.c
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a,b;
cin>>a;
for(int i=7;i>=0;i--)
{
b=(a>>i)&1;
@colesnicov
colesnicov / RotaryEncoder.c
Created Nov 16, 2017
Rotary encoder for RPi 2
View RotaryEncoder.c
/**********************************************************************
* Description : Rotacni enkoder pro Raspberry PI 2
* Author : Denis Colesnicov
* E-mail : eugustus@gmail.com
* Notice : Original code https://www.sunfounder.com/learn/Super_Kit_V2_for_RaspberryPi/lesson-8-rotary-encoder-super-kit-for-raspberrypi.html
* Date : 2017/11/17
**********************************************************************/
/**********************************************************************
************************* TODO ***************************************
@colesnicov
colesnicov / Convertrgb.h
Created Oct 10, 2017
Convert grb color to adafruit_gfx
View Convertrgb.h
short ConvertRGB(byte R, byte G, byte B) {
return (((R & 0xF8) << 8) | ((G & 0xFC) << 3) | (B >> 3));
}
@colesnicov
colesnicov / imguiSFML.c
Created Mar 2, 2017
ImGui SFML2 bindings
View imguiSFML.c
#include "imguiSFML.h"
#include <SFML/OpenGL.hpp>
#include <SFML/Graphics/Color.hpp>
#include <SFML/Graphics/RenderTarget.hpp>
#include <SFML/Graphics/RenderWindow.hpp>
#include <SFML/Graphics/Sprite.hpp>
#include <SFML/Graphics/Texture.hpp>
#include <SFML/Window/Window.hpp>
View Singleton.cpp
/**
* @file Singleton.cpp part of @file Singleton.hpp
* @version 2
*
* @author Denis Colesnicov <eugustus@gmail.com>
* @date 2017/01/15
*
* @copyright WTFPL
*/
@colesnicov
colesnicov / Loader.cpp
Last active Jan 28, 2017
Modular system in C++
View Loader.cpp
/**
* @file Loader.cpp part of @file Loader.hpp
*
* @author Denis Colesnicov <eugustus@gmail.com>
* @date 2017/01/15
*
* @copyright MIT
*/
#include "LibraryLoader.h"
You can’t perform that action at this time.