Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
A modified Google App Script hack to normalize Vietnamese characters into ASCII
// modified from:
// https://gist.github.com/akora/51b2933a2554776d7144#gistcomment-2936646
var VIET_CHARMAP = [
["a", 'ăáắấàằầảẳẩãẵẫạậặ'],
["d", "đ"],
["e", 'éếèềẻểẽễẹệ'],
["i", "íìỉĩị"],
["o", "ơóốòồỏổõỗọợộớờởỡ"],
["u", "ưúứùừủửũữụự"],
["y", "ýỳỷỹỵ"]
]
var VIET_ACCENTED = VIET_CHARMAP.reduce(function(i, v){ return i + v[1]}, '') +
VIET_CHARMAP.reduce(function(i, v){ return i + v[1].toUpperCase()}, '');
var VIET_NORMED = VIET_CHARMAP.reduce(function(i, v){return i + v[0].repeat(v[1].length)}, '') +
VIET_CHARMAP.reduce(function(i, v){return i + v[0].toUpperCase().repeat(v[1].length)}, '')
var ACCENTED = VIET_ACCENTED + 'ÀÁÂÃÄÅàáâãäåÒÓÔÕÕÖØòóôõöøÈÉÊËèéêëðÇçÐÌÍÎÏìíîïÙÚÛÜùúûüÑñŠšŸÿýŽžęłćń诹żŁ';
var REGULAR = VIET_NORMED + 'AAAAAAaaaaaaOOOOOOOooooooEEEEeeeeeCcDIIIIiiiiUUUUuuuuNnSsYyyZzelcncZazL';
var REGEXP = new RegExp('[' + ACCENTED + ']', 'g');
function replaceDiacritics(rng) {
function charRep(match) {
var p = ACCENTED.indexOf(match);
return REGULAR[p];
}
if (typeof rng === 'object' && rng.length !== undefined) { // if rng is an array
return rng.map(function(cell) { return replaceDiacritics(cell); });
}
else {
return rng.replace(REGEXP, charRep);
}
};
// my entire Google App Script: given a sheet named "words" and a first column named "word",
// automatically insert the current datetime and a ascii-normalized version of the value in the "word" column
// more info here:
var SHEET_NAME = 'words';
var WORD_HEADER = 'word';
var DATETIME_HEADER = 'datetime';
var NORMWORD_HEADER = 'normalized_word';
function getColByHeader(headerval){
// https://stackoverflow.com/questions/31214352/how-to-use-a-column-header-to-reference-a-cell-in-google-apps-script-spreadsheet
var headers = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName(SHEET_NAME).getDataRange().getValues().shift();
var colindex = headers.indexOf(headerval);
return colindex+1;
}
function insertTimestamp(){
var ss = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
var cell = ss.getActiveCell();
var datecell = ss.getRange(cell.getRowIndex(), getColByHeader(DATETIME_HEADER));
// Conditions:
// - edited (active) cell is in the first column
// - edited cell is not blank
// - corresponding datetime cell is blank
// - active sheet is named [SHEET_NAME]
if (cell.getColumn() == getColByHeader(WORD_HEADER) && !cell.isBlank() && datecell.isBlank() && ss.getName() == SHEET_NAME) {
datecell.setValue(new Date()).setNumberFormat("yyyy-MM-dd hh:mm");
}
};
function insertNormWord(){
var ss = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
var cell = ss.getActiveCell();
var target_cell = ss.getRange(cell.getRowIndex(), getColByHeader(NORMWORD_HEADER));
if (cell.getColumn() == getColByHeader(WORD_HEADER) && !cell.isBlank() && ss.getName() == SHEET_NAME) {
target_cell.setValue(replaceDiacritics(cell.getValue()));
}
};
// modified from:
// https://gist.github.com/akora/51b2933a2554776d7144#gistcomment-2936646
var VIET_CHARMAP = [
["a", 'ăáắấàằầảẳẩãẵẫạậặ'],
["d", "đ"],
["e", 'éếèềẻểẽễẹệ'],
["i", "íìỉĩị"],
["o", "ơóốòồỏổõỗọợộớờởỡ"],
["u", "ưúứùừủửũữụự"],
["y", "ýỳỷỹỵ"]
]
var VIET_ACCENTED = VIET_CHARMAP.reduce(function(i, v){ return i + v[1]}, '') +
VIET_CHARMAP.reduce(function(i, v){ return i + v[1].toUpperCase()}, '');
var VIET_NORMED = VIET_CHARMAP.reduce(function(i, v){return i + v[0].repeat(v[1].length)}, '') +
VIET_CHARMAP.reduce(function(i, v){return i + v[0].toUpperCase().repeat(v[1].length)}, '')
var ACCENTED = VIET_ACCENTED + 'ÀÁÂÃÄÅàáâãäåÒÓÔÕÕÖØòóôõöøÈÉÊËèéêëðÇçÐÌÍÎÏìíîïÙÚÛÜùúûüÑñŠšŸÿýŽžęłćń诹żŁ';
var REGULAR = VIET_NORMED + 'AAAAAAaaaaaaOOOOOOOooooooEEEEeeeeeCcDIIIIiiiiUUUUuuuuNnSsYyyZzelcncZazL';
var REGEXP = new RegExp('[' + ACCENTED + ']', 'g');
function replaceDiacritics(rng) {
function charRep(match) {
var p = ACCENTED.indexOf(match);
return REGULAR[p];
}
if (typeof rng === 'object' && rng.length !== undefined) { // if rng is an array
return rng.map(function(cell) { return replaceDiacritics(cell); });
}
else {
return rng.replace(REGEXP, charRep);
}
};
function onEdit(e) {
insertTimestamp();
insertNormWord();
};
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment