Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View index.html
<html>
<head>
<title>~alun</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<style>
body {
box-sizing: border-box;
margin: 0;
padding: 2vh 5vh 4vh;
background: #050505;
@rust-play
rust-play / playground.rs
Created Sep 17, 2019
Code shared from the Rust Playground
View playground.rs
#![allow(unreachable_code)]
fn main() {
println!("{:?}", {
u32::try_from(-1i32)
});
}
View css-modals-modal-v2.markdown

CSS Modals (Modal v2)

The second version of my previous pen(CSS Modal). In this one, I showed that there are three different modals with their own unique ids and I am using different links to open and close them.

A Pen by Abubaker Saeed on CodePen.

License.

View keybase.md

Keybase proof

I hereby claim:

  • I am zennard on github.
  • I am zennard (https://keybase.io/zennard) on keybase.
  • I have a public key ASDGoLdJi34S4WSZskCq0L0cMFBQP_EtPnGdWDG0oCNG3Qo

To claim this, I am signing this object:

View Chương 1.md

Chương 1. Giới thiệu khoa học dữ liệu và tính toán dữ liệu lớn

Li M. Chen

Tóm lược Khoa học dữ liệu là gì? Dữ liệu có yếu tố khoa học trong đó. Nó khác với toán học cổ điển, nó sử dụng các mô hình toán học tương ứng với dữ liệu. Nhưng ngày này, chúng ta mong muốn tìm kiếm các luật và thuộc ính có trong tập dữ liệu, thậm chí là trong các tập dữ liệu khác nhau. Trong chương này, chúng tôi sẽ trình bày về khoa học dữ liệu và mối quan hệ của nó với dữ liệu lớn, điện toán đám mây và khai phá dữ liệu. Chúng tôi cũng sẽ bàn về các bài toán đang được nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học máy tính và cung cấp các khái niệm liên quan cơ bản về ngành công nghiệp khoa học dữ liệu.

1.1 Khai phá dữ liệu và điện toán đám mây: Mở đầu của dữ liệu lớn và khoa học dữ liệu

View cloudSettings
{"lastUpload":"2019-09-17T17:24:41.256Z","extensionVersion":"v3.4.2"}
@rust-play
rust-play / playground.rs
Created Sep 17, 2019
Code shared from the Rust Playground
View playground.rs
use std::collections::HashMap;
type Table = HashMap<String, Vec<String>>;
fn show(table : &Table){
for (row, items) in table {
println!("Row : {}", row);
for item in items {
println!("Item : {}", item)
}
View noise.json
This file has been truncated, but you can view the full file.
[
{
"text": "<@U1UKBLZLH|pablo.arvizu> has joined the channel",
"type": "message",
"user": "U1UKBLZLH",
"ts": "1413008179.000000",
"subtype": "channel_join"
},
{
View Zumbis ao ataque.md

Zumbis ao ataque

Fazer tipo um bang personalizado. A ideia desse jogo eh fazer uma dinamica na qual alunos de setimo ano aprendam os assuntos de migracao, taxa de natalidade / mortalidade e expectativa de vida.

  • Alguns alunos sao zumbis -> taxa de mortalidade
  • Migracao entre os grupos -> migracao
  • Cada turno representa 3 anos decorridos
  • O Humano sobrevive por 10 turnos até virar um zumbi -> expectativa de vida.
  • O Cientista sobrevive por 15 turnos até virar um zumbi -> expectativa de vida.

Personagens:

@opdo
opdo / DemoJson.cs
Last active Sep 17, 2019
Demo lưu danh sách sản phẩm
View DemoJson.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
// Nhớ vào Nuget package console cài cái này
// install-package Newtonsoft.Json
namespace DemoJson
{
You can’t perform that action at this time.