View gist:53391d6df3e10afa7f96
1 2
Elist Hunter leading online marketing solutions provider for data matching, email campaigns, list management and various Online marketing services B2B Data.
E-List Hunter offer healthcare email lists containing contact details of professionals in the healthcare industry. Our list helps to reach best executives.
View etc init.d home_automation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:
# Required-Start: $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start daemon at boot time
# Description: Enable service provided by daemon.
### END INIT INFO
View wifi.sh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ssid=${1:-$SSID}
key=${2:-$PASSWORD}
test -n "$ssid" || { echo '[required args] : ssid password'; exit 0; }
 
pkgs='wpa_passphrase' #dhcp-gtk
type $pkgs || ( sudo apt-get install $pkgs)
 
connect_passwordless_wifi(){
commander sudo ifconfig $device up
commander sudo iw dev $device connect $ssid
View programista-programistka-javascript.md

Programista/Programistka JavaScript

Do zespołu konsultantów pracujących bezpośrednio dla UNCTAD (organ ONZ) poszukujemy programisty/programistki JavaScript (HTML5 + Node.js)

Zajmujemy się tworzeniem aplikacji, których długofalowym celem jest zmniejszenie szarej strefy w krajach rozwijających się, a konkretniej umożliwienie obywatelom rejestracji różnego rodzaju działalności przez internet.

Realizujemy projekty z wykorzystaniem najnowszych otwartych technologii (full-stack JavaScript, bazowany na ECMAScript 5 oraz 6) w duchu open source. Pracujemy na modularnym stack’u, bazującym na dziesiątkach niezależnych, rozwijanych modułach, w większości opublikowanych na npm’ie. Dajemy możliwość upubliczniania generycznej części pracy na Github'ie lub podobnych serwisach.

Jeżeli lubisz JavaScript, lubisz dyskutować o rozwoju języka, omawiać ciekawe algorytmiczne problemy, i przede wszystkim chcesz się rozwijać jako programista JavaScript, to nasz zespół jest idealnym miejscem dla Ciebie.

View gist:a009d7507a7323f524fa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-- -----------------------------------------------------------------
-- SQL to Upgrade Opencart 1.5.6.4 database to Opencart 2.0.1.1
-- @theme ULTIMATUM
-- @author Felipe Marques
-- @email contato@felipemarques.com.br
-- @date 2015-03-31
-- @desc Upgrade all tables in opencart 1.5.6.4 to 2.0.1.1
-- -----------------------------------------------------------------
SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;
SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
View .vimrc
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
set nocompatible
 
" Vundle
" """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
filetype off
set rtp+=~/.vim/bundle/Vundle.vim
call vundle#begin()
Plugin 'gmarik/vundle'
Plugin 'altercation/vim-colors-solarized'
Plugin 'godlygeek/tabular'
View lazy-cat-fib.clj
1 2 3 4 5 6 7 8 9
;;So let’s work out the first couple of simple cases:
 
(take 1 head-fibo)
(take 1 (lazy-cat [0N 1N] (map + head-fibo (rest head-fibo))))
(take 1 (concat (lazy-seq [0N 1N])
(lazy-seq (map + head-fibo (rest head-fibo)))))
;;since we’re taking 1, the 0N of the first lazy-seq suffices and
;;we don’t need to further evaluate
;; => (0N)
View gist:2eefa29dba7eb8703d3a
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(ns farm.core
(:use
[arcadia.core]
[hard.core]
[hard.input]
[hard.tween])
(:import
[UnityEngine Time]))
 
Something went wrong with that request. Please try again.