Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@dnaprawa
Last active November 18, 2020 13:00
Embed
What would you like to do?

06.06.2020, Capgemini DevHours - Docker w praktyce

 • przed warsztatami upewnij się, że:
  • masz zainstalowanego i działającego (!) Dockera
   • sprawdź to za pomocą docker version lub docker container ls
 • Dobrze byłoby również mieć:
  • zainstalowanego git'a
  • jakiś edytor tekstu (polecane: VSCode)

Link do wydarzenia ONLINE

 • Używamy MS Teams
  • można dołączyć przez przeglądarkę
  • link znajduje się w mailu dotyczącym szczegółów szkolenia

TL;DR; 🙈

 • 📞 wdzwonić się będzie można ok. 8.50
 • 👨‍ tutaj (w komentarzach) pojawiać będą się fragmenty poleceń/kodu wykorzystywane w warsztatach
 • 🥛 przewidujemy minimum dwie krótkie przerwy (żeby rozprostować kości/uzupełnić płyny)
 • nie będzie nagrania - dlatego koniecznie bądź z nami do końca :)
@dnaprawa
Copy link
Author

dnaprawa commented Jun 6, 2020

Modyfikacja NGINX

docker container exec -it mynginx bash

apt-get update && apt-get install -y nano
nano /usr/share/nginx/html/index.html

docker container commit mynginx mynginx-image:v1
docker container run -d -p 8081:80 --name custom-nginx mynginx-image:v1

@dnaprawa
Copy link
Author

dnaprawa commented Jun 6, 2020

Własny obraz

https://github.com/dnaprawa/first_app_in_docker

docker image build -t myapp:v1 .
docker container run -d -p 8044:80 --name myapp-container myapp:v1

docker image tag myapp:v1 twoja_nazwa_uzytkownika/myapp-devhours:latest

docker login

docker image tag myapp:v1 twoja_nazwa_uzytkownika/myapp-devhours:latest

docker image push twoja_nazwa_uzytkownika/myapp-devhours:latest

@dnaprawa
Copy link
Author

dnaprawa commented Jun 6, 2020

Komunikacja między kontenerami

docker network create -d bridge wp

docker container run -d --name db -e MYSQL_DATABASE=exampledb -e MYSQL_USER=exampleuser -e MYSQL_PASSWORD=examp
lepass -e MYSQL_RANDOM_ROOT_PASSWORD=1 --network=wp --restart=always mysql:5.7

docker container run -d -p 9000:80 -e WORDPRESS_DB_HOST=db:3306 -e WORDPRESS_DB_USER=exampleuser -e WORDPRESS_D
B_PASSWORD=examplepass -e WORDPRESS_DB_NAME=exampledb --network=wp --restart=always wordpress:latest

version: '3.1'

services:

mywordpress:
image: wordpress
restart: always
ports:
- 9012:80
environment:
WORDPRESS_DB_HOST: db:3306
WORDPRESS_DB_USER: exampleuser
WORDPRESS_DB_PASSWORD: examplepass
WORDPRESS_DB_NAME: exampledb
volumes:
- wordpress-volume:/var/www/html

db:
image: mysql:5.7
restart: always
environment:
MYSQL_DATABASE: exampledb
MYSQL_USER: exampleuser
MYSQL_PASSWORD: examplepass
MYSQL_RANDOM_ROOT_PASSWORD: '1'
volumes:
- db-vol:/var/lib/mysql

volumes:
wordpress-volume:
db-vol:

@dnaprawa
Copy link
Author

dnaprawa commented Jun 6, 2020

TIPS & TRICKS

Usunięcie wszystkich kontenerów

docker container rm $(docker container ls -aq) --force

@dnaprawa
Copy link
Author

dnaprawa commented Jun 6, 2020

Questions

docker-compose:

 • jaka bedzie różnica miedzy up, build run i start?
 • jeśli nazwa pliku jest inna niż docker-compose.yml to jak to odpalić?

@dnaprawa
Copy link
Author

dnaprawa commented Jun 6, 2020

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment