Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View espen's full-sized avatar

Espen Antonsen espen

View GitHub Profile
module MrSmime
class Certificate
def present?
ENV[certificate_path].present?
end
def certificate
X509::Certificate.new(ENV[certificate_path])
end
@espen
espen / blokkliste.txt
Created March 22, 2018 14:40
Blokkliste - Norske hatsider
247avisen.com
norgesavisen.no
resett.no
hrs.no
document.no
eavisa.com
frieord.no
ymte.no
dagensbeste.no
@espen
espen / ec2hostname.rb
Last active October 20, 2016 10:30 — forked from kixorz/ec2hostname.rb
EC2 Instance Route53 Hostname registration init.d script. Instance needs to have the attached IAM instance role policy applied.
#!/usr/bin/ruby
# chkconfig: 35 99 01
# description: EC2 DNS registration
# processname: ec2hostname
require 'aws-sdk'
require 'net/http'
require 'socket'
`touch /var/lock/subsys/ec2hostname`

Slutt å se til Silicon Valley

Vekstselskapene og kapitalmagnetene i Silicon Valley skaper sin vekst fra monopolplattformer som ofte baserer verdien i selskapet på brukernes personlige informasjon og adferd.

  • Airbnb er en markedsplass for kortidsutleie av boliger og ekstra soverom som fort kan bli en de facto standard på samme måte som Finn er for boligsalg. Uten å være synlig der når man ikke ut til de som ønsker å kjøpe.
  • Uber, et privatsjåførselskap som vil konkurrere med taxinæringen, kan muligens i stor grad kontrollere private transportmuligheter hvis de ikke stoppes. En taxitur er underlagt fast prisstruktur men med Uber får man plutselig en ekstremt mye høyere pris pga vær eller stor etterspørsel (surge pricing). De implementerer sin egen usynlige hånd i sin egen lukkede markedsplattform.
  • Facebook og Google lever i stor grad på våre klikk og personlige opplysninger.

Felles for dem alle er at de er utmerkede tjenester. Det er derfor de har lyktes. Alle som har benyttet Uber-appen og sagt farvel

@espen
espen / fullcalendar.annotations.css
Created July 31, 2013 20:24
fullcalendar annotations
/* Global Annotation Styles
------------------------------------------------------------------------*/
.fc-annotation {
border-style: solid;
border-width: 0;
font-size: .85em;
cursor: default;
}