Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@etechnologie
Created May 15, 2017 20:24
Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save etechnologie/bc813fbdd5237a0f679193b9a36536e0 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save etechnologie/bc813fbdd5237a0f679193b9a36536e0 to your computer and use it in GitHub Desktop.
H5PEditor-PL
H5PEditor.language.core = {
missingTranslation: '[Brakujące tłumaczenie :key]',
loading: 'Wczytywanie proszę czekać...',
selectLibrary: 'Wybierz bibliotekę, której chcesz użyć.',
unknownFieldPath: 'Nie można odnaleźć ":path".',
notImageField: '":path" to nie jest obraz.',
notImageOrDimensionsField: '":path" to nie jest obraz lub pole wymiaru.',
requiredProperty: 'property: jest wymagana i musi mieć wartość.',
onlyNumbers: 'property: może zawierać tylko cyfry.',
exceedsMax: 'property: przekracza maksymalną wartość :max.',
listExceedsMax: 'Lista przekracza maksimum :max elementów.',
belowMin: 'property: mniej niż minimum: min.',
listBelowMin: 'Lista musi co najmniej :min elementów, aby zawartość działała poprawnie.',
outOfStep: ':property może zostać zmieniona tylko w :step.',
add: 'Dodaj',
addFile: 'Dodaj plik',
removeFile: 'Usuń plik',
confirmRemoval: 'Czy na pewno usunąć :type?',
removeImage: 'Usuń obraz',
confirmImageRemoval: 'Obrazy zostaną usuniete, kontynować?',
changeFile: 'Zmień plik',
changeLibrary: 'Zmienić rodzaj?',
semanticsError: 'Błąd semantyki',
missingProperty: 'W pliku :index brakuje :property property.',
expandCollapse: 'Rozwiń/Zwiń',
addEntity: 'Dodaj :entity',
tooLong: 'Wartość pola jest za długa, powinna zawierać :max lub mniej liter.',
invalidFormat: 'Wartość pola zawiera nieprawidłowy format lub znaki, które są zabronione.',
confirmChangeLibrary: 'Dzięki temu tracisz całą pracę wykonaną przy użyciu bieżącego typu zawartości. Czy na pewno chcesz zmienić typ zawartości?',
commonFields: 'Nadpisywanie tekstu i tłumaczenia',
commonFieldsDescription: 'Tutaj możesz edytować ustawienia lub przetłumaczyć teksty użyte w tej zawartości.',
uploading: 'Dodawanie proszę czekać...',
noFollow: 'Nie można śledzić pola ":path".',
editCopyright: 'Edytuj prawa autorskie',
close: 'Zamknij',
tutorial: 'Tutorial',
example: 'Przykład',
editMode: 'Tryb edycji',
listLabel: 'List',
uploadError: 'Błąd podczas dodawnia',
fileToLarge: 'Plik, który chcesz przesłać, może być zbyt duży.',
unknownFileUploadError: 'Nieznany błąd przesyłania plików',
noSemantics: 'Błąd, nie można załadować formularza typu zawartości.',
editImage: 'Edytuj obraz',
saveLabel: 'Zapisz',
cancelLabel: 'Anuluj',
resetToOriginalLabel: 'Resetuj do oryginału',
loadingImageEditor: 'Wczytywanie edytora obrazów, proszę czekać...',
selectFiletoUpload: 'Wybierz plik, który chcesz dodać',
or: 'lub',
enterAudioUrl: 'Edytuj źródło audio',
enterVideoUrl: 'Dodaj plik wideo lub link YouTube',
enterAudioTitle: 'Wklej link lub inne źródłó plików audio.',
enterVideoTitle: 'Wklej link YouTube lub dodaj plik wideo',
uploadAudioTitle: 'Dodaj plik audio',
uploadVideoTitle: 'Dodaj plik wideo',
addVideoDescription: 'H5P obsługuje wszystkie zewnętrzne źródła wideo sformatowane jako mp4, webm, ogv i pliki pobrane z Vimeo Pro. Obsługuje linki YouTube.',
insert: 'Wstaw',
cancel: 'Anuluj',
height: 'długość',
width: 'szerokość',
textField: 'pole tekstowe',
numberField: 'ilość pól',
orderItemUp: 'Uporządkuj rosnąco',
orderItemDown: 'Uporządkuj malejąco',
removeItem: 'Usuń',
hubPanelLabel: 'Wybierz typ zawartości',
importantInstructions: 'Ważne instrukcje',
hideImportantInstructions: 'Ukryj instrukcje',
hide: 'Ukryj',
example: 'Przykład',
createContentTabLabel: 'Utwórz nowy',
uploadTabLabel: 'Dodaj',
uploadPlaceholder: 'Nie wybrano pliku',
uploadInstructionsTitle: 'Dodaj plik h5.',
uploadInstructionsContent: 'Możesz rozpocząć korzystając z przykładów, które znajdziesz tutaj <a href="https://h5p.org/content-types-and-applications" target="blank">H5P.org</a>.',
uploadFileButtonLabel: 'Dodaj plik',
uploadFileButtonChangeLabel: 'Zmień plik',
uploadingThrobber: 'Trwa dodawanie...',
h5pFileWrongExtensionTitle: 'Nie można przesłać wybranego pliku',
h5pFileWrongExtensionContent: 'Dopuszczalne są tylko pliki z rozszerzeniem .h5p.',
h5pFileValidationFailedTitle: 'Nie można sprawdzić poprawności pliku H5P.',
h5pFileValidationFailedContent: 'Upewnij się, że przesłane H5P zawierają prawidłową treść H5P.' +
' Pliki zawierające tylko biblioteki powinny być przesłane na stronie biblioteki H5P.',
h5pFileUploadServerErrorTitle: 'Nie można przesłać pliku H5P',
h5pFileUploadServerErrorContent: 'Wystąpił nieoczekiwany błąd. Sprawdź dziennik błędów serwera' +
' więcej szczegółów.',
contentTypeSectionAll: 'Wszystko',
contentTypeSectionMine: 'Moje',
contentTypeSectionPopular: 'Najbardziej popularne',
contentTypeSectionTitle: 'Przeglądaj ',
contentTypeSearchFieldPlaceholder: 'Szukaj',
contentTypeInstallButtonLabel: 'Instaluj',
contentTypeInstallingButtonLabel: 'Instalowanie',
contentTypeUseButtonLabel: 'Użyj',
contentTypeUpdateButtonLabel: 'Aktualizuj',
contentTypeUpdatingButtonLabel: 'Aktualizuj',
contentTypeGetButtonLabel: 'Pobrane',
contentTypeBackButtonLabel: 'Powrót',
contentTypeIconAltText: 'Icon',
contentTypeInstallSuccess: ':contentType instalacja zakończona sukcesem!',
contentTypeUpdateSuccess: ':contentType aktualizacja zakończona!',
contentTypeInstallError: ':contentType nie może zostać zainstalowana. Skontaktuj się z administratorem.',
contentTypeLicensePanelTitle: 'Licencja',
contentTypeDemoButtonLabel: 'Zawartość demo',
readMore: 'Czytaj więcej',
readLess: 'Czytaj mniej',
contentTypeOwner: 'Przez właściciela',
contentTypeUnsupportedApiVersionTitle: 'Ten typ zawartości wymaga nowszej wersji podstawowej',
contentTypeUnsupportedApiVersionContent: 'Aby uzyskać niezbędne aktualizacje, skontaktuj się z administratorem systemu',
contentTypeUpdateAvailable: 'Dostępna aktualizacja',
contentTypeRestricted: 'Ograniczony typ zawartości',
contentTypeRestrictedDesc: 'Użycie tego typu treści zostało ograniczone przez administratora.',
contentTypeNotInstalled: 'Typ zawartości nie jest zainstalowany',
contentTypeNotInstalledDesc: 'Nie masz uprawnień do instalowania typów zawartości.',
theContentType: 'Typ zawartości',
currentMenuSelected: 'obecny wybór',
errorCommunicatingHubTitle: 'Nie można komunikować się z hubem.',
errorCommunicatingHubContent: 'Wystąpił błąd. Proszę spróbuj ponownie.',
warningNoContentTypesInstalled: "Nie masz zainstalowanych żadnych typów zawartości.",
warningChangeBrowsingToSeeResults: 'Kliknij przycisk <em>Wszystko</ em>, aby wyświetlić listę wszystkich typów zawartości, które można zainstalować.',
warningUpdateAvailableTitle: 'Dostępna jest nowa wersja :contentType.',
warningUpdateAvailableBody: 'Zaktualizuj najnowszą wersję, aby uzyskać lepsze doświadczenia.',
licenseDescription: 'Niektóre szczegóły licencji są wymienione poniżej. Kliknij ikonę informacji powyżej, aby przeczytać oryginalny tekst licencji.',
licenseModalTitle: 'Szczegóły licencji',
licenseModalSubtitle: 'Wybierz licencję, aby wyświetlić informacje o prawidłowym użyciu',
licenseUnspecified: 'Nieokreślony',
licenseCanUseCommercially: 'Można korzystać do celów komercyjnych',
licenseCanModify: 'Można modyfikować',
licenseCanDistribute: 'Można powielać',
licenseCanSublicense: 'Można udzielać licencji',
licenseCanHoldLiable: 'Can hold liable',
licenseCannotHoldLiable: 'Cannot hold liable',
licenseMustIncludeCopyright: 'Trzeba dołączyć informację o prawach autorskich',
licenseMustIncludeLicense: 'Trzeba dołączyć licencję',
licenseFetchDetailsFailed: 'Nie udało się pobrać informacji o licencji',
imageLightboxTitle: 'Obrazy',
imageLightBoxProgress: ':num z :total',
nextImage: 'Następny obraz',
previousImage: 'Poprzedni obraz',
screenshots: 'Zrzuty ekranu',
reloadButtonLabel: 'Przeładować'
};
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment