Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Quoc Hoang hoangddt

Block or report user

Report or block hoangddt

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
View gedit error when install npm
# deb cdrom:[Ubuntu 14.04.1 LTS _Trusty Tahr_ - Release i386 (20140722.2)]/ trusty main restricted
# See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to
# newer versions of the distribution.
deb http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty main restricted
deb-src http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty main restricted
## Major bug fix updates produced after the final release of the
## distribution.
deb http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates main restricted
@hoangddt
hoangddt / note
Last active Aug 29, 2015
Some python package
View note
http://stackoverflow.com/questions/21491996/installing-bower-on-ubuntu
sudo apt-get python-dev
https://rtcamp.com/tutorials/nodejs/node-js-npm-install-ubuntu/
Open your source.list using your favorite text editor, ie
sudo nano /etc/apt/sources.list
locate http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu and replace it with http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/ubuntu
@hoangddt
hoangddt / link
Last active Aug 19, 2018
Link page GRUB
View link
@hoangddt
hoangddt / taowifi
Created Apr 12, 2015
Tao Wifi tren Windows
View taowifi
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=Ten_Wifi key=password
start wifi
netsh wlan start hostednetwork
stop wifi
netsh wlan stop hostednetwork
xoa wifi
netsh wlan set hostednetwork mode=disallow ssid=Ten_Wifi key=password
@hoangddt
hoangddt / TimCook-isn't about profit.md
Last active Aug 29, 2015
A article about Tim Cook that has been translated to Vietnamese
View TimCook-isn't about profit.md

###Tim Cook: Kinh doanh không chỉ về việc tạo lợi nhuận

Cook, người kế vị Steve Jobs với vị trí là ông chủ của một công ty công nghệ khổng lồ trong năm 2011, đã tỏ ra rất tức giận khi tham gia với một số nhà đầu tư phản động trong suốt phần hỏi đáp của cuộc họp cổ đông. Trả lời với các cuộc gọi từ "Trung tâm nghiên cứu chính sách công quốc gia" (viết tắt NCPPR), một cố vấn bảo thủ và nhà đầu tư, về Apple để kiềm chế việc đầu tư tiền vào các dự ánh năng lượng xanh mà không mang lại lợi nhuận, ông đáp lại rằng Apple đã làm "rất nhiều điều mà nằm ngoài mục tiêu lợi nhuận". Giám đốc điều hành nói thêm: "Chũng tôi muốn làm thế giới tốt hơn so với những ngày đầu".

"We want to leave the world better than we found it "

Phát biểu trực tiếp với đại diện NCPPR, ông nói: "Nếu anh muốn tôi chỉ làm những việc mang lại lợi nhuận, anh nên rút cổ phiếu khỏi công ty này . Cook, người mà tôi thường được biết đến với phong thái điềm đạm của mình, cũng nhấn mạnh rằng ông coi trọng nhiều hơn vào việc gi

@hoangddt
hoangddt / angularLink
Created Apr 15, 2015
Good link a bout angularjs
View angularLink
@hoangddt
hoangddt / Material Theme
Last active Aug 29, 2015
UI setting for use Seti_UI
View Material Theme
"theme": "Material-Theme.sublime-theme",
"color_scheme": "Packages/Material Theme/schemes/Material-Theme.tmTheme",
@hoangddt
hoangddt / bat
Created May 9, 2015
Some nice art with ASCII character
View bat
_-. .-_
_..-'( )`-.._
./'. '||\\. (\_/) .//||` .`\.
./'.|'.'||||\\|.. )*.*( ..|//||||`.`|.`\.
./'..|'.|| |||||\``````` " '''''''/||||| ||.`|..`\.
./'.||'.|||| ||||||||||||. .|||||||||||| ||||.`||.`\.
/'|||'.|||||| ||||||||||||{ }|||||||||||| ||||||.`|||`\
'.|||'.||||||| ||||||||||||{ }|||||||||||| |||||||.`|||.`
'.||| ||||||||| |/' ``\||/` '\||/'' `\| ||||||||| |||.`
@hoangddt
hoangddt / command.sh
Created Jun 6, 2015
Some common command use with octopress
View command.sh
# Some dependence
gem install bundler
rbenv rehash
bundle install
# setup
rake setup_github_pages
# Install theme
# clone in to .theme/<theme_name>
@hoangddt
hoangddt / index.html
Created Jun 6, 2015
Redirect to another page just use HTML
View index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="refresh" content="0; http://blog.hoangddt.net/vi">
<link rel="canonical" href="http://blog.hoangddt.net/vi">
</head>
</html>
You can’t perform that action at this time.