Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View ikizoglu's full-sized avatar

Kemal İKİZOĞLU ikizoglu

View GitHub Profile
@ikizoglu
ikizoglu / RentalCarApp
Created August 16, 2023 18:53
RentalCarApp
//SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.4;
import "../../node_modules/@openzeppelin/contracts/utils/Counters.sol";
import "../../node_modules/@openzeppelin/contracts/security/ReentrancyGuard.sol";
contract CarRentalPlatform is ReentrancyGuard{
@ikizoglu
ikizoglu / Temel NodeMCU - Blynk Uygulama Kullanımı
Created February 28, 2023 13:48
Temel NodeMCU - Blynk Uygulama Kullanımı
// NodeMCU - Blynk IoT Uygulama Geliştirme
// ****************************************
#define BLYNK_PRINT Serial
//Device Info içerisinden alınan bilgileri buraya ekleyin
#define BLYNK_TEMPLATE_ID " "
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME " "
#define BLYNK_AUTH_TOKEN " "
@ikizoglu
ikizoglu / NodeMCU DHT11 Nem Sıcaklık Sensörü Kullanımı
Created January 18, 2023 13:13
NodeMCU DHT11 Nem Sıcaklık Sensörü Kullanımı
// NodeMCU Web Sunucu Üzerinden DHT11 Takibi
// ********************************************
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <DHT.h>
#define DHTTYPE DHT11
const char* ssid = " "; // Bağlantı kurulacak Wifi Ağ Adı
const char* password = " "; // Bağlantı kurulacak Wifi Parola
@ikizoglu
ikizoglu / NodeMCU Röle Kullanımı
Created January 18, 2023 08:05
NodeMCU Röle Kullanımı
// NodeMCU Web Sunucu Üzerinden Röle Kontrolü
// ********************************************
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = " "; // Bağlantı kurulacak Wifi Ağ Adı
const char* password = " "; // Bağlantı kurulacak Wifi Parola
int role = D4; // Röle'nin bağlı olduğu pini buzzer olarak tanımladık
int value = LOW;
@ikizoglu
ikizoglu / NodeMCU Buzzer Kullanımı
Created January 18, 2023 07:35
NodeMCU Buzzer Kullanımı
// NodeMCU Web Sunucu Üzerinden Buzzer Kontrolü
// ********************************************
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = " "; // Bağlantı kurulacak Wifi Ağ Adı
const char* password = " "; // Bağlantı kurulacak Wifi Parola
int buzzer = D1; // Buzzer'ın bağlı olduğu pini buzzer olarak tanımladık
int value = LOW;
@ikizoglu
ikizoglu / NodeMCU LED Kullanımı
Created January 17, 2023 12:54
NodeMCU LED Kullanımı
// NodeMCU Web Sunucu Üzerinden 2 LED Kontrolü
// *******************************************
#include <ESP8266WiFi.h> //ESP8266 kütüphanemizi tanımladık
const char* ssid = " "; //Bağlantı kurulacak Wifi Ağ Adı
const char* password = " "; //Bağlantı kurulacak Wifi Parola
int led1 = D1; // 1.LED'in pinini led1 olarak tanımladık
int led2 = D2; // 2.LED'in pinini led2 olarak tanımladık
@ikizoglu
ikizoglu / Arduino Su Seviye Ölçer Kullanımı
Created March 24, 2020 12:54
Arduino Su Seviye Ölçer Kullanımı
int kled = 7; //Kırmızı LED'i 7 numaralı pine bagladık
int yled = 6; //Yeşil LED'i 2 numaralı pine bagladık
int deger; //deger adında bir degisken tanımladık
int sensor = A0; //Sensörü A0 pinine bağladık
void setup() {
pinMode(kled, OUTPUT); //Kırmızı LED'i tanımladık
pinMode(yled, OUTPUT); //Yeşil LED'i tanımladık
Serial.begin(9600); //Seri portu başlattık
@ikizoglu
ikizoglu / Arduino SD Kart Kullanımı-1
Created March 24, 2020 11:16
Arduino SD Kart Kullanımı-1
#include <SPI.h> // SPI kütüphanesi tanımlanıyor
#include <SD.h> // SD kart kütüphanesi tanımlanıyor
File dosya; // Dosya adında bir File nesnesi oluşturuluyor
int kayit = 0; // Okunan kayıtların sayısını tutuan değişken
void setup() {
Serial.begin(115200); // 115200 bant hızında seri iletişim başlatılıyor
Serial.println("SD KART DATALOGGER UYGULAMASI");
Serial.println("SD kart hazirlaniyor...");
if (!SD.begin(10)) //SD kartı başlatıp CS pinini 10 belirledik
@ikizoglu
ikizoglu / Arduino 5110 Ekran Kullanımı-Gelismis
Created March 23, 2020 22:15
Arduino 5110 Ekran Kullanımı-Gelismis
#include <LCD5110_Basic.h> //Kütüphanemizi tanımlayalım
LCD5110 myGLCD(7,6,5,4,3); //Ekran pinlerimizi tanımlayalım
extern uint8_t SmallFont[]; //Yazım türü tanımlamalarımızı yapalım
extern uint8_t MediumNumbers[];
extern uint8_t BigNumbers[];
void setup() {
myGLCD.InitLCD(); //Ekranımızı baslatalım
myGLCD.setContrast(70); //Kontrast değeri 0 ila 127 arası bir değer verilebilir
}
@ikizoglu
ikizoglu / Arduino 5110 Ekran Kullanımı-Temel
Created March 23, 2020 21:18
Arduino 5110 Ekran Kullanımı-Temel
#include <LCD5110_Basic.h> //Kütüphanemizi tanımlıyoruz
LCD5110 myGLCD(7,6,5,4,3); //Bağlantı pinlerini tanımlıyorum
extern uint8_t SmallFont[]; //Ekranda yazdıracağımız font tipini belirliyoruz
void setup() {
myGLCD.InitLCD(); //LCD ekranı başlatıyoruz
myGLCD.setContrast(70); //Kontrast değeri 0 ila 127 arası bir değer verilebilir
}
void loop() {