Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@jarib
Created January 16, 2016 11:40
Show Gist options
  • Save jarib/309583ccedbd09eb4d40 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save jarib/309583ccedbd09eb4d40 to your computer and use it in GitHub Desktop.
det-kongelige-totalt-uakseptable-dette-må-det-gjøres-noe-med-departementet.
Riksgrensen/Svinesund–Oslo–Trondheim–    Steinkjer
sosialdemokratisk-senterparti-koalisjonsregjering.
familiegjenforenings-/familieetableringspolitikken
familieetablering/familiegjenforeningspolitikken.
familieetablering/familiegjenforeningspolitikken,
brannforsikringstakst/fullverdiforsikringstakst,
arbeidstidsbestemmelser/arbeidsmiljøbestemmelser
kommunehelsetjenesten/spesialisthelsetjenesten.
det-offentlige-skal-løse-alle-oppgaver-partiet.
Arbeiderpartiet–SV–Senterpartiet-alternativet?
Stavanger–Kristiansand–Telemark–Vestfold–Oslo,
Utdanningsdepartementet/Kunnskapsdepartementet
Utenriksdepartementets/Bistandsdepartementets
informasjonssystem/personell-kompetansesenter
Arbeiderpartiet-Fremskrittspartiet-alliansen
regionaldepartementet/Utlendingsdirektoratet
Høyre–Fremskrittsparti-mindretallsregjering.
Gardermoen-Tynset-Leirin-Vigra-Gardermoen?»
Reindriftsstyret/Reindriftsadministrasjonen
romforsknings-/satellittovervåkingsmiljøet.
Fremskrittsparti-kommunestyrerepresentanter
spesialisthelsetjenesten/2.-linjetjenesten.
melkeproduksjonsbruket/gjennomsnittsbruket
fellingstillatelse/ikke-fellingstillatelse
havstrømsgeneratorer/tidevannsgeneratorer.
vannhøstingstiltak/irrigasjonsprogrammer.
Bømlo–Stord–Halsnøy–Husnes–Rosendal–Odda.
arbeidstaker-/arbeidsgiverorganisasjonene
Samferdselsdepartementet/Luftfartsverket,
generalforsamlingen/samferdselsministeren
arbeidsmarkedspolitikken/arbeidskontorene
litt-billigere-frukt-på-butikken-ordning.
opptrenings/rehabiliteringsinstitusjonene
hva-skal-vi-leve-av-etter-oljen-melding.
trygdeutbetalinger/pensjonsutbetalinger,
arbeidstidsplanlegging/turnusplanlegging
tipptipptipptipptipptipptipptippoldebarn
krisehåndteringsorganisasjonssamarbeidet
nødvendig jobbtrenings-/jobbsøkingskurs,
samferdselsministeren/fiskeriministeren:
ikke-yrkesskadeforsikringsbegrensninger
energieffektivitet/utslippseffektivitet
investor–stat-tvisteløysingsmekanismar,
investeringsselskaper/investeringsfond,
kjøttindustrien/næringsmiddelindustrien
investor–stat-tvisteløysingsmekanismen,
allmennkringkastingsplakat-diskusjonen.
investor-stat-tvisteløysingsmekanismar,
føringstilskudd/markedsføringstilskudd.
menneskerettighetskommisjonssammenheng.
samferdselsinvesteringane/overføringane
fremskrittspartistortingsrepresentanter
arbeidsmiljøet/arbeidstidsbestemmelser?
skolefritidsordningen/aktivitetsskolen,
stat–fylkeskommune–kommune-diskusjonen,
arbeiderpartikommunestyrerepresentanter
Ålesund–Ellingsøya–Valderøy–Giske–Godøy
Arbeidarparti–SV–Senterparti-regjeringa
publikumstilgjengelighet/utrykningstid,
Barentssekretariatet/Barentssamarbeidet
helseinformasjonssikkerhetsforskriften,
helseinformasjonssikkerhetsforskriften.
helseinformasjonssikkerhetsforskriften
meirverdiavgiftskompensasjonsordninga.
sentrum/venstre-flertallskonstellasjon
Justisdepartementet/Politidirektoratet
røntgeninstitutter/røntgenlaboratorier
omstruktureringer/funksjonsfordelinger
rusbelastninger/kriminalitetsproblemer
Framstegsparti–Høgre–sentrum-regjering
forvaltningsdomstol/forvaltningstilsyn
familieetablering/familiegjenforening.
helseforetak/behandlingsinstitusjoner,
bransjene/virksomhetene/representanter
stykkevis-og-delt-utbyggingspraksisen,
informasjonsplikten/opplysningsplikten
veterinærhøgskole/Veterinærinstituttet
flertalls-/mindretallskonstellasjoner.
investor-stat-tvisteløysingsmekanismen
Finansdepartementet/finansministeren,
kostnadskontroll/kostnadseffektivitet
allmennlærerutdanningsinstitusjonene,
Forsvarsdepartementet/Forsvarsstaben.
skoleverket/utdanningsinstitusjonene.
Høyre–Fremskrittspartiet-regjeringens
verftsindustrien/leverandørindustrien
Klokkarvik–Lerøy–Bjelkarøy–Hjellestad
menneskerettighetskontrollmekanismene
jordbrukspolitiske/landbrukspolitiske
mens-vi-venter-på-Gjønnes-holdningen.
kommuneøkonomiproposisjonsbehandlinga
Kristiansand-Stavanger-Bergen-Ålesund
meirverdiavgiftskompensasjonsordning.
land-for-land-rapporteringsregelverk.
Kløfta–Kongsvinger–Magnor/Riksgrensen
merverdiavgiftskompensasjonsordningen
prosjekteringsaktiviteter/engineering
Høyre–Fremskrittspartiet-regjeringen,
innvandringsreguleringsbestemmelsene.
budsjetteringssystem/rekneskapssystem
kontrollundersøkelse/blokadeutredning
verneombud/arbeidstakerrepresentanter
delprivatisering/konkurranseutsetting
sykehjemsplasser/heldøgnspleieplasser
organisasjoner/ungdomsorganisasjoner
forurenseren-skal-betale-prinsippet.
førskolelærerutdanningsinstitusjonen
privatisering/konkurranseutsetjing».
forvaltningsreformen/regionreformen.
Løfallstrand–Varaldsøy–Gjermundshamn
kompetanseutviklingsprosjektmidlene,
offentlighetsloven/forvaltningsloven
sysselsetjings-/arbeidslivspolitikk.
Halden–Fredrikstad–Sarpsborg-området
endringer/omstrukturering/omstilling
førstegangstjeneste/befalsutdanning.
Forvaltningsreformen/regionreformen,
kollektivtrafikk/samferdselspolitikk
konsesjonshaverne/konsesjonssøkerne.
anti-New-Public-Management-innlegget
sluttbrukererklæringsproblematikken,
spesialisthelsetjenesteinstitusjoner
spesialisthelsetjenestelovgivningen,
permitteringsregelverksforbedringer,
ambulanse-/spesialisthelsetjenesten.
effektivisering/konkurranseutsetting
arbeidsgiver-/arbeidstakerforholdet,
produktstandarder/bærekraftkriterier
Allmennlærerutdanningsinstitusjonene
CO2-renseteknologiutvikingsprosjekt,
Høyre–Fremskrittspartiet-regjeringen
sykehustilbydere/helseinstitusjoner.
byråkratistandpunkt/byråkratikritikk
kompetanseutvikling/nettverksbygging
inkluderings-/integreringspolitikken
logistikkorganisasjon/driftsdivisjon
eksportkredittfinansieringsordninga.
halvannenlinjetjenesteinstitusjoner,
teaterutdanning/teaterfolkehøyskole,
lensmannskontor/lensmannsdistrikter.
allmennlegeutdanning/samfunnsmedisin
innkjøp/monopolist-problemstillinger
Folkehelseinstituttet/Rettsmedisinsk
personopplysninger/helseopplysninger
menneskerettighetsproblemstillinger,
nytter-nå-egentlig-bistand-debatten.
klima-/miljø-/energieffektivisering.
universitets-/forskningsutdannelse.
Høyre-Fremskrittspartiet-regjering.
frivillighetsfinansieringsordninger
Familievoldskoordinator-funksjonen,
oppryddings-/tilbakeføringsformål.»
organisasjonsmessige/administrative
privatisering/konkurranseutsetjing.
Høyre–Fremskrittsparti-erklæringen.
kommunikasjonsteknologiforskningen,
Forvaltningsreformen/regionreformen
kommune/boligkooperasjon/Husbanken.
«Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen
sett-nedenfra-og-oppover-perspektiv
fiskeriforvaltningsorganisasjonene.
Høyre–Fremskrittsparti-regjeringens
arbeiderparti/senterparti-samarbeid
Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen,
trafikksikkerhetstiltak/midtdelere.
internasjonaliseringsperspektivene.
kvinnediskrimineringskonvensjonar.»
oljeprodusentane/energiprodusentane
basisfinansiering/virksomhetsstøtte
Fremskrittsparti–Høyre-regjeringen,
Fremskrittspartiet–Høyre-regjering.
filtreringsanleggene/renseanleggene
temperaturreguleringsforstyrrelser,
(lensmannskontorer/politistasjoner)
Innbyggertilskudd/utgiftsutjevning,
Fremskrittsparti–Høyre-regjeringen?
Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen.
Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen?
allmennkringkastingsforpliktelsene.
arbeidsledighetstrygdutbetalingene.
effektivitets-/kvalitetspotensialet
Arbeiderpartiet/Fremskrittspartiet.
Fremskrittspartiet/Arbeiderpartiet.
familiegjenforeningsproblematikken.
miljø-/kompetanseutviklingsprosjekt
Høyre-Fremskrittsparti-regjeringens
Narvestad-fikser-alt-mulig-komiteen
arbeidsgiver-arbeidstakerforholdet.
arbeiderpartimindretallsregjeringer
kollektivinfrastrukturinvesteringer
samarbeidsavtaler/gjenkjøpsavtaler.
samferdselsinfrastrukturprosjekter.
landbruksvitenskap/veterinærmedisin
forbrukerindekskjøpekraftperspektiv
Innbyggjartilskot/utgiftsutjamning,
bredbåndssatsing/IKT-infrastruktur.
familieplanleggingsorganisasjonene,
Fremskrittspartiet–Høyre-regjeringa
merverdiavgiftskompensasjonsordning
Innbyggjartilskot/utgiftsutjamning.
Høyre–Fremskrittspartiet-regjering.
Oslo–Bergen/Trondheim/Kristiansand.
hydrofluor-/perfluorkarbon-avgiften
la-oss-beholde-alt-selv-prinsippet,
bistandsminister/utviklingsminister
Musikkhøgskolen/Musikkonservatoriet
investeringsbeslutningstidspunktet.
undervisnings-/forskningssegmentet,
erstatninger/kompensasjonsordninger
preimplantasjonsdiagnostikkbegrepet
politidistriktene/tjenesteenhetene
doktorgradsutdanning/stipendiater.
restkonsentrasjonsproblematikken.»
foredlingsindustri/landbrukssektor
allmennkringkastingsmålsettingene.
internasjonaliseringsutfordringene
Kvinnediskrimineringskonvensjonen,
Arbeiderpartiet-sentrum-forslaget.
kommunesammenslutningsprosjektene,
arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold.
tilbyder/etterspørrer-organisering
allmennkringkastingsforpliktelsene
E6 Assurtjern/Vinterbro–Klemetsrud
høyre-fremskrittsparti-alternativ.
billighetserstatningsinstrumentet,
energieffektiviseringspotensialet,
om-verdier-i-virkeligheten-debatt,
lensmannsbetjenter/politibetjenter
rykkje-tilbake-til-start-praksisen
finanskomiteen/Fremskrittspartiets
reiselivsmelding/reiselivsstrategi
Kristiansand–Lillesand-strekningen
vi-plusset-på-mer-enn-dere-gjorde,
distriktsutviklingsfond/Innovasjon
forhandlings-/drøftingsinstituttet
Høyre–Fremskrittsparti-regjeringa.
flertallsvedtak/innsettingsvedtak.
utenlandsstudenter/hjemmestudenter
lokalpolitikere/regionalpolitikere
totalkostnadsvurderingsprinsippet,
Saltfjellet/Svartisen-utbyggingen,
Riksgrensen/Ørje–Oslo–Kristiansand
fiskeriforvaltningsorganisasjoner.
Voldsoffererstatningsmyndighetene,
Revisjonsplikt/rapporteringsplikt,
stortingsgodtgjørelsesforskriften.
Høyre–Fremskrittsparti-regjeringas
Kvinnediskrimineringskonvensjonen.
billighetserstatningssekretariatet
kraftforsyningssikkerhetssituasjon
allmennkringkastingsforpliktingar.
menneskerettighetsorganisasjonenes
benchmarking/benchlearningssystem.
mindretallsregjeringsalternativer.
spesialisthelsetjenestefunksjonene
arbeidstaker–arbeidsgiver/selskap,
Folkeparti-Venstre-Høyre-regjering
karbonpriskompensasjonsmekanismen,
befolkningsutviklingsstatistikker.
Arbeiderpartiet/Fremskrittspartiet
vurderings-/evalueringsforskriften
Fremskrittspartiet–Høyre-regjering
arbeidsgiver/arbeidstakerrelasjon.
voldsoffererstatningsmyndighetene,
mindretallsarbeiderpartiregjering.
stabsstyrings-/leiarstrukturdelen.
utviklingsfinansieringskonferansen
budsjettomgrupperingsproposisjonen
Arbeiderpartiet-Fremskrittspartiet
Høyre-Fremskrittsparti-regjeringen
likestillingskonsekvensutredningen
miljøteknologiforskningsordningene
Barents-parlamentarikarkonferansen
kommune/boligkooperasjon/Husbanken
Arbeiderpartiet–Fremskrittspartiet
Fremskrittsparti–Høyre-regjeringen
fiskeriforvaltningsorganisasjoner,
(lensmannskontorer/politistasjoner
halvannenlinjetjenesteinstitusjon.
Kollsnes–Mongstad–Sløvåg-regionen,
legemiddelinformasjonsvirksomheten
Luftfartsverket/Luftfartstilsynet,
heiltidsutdanning/deltidsutdanning
forskingsrekneskapen/statistikken.
driftsunderskudd/nedskrivingsbehov
Høyre–Fremskrittsparti-regjeringa,
Høyre–Fremskrittspartiregjeringens
Stavanger–Bergen–Ålesund–Trondheim
allemennkringkasterproblematikken.
landsbyelektrifiseringsprosjektene
profesjonsutdanningsinstitusjoner.
generasjonssolidaritetsperspektiv.
Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen
allmennkringkastingsforpliktingane
andregenerasjonsinnvandrerjentene.
Strømningsteknikk/strømningsfysikk
Fremskrittspartiet/Arbeiderpartiet
Barents-parlamentarikerkonferansen
utstyrskjøp/læremiddelstøtte/utlån
oppgavedifferensieringssammenheng.
finansplassering/finansinvestering
Innbyggertilskudd/utgiftsutjevning
allmennkringkastingsforpliktelser.
oppgavedifferensieringsprosjektene
Afghanistan–Irak–Iran-komplekset,
Familievoldskoordinatorstillinger
familievaldskoordinatorstillingar
Bioteknologinemnda/Teknologirådet
menneskerettighetskonvensjonene».
pasientskadeserstatningsordningen
kriminalitetsbekjempelseshensynet
Høyre-/Fremskrittspartiregjering.
allmennkringkastingsforpliktelser
arbeidstakerrettighetssituasjonen
sentrum/arbeiderparti-samarbeidet
trygdeordninger/velferdsordninger
spesialisthelsetjenestetilbudene,
innsigelsesavgjørelsesmyndigheten
trafikksikkerhetsorganisasjonene.
pasientskadeerstatningsordningene
strukturrasjonaliseringspolitikk,
menneskerettighetsforpliktelsene.
oppgavedifferensieringsprosjektet
informasjonsrådgivningsselskapene
familievoldkoordinatorstillingene
skader/sykdomstilstander/dødsfall
familievoldskoordinatorstillingen
arbeidsinnvandringsliberalisering
Barents-parlamentarikerkonferanse
råvarepriskompensasjonsordningen,
forurenser-skal-betale-prinsippet
gjengangerkriminalitetsprosjektet
overnattings-/observasjonssenger.
totalentreprenør/hovedentreprenør
spesialisthelsetjenestebehandling
energieffektiviseringspolitikken,
investeringsbeskyttelsesavtalene,
Gjengangerkriminalitetsprosjektet
nordisk-baltisk-Visegrad-landene,
konsekvensutredningsforskriftene,
kvalitetsvurderingssystemet – men
halvannenlinjetjenesteinstitusjon
Høyre–Fremskrittsparti-samarbeid.
Familievoldskoordinatorfunksjonen
statsborgerskapsloven/forskriften
arbeidsmarkedstiltaksutformingen,
Høyre–Fremskrittsparti-regjering,
matproduksjon.Landbrukspolitikken
trykket‑opp‑i‑hjørnet‑terrorister
pasientskadeerstatningsordningen.
kvinnediskrimineringskonvensjoner
satellittkommunikasjonstjenester.
kvitterings-/registreringsordning
Kvinnediskrimineringskonvensjonen
informasjonsinnhentingsprosessen,
energieffektiviseringsprosjekter.
spesialisthelsetjenestefunksjoner
Oppgavedifferensieringsprosjektet
energieffektiviseringspotensialet
Fremskrittparti–Høyre-regjeringen
barentsparlamentarikerkonferanse,
voldsoffererstatsningsmyndigheten
bukken-til-havresekken-situasjon.
energieffektiviseringsprogrammene
arbeidsproduktivitetsforbedringen
rusmiddelinteresseorganisasjonene
Høyre–Fremskrittsparti-regjering.
spesialisthelsetjenestevirksomhet
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda
effektivitets-/kvalitetspotensial
voldsoffererstatningsmyndighetene
omsorgsbustader/sjukehjemsplassar
«Transportdemonstrator-prosjektet
EØS/EFTA-parlamentarikerkomiteen,
menneskerettighetsorganisasjonene
sykehjemsplassene/omsorgsboligene
lensmannskontorer/tjenestesteder,
familieplanleggingsorganisasjonen
fjernundervisningsinstitusjonene.
materiellinvesteringsprosjektene,
svangerskapspengar/omsorgspengar.
menneskerettighetssituasjon,mmmen
Egenkapital-/kjernekapitalkravene
menneskerettighetsorganisasjoner,
arbeidsmarkedstiltaksbevilgninger
prosjektgjennomføringskostnadene,
informasjonshåndteringsprosessen.
Mindretallsarbeiderpartiregjering
mange-milliarder-kroners-klassen.
Fremskrittsparti-Høyre-regjering,
stortingsrepresentantspensjonenes
blandingsøkonomien/planøkonomien,
rekreasjonskøyring/turistkøyring?
investeringskompensasjonstilskudd
arbeidsmarknaden.,Administrerande
Saltfjellet/Svartisen-utbyggingen
antiinternasjonaliseringsmelding.
Menneskerettighetsorganisasjonene
energieffektiviseringsdirektivet.
Høyre-Fremskrittspartiet-tenkning
NATO-parlamentarikerforsamlingens
merverdiavgiftskompensasjonsloven
mindretallsarbeiderpartiregjering
EFTA/EØS-parlamentarikerkomiteen,
konsesjonsbehandlingskapasiteten.
energieffektiviseringsdirektivet,
salgs-/omstruktureringsfullmakten
energieffektiviseringspotesialet.
30 milliarder kronersorganisasjon
tilleggsbevilgningsproposisjonen.
Høyre/Fremskrittsparti-regjerings
førstegenerasjonsinnvandrergutter
redningshelikoptertjenesten – det
statsråd-/statssekretærstillinger
Høyre–Fremskrittsparti-regjeringa
NATO-parlamentarikerforsamlingen,
investeringsbeskyttelsesavtalane,
menneskerettighetsorganisasjoners
menneskerettighetsorganisasjoner.
Høyre–Fremskrittsparti-regjering?
Høyre–Fremskrittspartiet-allianse
Fremskrittsparti-Høyre-regjering.
«bestillerkompetanse»-erfaringene
pilotanlegg/demonstrasjonsanlegg,
pasientskadeerstatningsordningen,
generalistkommuneprinsippbegrepet
Høyre–Fremskrittsparti-politikken
familievoldskoordinatorordningen.
Rei-ta-ti-ra-ti-rei-ta-ti-Reitan!
arbeidslivsforskningsinstitutter,
hovedfags-/mastergradskompetanse,
overkommando/Etterretningsstaben
hydrogen/brenselscelleteknologi.
Høyre–Fremskrittsparti-politikk.
overlegestilling/ortopedstilling
Andregenerasjonsinnvandrarjenter
generasjonsskifteproblematikken.
Rikshospitalet-Radiumhospitalet.
produksjon/energieffektivisering
verdipapiriseringstransaksjoner,
NATO-parlamantarikarforsamlingas
utslippsreduksjonsforpliktelser,
eksportfinansieringsinstitusjon,
masseansamlinger/-forflytninger,
kriminalitetsbekjempelsesformål,
fjernundervisningsinstitusjoner.
fremskrittspartirepresentantene.
materialteknologi/nanoteknologi.
ikke-diskrimineringsbestemmelser
innovasjonsvirkemiddelapparatet.
FoU-overprisavskrivningsordning,
øyeblikkelig-døgnhjelp-tilbudet.
«spesialundervisningskarrierer».
Tresfjordbrua–Vågstrandstunnelen
arbeidsinnvandringsbestemmelser.
investeringsbeskyttelsesavtaler.
bistandsmottakerorganisasjonenes
Rasediskrimineringskonvensjonen,
studiespesialiseringsprogrammene
konkurranseutsettingsdiskusjonen
internasjonaliseringsstrategien.
trossamfunnenes/organisasjonenes
Høgre–Framstegsparti-regjeringas
luft-til-luft-tankingskapasitet.
tilførselsruter/korresponderende
bompengefinansieringsprosjektene
energieffektiviseringsrevolusjon
fremskrittspartirepresentantenes
arbeidskraftinnvandringsreglene.
menneskerettighetskonvensjonen."
menneskerettighetsgjennomgangene
materiellanskaffelsesprosjektene
familiegjenforeningsinstituttet.
kompetanseutviklingsprogrammene,
Dødsstedsundersøkelsesprosjektet
utviklingsproduksjonsmaskineriet
datalagringsdirektivmotstanderne
spesialisthelsetjenestetilbudet,
forvaltningsorganisasjonsenheter
menneskerettighetsinstrumentene.
basisbevilgningsgjenopprettelsen
petroleumsforskningsbevilgninger
konsekvensutredningsforskriften.
stykkprisfinansieringsordningen,
kryssubsidieringsproblematikken.
mammografiscreeningsprosjektene,
materiellinvesteringsprosjektene
gjennomsnittshastighetskontroll,
kost-nyttefaktor.Forutsetningene
allmennkringkastingsvirksomheten
Menneskerettighetsorganisasjoner
internasjonaliseringsspørsmålene
studiespesialiseringsprogrammer,
Fremskrittsparti–Høyre-regjering
antidiskrimineringslovgivningene
investeringsrådgivere/finansiell
pasientskadeerstatningssystemet.
Arbeidsforskningsinstituttet(jf.
CO2-håndteringskonkurransevilkår
regionale/landsdelsinstitusjoner
hundre-milliardar-kroners-klassa
materiellinvesteringsprosjekter.
informasjonsrådgivningsselskaper
kystsoneplanleggingsinstrumentet
kriminalomsorgsadministrasjoner,
etterskottsinnkrevjing/bompengar
fattigdomsbekjempelsesstrategien
energieffektiviseringsprosjekter
fattigdomsbekjempelsespolitikken
allmennkringkasterforpliktelser?
Høgre-Framstegsparti-regjeringa,
Kokstad–Sandsli–Flesland-området
menneskerettighetskonvensjonene.
fylkesjordskiftesjefstillingene.
Førdehuset–Prestefossbrua–Skora.
konversasjonsleksikontradisjonen
energieffektiviseringsordninger,
menneskerettighetskonsultasjoner
arbeidsavklaringspengeordningen.
kraftkonferanse/energikonferanse
barentsparlamentarikerkonferanse
saksbehandlingstidsutfordringen,
utdanningsfinansieringsordninga.
investeringsbeskyttelsesavtaler?
trafikksikkerhetsproblematikken.
spesialundervisningsbetegnelsen,
Høyre–Fremskrittsparti-budsjett.
«take-it-or-leave-it»-situasjon,
standardiseringsorganisasjonene,
voksenopplæringsorganisasjonene,
varmtvannsberederproblematikken,
antidiskrimineringsbestemmelsene
spilleavhengighetsproblematikken
EFTA-parlamentarikerdelegasjonen
motorvognforsikringsdirektivene,
energieffektiviseringspotensiale
energieffektiviseringsløsninger.
fremskrittsparti/høyre-politikk,
«Menneskerettighetsutvalgsmedlem
menneskerettighetsforpliktelser.
organisasjonsutviklingsprosessen
det-skulle-bare-mangle-politikk.
arbeidsgiver/arbeidstakerforhold
ikkje-diskrimineringsprinsippet.
menneskerettighetsinn-stillingen
permisjon/svangerskapspermisjon,
Kristiansand–Oslo–svenskegrensen
fremskrittspartirepresentantene,
Fremskrittsparti-lokalpolitikere
Høgre–Framstegsparti-regjeringa.
menneskerettighetsinstitusjoner.
Høyre–Fremskrittsparti–Kristelig
prosjektfinansieringskostnadene,
familievoldskoordinatorordningen
bompengefinansieringsprinsippet.
vannkraftproduksjonsprosjekter.»
Rikshospitalet-Radiumhospitalet?
internasjonaliseringskompetansen
trafikksikkerhetsproblematikken,
førstegangstjenestebestemmelsene
Høgre–Framstegspartiet-regjering
menneskerettighetsorganisasjonen
to–tre–fire–fem–seks–sju–åtte–ni
investeringsbeskyttelsesavtalene
gjenganger/vinningskriminalitet,
Menneskerettighetsorganisasjonen
teknologikvalifiseringsprosessen
telekommunikasjonsinfrastruktur,
fjerde parlamentarikerkonferanse
utdanningsfinansieringsordninga,
pasientskadeerstatningsordninga.
produksjonsinteresseuniversitet.
spesialisthelsetjenestetilbudene
sentrum–venstre-konstellasjoner.
forsyningssikkerheitssituasjonen
samarbeidsviljen/fleksibiliteten
kriminalitet/grensekriminalitet,
forvaltningsrevisjonsprosjekter.
direktorat/departementspolitiske
menneskerettighetsutfordringene.
menneskerettighetskonvensjonen».
Fremskrittsparti-representanter.
fjernundervisningsinstitusjoner,
landbruksutdaningsinstitusjonane
høghastigheitsnett/breibandsnett
rammefinansieringsutgangspunktet
gradsstudenter/helgradsstudenter
fagforeningskontingentfradraget:
spesialisthelsetjenestetilbudet.
Arbeiderpartiet-sentrum-blokken.
konjunkturreguleringsargumentet.
soningsgjennomføringspolitikken.
sykehjemsplasser/omsorgsboliger.
fond-i-fond-investeringsselskap,
øyeblikkelig-hjelp-innleggelser,
menneskerettighetsinstitusjonene
finansieringsvirksomhetsforetak,
menneskerettighetsforpliktelser,
energieffektiviseringsresultater
økosystemforvaltningssammenheng.
Høyre-Fremskrittsparti-regjering
sitte-hjemme-på-berget-holdning,
kronetoll/prosenttoll-spørsmålet
arbeidsmarkedstiltakspolitikken,
hjernehinnebetennelsevaksinasjon
Barentsparlamentarikerkonferanse
samfunnssikkerhetsutfordringer.»
menneskerettighetsforpliktelsene
konsesjonsbehandlingskapasiteten
Pasientskadeerstatningsordningen
brukertilfredshetsundersøkelser.
voldsoffererstatningsregelverket
menneskehandels-/slaveribegrepet
underholdningsprogramportefølje.
investeringsbeskyttelsesavtalar.
forvalte/administrere/rapportere
konkurranseutsetting/bortsetting
justisministerens/departementets
arbeidsgiverkompensasjonspakken.
straffegjennomføringskapasiteten
landbrukskontoret/fylkeskontoret
spesialisthelsetjenestesektoren.
internasjonaliseringsstrategier.
fjernundervisningsinstitusjonar.
menneskerettighetsproblematikken
familievoldskoordinatorordninga.
utenrikskomiteen/næringskomiteen
Høyre–Fremskrittsparti-regjering
svangerskapspermisjonskostnader,
«spesialundervisningskarrierer»,
landbrukssystem/forsyningssystem
kvinnediskrimineringskonvensjons
tilretteleggingsgarantiordningen
investeringsbeskyttelsesavtaler,
Menneske-Teknologi-Organisasjon,
strafferegistreringsforskriftens
Dyreparken/Kristiansand–Grimstad
Direktorat/saksbehandlingsmengde
senterpartistortingsrepresentant
vinglepetterbilavgiftspolitikken
voldsoffererstatningsordningen.»
universitets-/høyskoleutdanning,
profesjonsutdanningsuniversitet,
Rasediskrimineringskonvensjonen.
industriarbeidsplassnedleggelser
prosjektgjennomføringskostnadene
konkurranseutsette/privatiserte.
«problemtransporteringsspillet»,
koordinerings-/klargjøringsteam,
doktorgradsdisputasforelesningen
omsorgstjenesten/sosialtjenesten
fjernundervisningsinstitusjonene
familiegjenforening/-etablering,
land-for-land-rapporteringskrav,
Landbruksoverføringstankegangen,
Rikshospitalet-Radiumhospitalet,
OPS-organisering/-finansiering.»
menneskerettighetsbestemmelsene,
energieffektiviseringsdirektivet
Mennerettighetskonvensjonens§10,
bestiller/utfører-organiseringen
satellittposisjoneringstjenester
materiellinvesteringsbudsjettet.
forurenseren-betaler-prinsippet.
anti-diskrimineringspolitikken.»
menneskerettighetsorganisasjoner
Fremskrittspartiet-alternativet.
ansvar-for-å-beskytte-doktrinen.
postsegmentet/enerettstjenestene
pasientskadeerstatningsordningen
utdanningsinstitusjon/samskipnad
rasediskrimineringskonvensjonen.
Høgre–Framstegsparti-regjeringa,
Rikshospitalet–Radiumhospitalet.
familiegjenforeningsspørsmålene.
flertallsregjeringsetableringen.
sentrum/arbeiderparti-samarbeid,
«counter-insurgency»-strategien,
klimatilpasning/klimareduksjoner
innvandrarkvinneorganisasjonane.
menneskerettighetsbestrebelsene.
ikkje-tilbakebetalingsordningar,
NATO-parlamentarikerforsamlingen
internasjonaliseringsbudsjettene
lokalkringkastingsorganisasjoner
billighetserstatningsgrunnlaget,
grensepasseringer/visumordninger
menneskerettighetsforpliktelser:
ektefelle/ledsager/familiemedlem
styringsinstruksjonsmyndigheten,
Fremskrittsparti-statssekretæren
generalforsamling/foretaksmøte.»
Internasjonaliseringsstrategiene
internasjonaliseringsaktiviteten
betaling/fortolling/forsendelse.
Fremskrittsparti-representantene
budsjettpolitikk/finanspolitikk,
Høgre-/Framstegsparti-regjeringa
internkontroll/kvalitetssikring,
familieinnvandringsbestemmelsene
konsesjonsbehandlingsprosessene.
menneskerettighetskonvensjonene,
CO2-teknologiutviklingsprosjekt.
rehabiliteringsfeltet/rusfeltet,
likestillingsindividualiseringa.
sykehus–spesialisthelsetjeneste,
Folkeparti-Venstre-resonnementet
tjenestestedet/lensmannskontoret
bukken-og-havresekken-prinsippet
Rikshospitalet–Radiumhospitalet,
internasjonaliseringssammenheng.
produkt-/tjenesteinnovasjoner.»
ikke-diskrimineringsprinsippet:
Kompetanseutviklingsprogrammet,
narkotikakontrollkonvensjonane,
Kompetanseutviklingsprogrammet.
bompengefinansieringsordninger,
kompetanseutviklingsstrategien.
konskvensutredningsforskriften,
billighetserstatningsutvalgene,
billighetserstatningsutvalgenes
billighetserstatningskonseptet,
menneskerettighetsbestemmelser:
Fremskrittsparti-representanten
Vergemåls-/representantordning,
Kompetanseutviklingsprogrammet:
ikke-diskrimineringsprinsippet.
menneskesmuglingsorganisasjoner
demokratifinansieringsutvalget.
yrkesskadeforsikringsordningen,
sentrum-arbeiderparti-samarbeid
Menneskerettighetskonvensjonen.
jeg-vet-ikke-hva-entreprenørene
foreldreveiledningsprogrammene,
datalagringsdirektivregisteret,
universitetsbibliotekbygningen.
billighetserstatningsopplegget,
lærerutdanningsinstitusjonene.»
privatisering/kommersialisering
Det-skulle-bare-mangle-politikk
Rikshospitalet–Radiumhospitalet
Fremskrittspartirepresentantens
voldsoffererstatningsordningen.
familiegjenforeningspolitikken.
markedsreguleringsvirksomheten.
mammografi-screeningsprosjektet
trafikktryggleiksinvesteringar.
skatteunndragelse/kapitalflukt,
menneskerettighetsperspektiver,
samfunnskunnskapsundervisningen
billighetserstatningsutbetaling
Fengselstjenestemannsforbundet,
anti-terrorfinansieringsregime.
menneskerettighetskonvensjonen?
Befolkningsutviklingsprognosene
jernbaneanlegg/driftsmateriell,
samfunnssikkerhetsutfordringene
kollektivtransportinvesteringer
konkurransevridningsproblemene.
allmennkringkastingsprinsippet.
pasientskadeerstatningsordning.
forvaltningsrevisjonsprosjekter
Ringerike/Eggemoen-alternativet
stykkprisfinansieringsordningen
arbeiderpartisentralstyremedlem
menneskerettighetsutfordringene
familiegjenforeningspolitikken,
sykehjemsplasser/omsorgsboliger
studentsamskipnadslovgivningen,
rekrutteringsproblemstillingene
Høgre–Framstegsparti-samarbeid.
spesialisthelsetenestetilbodet.
CD-ROM-en/minnepinnen/disketten
kollektivtransportutfordringane
trafikksikringsorganisasjonene.
trafikksikkerhetsutfordringene,
kompetanseutviklingsmulighetene
studiefinansieringssammenheng.»
strukturtilpasningsprogrammene,
høyre-fremskrittsparti-dominert
informasjonsutvekslingsavtaler,
fremskrittspartirepresentanter,
datalagringsdirektivregelverket
konkurransevridningsproblemene,
reindriftsavtaleforhandlingene.
teknologioverføringsselskapene,
pasientskadeerstatningsordning,
entreprenørskapsundervisningen.
kriminaliseringsforpliktelsene.
produksjonstilskuddsforskriften
Miljøvernforskningsinstituttene
billighetserstatningsordningen,
yrkesskadeforsikringsordningen.
stykkprisfinansieringssystemet,
prioriteringseffektektiviteten,
Fremskrittspartirepresentantene
rehabiliteringsorganisasjonene.
trafikksikkerhetsorganisasjonen
Brannkorpsforening/Brannmannen,
fjernundervisningsinstitusjonar
kapitaldekningsregelverk–utkast
Vestmarka-Krokskogen-Nordmarka,
registersammenkoplingssystemet,
inspeksjoner/landingskontroller
finansiering/investeringsstøtte
institusjonsbehandlingsplasser.
spillavhengighetsproblematikken
kompetanseutviklingsprogrammet,
investeringsbeskyttelsesavtalen
polikliniske/dagkonsultasjoner.
spesialistgodkjenningsordningen
barnevernspedagogutdanningene.»
menneskerettighetserklæringene.
rasediskrimineringskonvensjonen
menneskerettighetsutfordringer.
byråkratiopprydningsprosjektet.
filmproduksjonsstøtteordninger,
Arendal–Tvedestrand-utbyggingen
mammografiscreeningsprogrammet.
menneskerettighetsforkjempelse.
brukertilfredshetsundersøkelse,
oppgavedifferensieringsforsøket
informasjonssystemer/Forsvarets
Kirkenes–Sør-Varanger-regionen,
strukturtilpasningsprogrammenes
ammunisjonshåndteringssystemet,
driftssenterlokaliseringssted?»
studentsamskipnadskonstruksjon,
arbeidsgiver–arbeidstaker–lege.
demokratifinansieringsutvalgets
Rikshospitalet-Radiumhospitalet
menneskerettighetskonvensjonen.
byråkratiseringsproblematikken,
Materiellinvesteringsbudsjettet
oppgavedifferensieringsprosjekt
forsyningssikkerhetsperspektiv.
skiltgjenkjenningsovervåkingen?
bompengefinansieringsprosjekter
prosjektfinansieringskostnadene
Grünerløkka–Akerselva–Grønland,
sannsynliggjøring/dokumentasjon
standardiseringsorganisasjonene
konjunkturskatteletteordningen,
dokumentasjon/sannsynliggjøring
soningsoverføringskonvensjonen,
Menneskerettighetskonvensjonene
kompetanseutviklingsprogrammet.
Høgre–Framstegsparti-regjering,
menneskerettighetskonvensjoner.
Høyre–Fremskrittsparti-dominert
sentrum-/periferiproblematikken
arealeffektiviseringsmuligheter
internasjonaliseringsspørsmålet
samfunnsforskningsinstituttene,
verdipapiriseringstransaksjoner
familiegjenforening/etablering,
organisasjonsutviklingsprosess,
menneskeverdighetsbetraktninger
informasjonsstrukturaktiviteter
høgskole-/universitetssystemet.
Palestina-Midtøsten-konflikten.
menneskerettighetsorganisasjon,
menneskerettighetsinstrumenter.
informasjonsutvekslingsavtalene
integreringstilskuddsordningen,
annenlinjetjenesteleverandører.
partnereksamineringsmekanismen,
Menneskerettighetskonvensjonen,
finansinstitusjonslovgivningens
investeringstilskuddsordninger.
dobbeltspor/kapasitetsutvidelse
Motivasjon–mestring–muligheter,
menneskerettighetskonvensjonene
investeringsbeskyttelsesavtaler
spesialistutdannelseskriteriene
foreldrefiendtlighetssyndromet,
Personskadeerstatningsutvalget.
samfunnssikkerhetsutfordringer.
naturressurs-/grunnrenteskatt.»
skulehelsetenesteproblematikken
spesialisthelsetjenesteansvaret
Region-/landsdelsinstitusjoner,
trafikksikkerhetsinvesteringer.
fylkes-/kommunalpolitikarleidde
fremskrittpartirepresentantenes
Personskadeerstatningsutvalgets
heldøgnsbehandlingsinstitusjon,
billighetserstatningsordningens
senterpartiopposisjonspolitikk,
brukertilfredshetsundersøkelser
menneskerettighetsundervisning.
legemiddelinformasjonssentrene,
familiegjenforeningsinstituttet
Høyre–Fremskrittsparti-byrådet,
materiellinvesteringsprosjekter
konsekvensutredningsforskriften
energieffektiviseringsarbeidet.
energieffektiviseringspotensial
internasjonaliseringsstrategien
spesialisthelsetjenestetilbudet
kostnadsnøytralitetsprinsippet.
kompetanseutviklingsprogrammer,
fjernundervisningsinstitusjoner
omsorgsboliger/sykehjemsplasser
forvaltningssamarbeidspartnere.
barnevernstjenester/fosterhjem,
sykehjemsmedisinspesialisering.
menneske-til-menneske-kontakten
familieinnvandringstillatelser,
inter-nasjonaltungdomssamarbeid
informasjonssikkerhetstjenester
rustningskontrollforpliktelser.
hovedfagsavskrivningsordningen.
forvaltningsrevisjonsrapportene
Voksenopplæringsorganisasjonene
kollektivtransportforordningen,
kommunikasjonsteknologinæringen
utviklings-/bistandsbudsjetter.
tilmiljøforskningsinstituttene,
forvaltningsrevisjonsrapporter,
sentrum–borgerlig-konstellasjon
cochlea-implantasjonsbehandling
Energieffektiviseringsrapporten
psykologi-/psykiatrikapasiteten
10 pst.-eierbegrensningsregelen
menneskerettighetskonvensjonen,
Trafikksikkerhetsinvesteringene
NATO-parlamentarikarforsamlinga
ikkevoldsoverbevisningsgrunner,
bompengefinansieringsordningen?
nitritt/nitrat-konsentrasjonen,
kommersialisering/privatisering
konkurranseutsettingsvirksomhet
energieffektiviseringsprosjekt.
forsynings-/helikoptertjenester
sikkerhetsklareringsspørsmålet,
menneskerettighetsbestemmelser,
konkurranseutsettingsløsningen,
strukturtilpasningsprogrammene.
energieffektiviseringspolitikk.
energieffektiviseringspolitikk,
allmennkringkasterforpliktelser
materiellutviklingssamarbeidet.
fremskrittspartirepresentantene
region-/landsdelsinstitusjonene
arbeidsgivaravgiftskompensasjon
funksjonshemmede/pleietrengende
videreutdanningsinstitusjonene.
bompengefinansieringsforslaget.
folkeregistreringsmyndighetene.
"Skoleplakaten/Læringsplakaten"
menneskerettighetsforpliktelser
arbeidsavklaringspengeordningen
førskolelærerutdanningsplasser,
troppeart/våpenart/tjenestefelt
Teknologiutviklingsperspektivet
internasjonaliseringsmeldingen,
forhåndsinnkrevingsprosjektene,
Demokratifinansieringsutvalget,
Spesialisthelsetjenestetilbudet
profesjonaliseringsdiskusjonen.
forvaltningsrevisjonsrapporten,
morsmålsundervisning/tospråkleg
krisehåndteringsforberedelsene.
rasediskrimineringskonferansen.
ikke-diskrimineringsprinsippet,
bestiller-/utførerorganisering,
materiellforvaltningskompetanse
stykkprisfinansieringssystemet.
tilleggsprotokollforhandlingene
konsesjonsbehandlingskapasitet.
konkurranseutsettingsprogrammet
Velferdsordninger/rekruttering:
eierskapsbegrensningsregelverk.
hensiktsmessighetsbetraktninger
pasienterfaringsundersøkelsene.
veterinærtjenesten/Mattilsynet.
menneskerettighetsrapportering.
barentsparlamentarikernettverk,
Høgre–Framstegsparti-regjeringa
merverdikompensasjonsordningen.
voksenopplæringsorganisasjonene
informasjonsformidlingssystemer
kommersialiseringsaktiviteter.»
stykkprisfinansieringsdebatten.
konsesjonsbehandlingsprosesser.
redningshelikopterdetasjementet
fiskeriutdanningsinstitusjoner,
Hammerfest/Snøhvit-utbyggingen,
arbeidsgivaren/bedriftseigaren.
menneskerettighetsbestemmelsene
konkurranseutsettingsprosjekter
straffegjennomføringspolitikken
fremskrittspartirepresentanter.
konkurranseutsettingsideologien
brukermedvirkningsundersøkelser
energieffektiviseringsdirektiv.
prosjektfinansieringsstrekning?
fylkesordførarane/-rådsleiarane
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment