Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@jensadev
Last active April 19, 2023 06:45
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 2 You must be signed in to fork a gist
Star You must be signed in to star a gist
Embed
What would you like to do?
Post mortem mall

Titel

Författare och datum.

Inledning

Här beskriver du kortfattat arbetets syfte/mål, arbetssätt, genomförande.

Bakgrund

Redovisa arbetets olika delar. Så att läsaren förstår vad du gjort och hur.

Använd gärna bilder för att illustrera.

För att lägga till bilder i markdown. Bilderna kan du ladda upp med Git som vanligt, länka dem med url eller filnamnet.

![GitHub Logo](/images/logo.png)
Format: ![Alt Text](url)

NTI Gymnasiet Umeå Logo

Positiva erfarenheter

Här beskriver du vad som har gått bra i ditt projekt och analyserar varför. Hur ska du upprepa framgångarna.

Negativa erfarenheter

Här beskriver du det som du anser har gått mindre bra med ditt projekt och analyserar hur du kan undvika detta i framtida projekt.

Sammanfattning

Här redovisar du dina slutsatser, erfarenheter och lärdomar. Reflektera över din produkt och dess/dina utvecklingsmöjligheter. Vad kan vidareutvecklas och finns det utrymme att bygga vidare på projektet.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment