Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@jonnor
Created Oct 18, 2017
Embed
What would you like to do?
Innføring i dokumentasjon for verksteddrift referat

Referat fra møte "Innføring i dokumentasjon for verksteddrift" https://www.meetup.com/bitraf/events/243807279/

Bitraf, Oktober 17 2017

Bakgrunn

Makerspacer/delte verksteder gir brukere tilgang på utstyr og maskiner som potensielt er farlige for brukeren (og andre personer i lokalet).

Dette gjør at organisasjonen som tilbyr dette må jobbe aktivt for å sikre Utarbeiding av opplæring, prosedyrer og dokumentasjon kan være ganske omfattende. Men mange av maskinene og aktivitetene er ganske like for de ulike makerspaces, så ved effektivt sammarbeid kan .

Status ved de forskjellige makerspaces

Sonen@UiO

Jobber aktivt med risikovurderinger og operasjonsprosedyrer nå. For noen maskiner ligger på Github repo.

Fellesverkstedet

Har informasjon om fare/ansvar i skjema som brukes ved påbegynt prosjekt. Har fare-skilting for maskinene/områdene i verkstedet. Jobber aktivt med utvikling av CNC-sikkerhet, fullt innkapslet maskin

Bitraf

Grunnleggende sikkerhetskurs påkrevd for CNC og laserkutter. Andre maskiner har inget sikkerhetskurs pdd. Skal snart ha internkursing for verkstedbruk på nyinnkjøpte maskiner til verksted. Jobber med elektronisk tilgangskontroll for utstyr

Kroloftet

Har informasjon om fare/ansvar når folk blir bruker.

KHIO-Kunsthøyskolen i Oslo

(ikke tilstedet)

Har fullstendig HMS utarbeidet for verkstedet sitt. Graham ved Fellesverkstedet har tidligere spurt om tilgang på dokumentasjon, men ikke fått noe enda.

Makerspace @ Bekk

Har ikke startet opp enda. Interessert i risikovurderinger som grunnlag for valg av maskintilbud

Ønsket situasjon

For Bitraf primært

 • Alt tilgjengelig utstyr er risikovurdert

 • Alt utstyr med betydelig farerisiko krever kurs for bruk

 • Nødvendig verneutstyr er tilgjengelig og i bruk

 • Alt utstyr er tydelig skiltet med påminnelse om faremomenter

 • Gjennomført opplæring for hver enkelt bruker er dokumenterbart

 • Handheving av nødvendige kurs gjøres av (elektronisk) tilgangssystem

 • Det gjøres en periodisk systematisk gjennomgang av HMS

 • Ved innkjøp av nytt utstyr gjøres en risikovurdering og evt oppdatering av kursing

 • Ansvarsforhold rundt HMS er tydelig definert

 • Ulykker og andre uønskede hendelser rapportere og følges opp

Utstyrsliste

Foreløpig liste over potensielt farlig utstyr. Grovsortert etter risiko

 • Shopbot CNC

 • Dreiebenk metall

 • Manuell fres

 • Laserkutter

 • Soylebor treverk

 • Dykksag

 • Kappsag

 • Bordsag

 • Sirkelsag

 • Stikksag

 • Symaskiner industri

 • Symaskin

 • Varmluftpistol

 • Loddebolt

 • Limpistol

 • FDM 3d-printer

 • SLA printer

(ikke operativ enda)

 • Dreiebenk treverk
 • Hattori CNC

Diskuterte utfordringer/tiltak

 1. Gulvet i treverksted (laminat) er veldig glatt, og ekstra ille når det er støvete. Mulige tiltak: Legge på gummi-matter og/eller fjerne eksisterende belegg

 2. Lagring av kjemikalier (spesielt brannfarlige) er det ingen rettningslinjer for i dag. Eksempler er spraymaling, lightergass, rense-alkoholer etc Mulige tiltak: Kun tilat lagring på kjemirom og i malerom. Oppslag som informerer om dette, pluss relevant sikkerhetsinfo Egen søppeldunk for brannfarlig avfall (metall)

TODO

Neste steg for Bitraf sin del er å gjennomføre (skriftlig) risikovurdering av utstyr På møtet meldte Torfinn, Nikolai og Jon interesse for å delta i dette

TODO: Jon, sette opp dokumentasjonsworkshop for risikovurdering av utstyr på Meetup

TODO: styret. Legg til manglende utstyr på risikovurderingsliste (innkjøpsliste, wiki) TODO: styret. Sjekk nevnte mulige tiltak og evt sett igang disse TODO: styret, vurdere å skaffe ansvarsforsikring for styrets medlemmer TODO: styret. Verving av HMS leder? Ide: Spør om frivillige på halvårsmøte. Mulig backup, styret medlemmer må ta det på rundgang

TODO: Graham/Linn. Publiser eksisterende info/fareplakater, for referanse/gjennbruk TODO: Jens. Oppdater european-shopbot-installations repo med dok for eksisterende oppsett TODO: Graham. Publiser bilde av KHiO fare-plakat eksempel TODO: Graham. Kontakt KHIO igjen og spør om de kan publisere/gi tilgang til deres HMS dok

TODO: Krister, oppdater Sonen-HMS Github repo med seneste arbeid TODO: Krister. Kontakt Jon Haavie om Github org/repo for kryss-makerspace deling av HMS arbeid

Referanser

 1. Github: Sonen@UiO repo for HMS dokumentasjon https://github.com/kristebo/Sonen-hms

 2. Arbeidstilsynet: Forskrift om maskiner https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-maskiner

 3. Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen http://skoledata.net/Kommune/Forskrifter/Aml/Famc/fam24d.htm

 4. Produktkontrolloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1976-06-11-79

Krav: Gi informasjon til deltakere Ha kunnskap og kompetanse til forsvarlig gjennomføring Vise aktsomhet Iverksette tiltak mot risikoer

 1. Arbeidstilsynet: Internkontrollforskriften https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/internkontrollforskriften/

Krav: Sette mål for HMS Ha oversikt over ansvars- og oppgavefordeling Kartlegge farer, vurdere risiko, lage planer og tiltak for å redusere risiko Lage rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge brudd på kravene Ha systematisk oppfølging av internkontrollen, for å sikre at den fungerer

 1. Github: Fellesverkstedet repo for European ShopBot installations https://github.com/fellesverkstedet/European-ShopBot-installations

 2. Norges Klatrerforbund: Introduksjon til HMS for organisert aktivitet, inkl frivillig drevet https://klatring.no/hms-for-organisert-aktivitet

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment