Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
let sabit = 2014212443 // Int tipinde bir sabit oluşturduk
sabit = 124343 // bu kodu denerseniz yani sabitin içine yeni bir değer atarsanız hata verdiğini göreceksiniz.
// Aynı zaman da sabitlerinde tipleri belirtilebilir
let stringSabit : String = "swift" // Ve bununda içindeki değer bir daha degiştirilemez.
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.