Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@kadiralev1
Created July 26, 2018 15:57
Embed
What would you like to do?
let sabit = 2014212443 // Int tipinde bir sabit oluşturduk
sabit = 124343 // bu kodu denerseniz yani sabitin içine yeni bir değer atarsanız hata verdiğini göreceksiniz.
// Aynı zaman da sabitlerinde tipleri belirtilebilir
let stringSabit : String = "swift" // Ve bununda içindeki değer bir daha degiştirilemez.
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment