Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View kadiralev1's full-sized avatar

Kadir Alev kadiralev1

  • Antalya
View GitHub Profile
let sehir = {
print("Antalyada yaşıyorum.")
}
func doubleInPlace(number: inout Int) {
number *= 2
}
var myNumber = 10
doubleInPlace(number: &myNumber)
print(myNumber)
func doubleInPlace(number: Int) {
number *= 2
}
var myNumber = 10
doubleInPlace(number: myNumber)
print(myNumber)
/* EĞER BU KODU ÇALIŞTIRMAYI DENERSENİZ ŞÖYLE BİR MESAJ ALACAKSINIZ
let ornek = VideoModu()
ornek.cozunurluk = hd// önceki ornekte kullandık
ornek.isim = "1080i"
ornek.kareHizi = 25.0
let ornek2 = ornek
ornek2.kareHizi = 30.0
print(ornek.kareHizi) // print çıktısı -> 30 oldu
let hd = Cozunurluk(genislik:1920,yukseklik:1080)
var sinema = hd
// hd'nin değerleri sinemaya kopyalandı.
sinema.genislik = 2048
print("Sinema genislik \(sinema.genislik)") // Sinema genislik : 2048
print("hd hala :\(hd.genislik)") // hd hala : 1920
let cozunurluk = Cozunurluk()
let videoModu = VideoModu()
print("Çözünürlüğün genişliği : \(Cozunurluk.width)") // print -> Çözünürlügün genişliği 0
// initial statteki atadığımız değer geldi.
// Bunu videoModu değişkeni içindede yapabiliriz. Çünkü VideoModu classında Cozunurluk struct'ından bir instance vardı.
print("Video modundaki genişlik \(videoModu.cozunurluk.genislik)") // aynı değeri verecek.
struct Cozunurluk {
var genislik = 0
var yukseklik = 0
}
class VideoModu {
var cozunurluk = Cozunurluk()
var isim : String?
var kareHizi = 0.0
}
struct Cozunurluk {
var genislik = 0
var yukseklik = 0
}
class VideoModu {
var cozunurluk = Cozunurluk()
var name : String?
var kareHizi = 0.0
struct ornekStruct {
}
class ornekClass {
}
var plakaSehir = [Int : String]() // key'i int , value' si string tipinde olan oş bir dictonary oluşturduk.
plakaSehir[07] = "Antalya" // 07 key değerine ve Antalya valuesine sahip bir elemanı dictionary' e ekledik.
// eğer dictionary'i tamamen boşaltmak istersek namesOfIntegers = [:] kodunu yazmamız yeterli
var havaAlanlari : [String:String] = ["ADA":"Adana","AYT":"Antalya"]
// dictionary'i bir değişkene atadık sabite değil çünkü ilerde daha çok havalimanı eklemek isteyebiliriz
// Unutmayalım eğer initialize durumunda değişken atıyorsak tipini belirtmemize gerek yoktur.
// yani şu şekildede tanımlayabiliriz. var havaAlanlari = ["ADA":"Adana","AYT":"Antalya"] TYPE INFERRED