Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@kadiralev1
Created March 5, 2019 15:20
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
Star You must be signed in to star a gist
Save kadiralev1/469d9debd86564c0ab8001576281f391 to your computer and use it in GitHub Desktop.
var plakaSehir = [Int : String]() // key'i int , value' si string tipinde olan oş bir dictonary oluşturduk.
plakaSehir[07] = "Antalya" // 07 key değerine ve Antalya valuesine sahip bir elemanı dictionary' e ekledik.
// eğer dictionary'i tamamen boşaltmak istersek namesOfIntegers = [:] kodunu yazmamız yeterli
var havaAlanlari : [String:String] = ["ADA":"Adana","AYT":"Antalya"]
// dictionary'i bir değişkene atadık sabite değil çünkü ilerde daha çok havalimanı eklemek isteyebiliriz
// Unutmayalım eğer initialize durumunda değişken atıyorsak tipini belirtmemize gerek yoktur.
// yani şu şekildede tanımlayabiliriz. var havaAlanlari = ["ADA":"Adana","AYT":"Antalya"] TYPE INFERRED
havaAlanlari["ISE"] = "Isparta" // yeni bir havalimanı eklendi
havaAlanlari["ADA"] = "Adana merkez" // olan havalimanının içerigini (value) güncelledik.
// Aslında üstteki satırlarda yaptığımız güncelleme ve ekleme işlemi doğru fakat yapılmaması gereken bir şey
// Çünkü aynı key'e sahip bir çift zaten olabilir. Yada güncelleme yaparken kullandığımız key olmayabilir. Bu yüzden daha güvenli bir yol olarak
// (_:forKey:) metodunu kullanacağız.
if let eskiAd = havaAlanlari.updateValue("Isparta Süleyman Demirel Havalimanı", forKey: "ISE") { // bu metod bize eski değeri döner
print("eski adı : \(eskiAd)") // çıktı : eski adı : Isparta
}else {
print("bir hata oluştur")
}
// Aynı zamanda olmayan bir key ' i çağırarak değer almaya çalışıyor olabiliriz.
if let havalimaniAdi = havaAlanlari["ISE"] {
print("havalimanı adı : \(havalimaniAdi)")
}else {
print("Havalimanı bulunamadı.")
}
// Silme işlemini de böyle yapabiliriz.
if let silinenYer = havaAlanlari.removeValue(forKey: "ADA") {
print("silinen havalimanı adı : \(silinenYer)") // silinen havalimanı adı : Adana merkez yanlış anlaşılma olmasın remove metodu soncucu donen deger Adana merkez
}else {
print("Böyle bir yer yok.")
}
// Dictionary' deki her item (key,value) tuple olarak dönebilir.
for(havaAlaniKodu,havaAlaniAdi) in havaAlanlari {
print("\(havaAlaniKodu) : \(havaAlaniAdi)")
/*
çıktı -> ISE : Isparta Süleyman Demirel Havalimanı
AYT : Antalya
*/
}
// Eğer ihtiyaç olursa sadece key leri veya value'leri alabiliriz.
for havaAlaniKodu in havaAlanlari.keys {
print("havaalani kodu : \(havaAlaniKodu)")
}
// ayrıca ihtiyacımız olursa da key' leri ve value ' leri ayrı dizilerde toplayabiliriz.
let havaAlaniAdlari = [String](havaAlanlari.values)
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment