Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
let cozunurluk = Cozunurluk()
let videoModu = VideoModu()
print("Çözünürlüğün genişliği : \(Cozunurluk.width)") // print -> Çözünürlügün genişliği 0
// initial statteki atadığımız değer geldi.
// Bunu videoModu değişkeni içindede yapabiliriz. Çünkü VideoModu classında Cozunurluk struct'ından bir instance vardı.
print("Video modundaki genişlik \(videoModu.cozunurluk.genislik)") // aynı değeri verecek.
// Ayrıca nokta(.) işlemini yeni değer atamak içinde kullanabiliriz.
videoModu.cozunurluk.genislik = 1280
print("Şimdi video modu genişlik değeri : \(videoModu.cozunurluk.genislik)") // ekrana -> Şimdi video modu genişlik değeri : 1280 yazar.
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment