Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
let isimler = ["kisi1", "kisi2", "kisi3", "kisi4","kisi5"]
for i in isimler {
print("Hello, \(i)!") // Burada String interpolasyonunu görüyoruz. String içine bir değer içeren değişkenin değerini basma yolu
}
// Hello, kisi1! // burada for da ki i dir. Ve bu index isimler dizisi içinde dolaşır. Her aldığı degerden sonra for ' un içindeki
// kodu çalıştırır ve ekrana basar.
// Hello, kisi2!
// Hello, kisi3!
// Hello, kisi4!
// Diger bir for kullanım yöntemi
for index in 1...5 {
print("\(index) ve çarpım yapalım bununda sonucu \(index*4)")
}
// ekran çıktısı
// 1 index ve çarpım yapalım bununda sonucu 4
// 2 index ve çarpım yapalım bununda sonucu 8
// 3 index ve çarpım yapalım bununda sonucu 12
// 4 index ve çarpım yapalım bununda sonucu 16
// 5 index ve çarpım yapalım bununda sonucu 20
// Gelelim kontrol ifadesine if else
var sicaklik = 50
if sicaklik <= 15 {
print("Hava çok soğuk")
} else if sicaklik >= 38 {
print("Hava çok sıcak kesin gözlüğünü al")
} else {
print("Hava güzel rahat takıl")
}
// bu durumda ekran çıktımız "Hava çok sıcak kesin gözlüğünü al" olacaktır.
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.