Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@kadiralev1
Created July 26, 2018 15:47
Embed
What would you like to do?
var age = 20 // Integer bir değerin yas adlı değişkene atandığını görüyoruz.
// İlk kod satırımızda değişkene bir tip ataması yapmadık.Swift bunu kendi anlayacak kadar zeki. Altta ki örneğimize bakalım
var languageName = "Swift" // Burada da String tipinde bir değişkeni görüyoruz.
// Fakat eğer istersek tip ataması yapabiliriz.
var floatNumber : Float = 12.12
var doubleNumber : Double = 10.0
var languageName : String = "Swift"
var age : Int = 20
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment