Create a gist now

Instantly share code, notes, and snippets.

What would you like to do?
Тоог монгол тооны нэршил рүү хөрвүүлэгч, javascript дээр учир вэбэд ашиглахад тохиромжтой.
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<script type="text/javascript">
numeral =
{
//separatrix numeral (like european)
"sne":
[
"мянга",
"сая",
"тэр бум",
"наяд",
"маш дэлгэмэл",
"тунамал",
"ингүүмэл",
"хямралгүй",
"ялгаруулагч",
"өвөр дээр",
"хөөн удирдагч",
"хязгаар үзэгдэл ",
"шалтгааны зүйл",
"үзэсгэлэнт гэрэлт",
"эрхэт",
"сайтар хүргэсэн",
"онон одох",
"живэх тоосон",
"бэлэг тэмдэг",
"хүчин нөхөр",
"дохио мэдэхүй",
"тийн болсон",
"хүчин нүдэн",
"асрангуй",
"нигүүлсэнгүй",
"баясангуй",
"тэгш",
"тоомьгүй",
"хэмжээлшгүй",
"цаглашгүй",
"өгүүлшгүй",
"хирлэшгүй",
"үлэшгүй",
"үлэж дуусашгүй",
"сэтгэшгүй"
],
//unity numeral
"un":
[
"нэг",
"хоёр",
"гурав",
"дөрөв",
"тав",
"зургаа",
"долоо",
"найм",
"ес"
],
//bander unity numeral
"unb":
[
"нэг",
"хоёр",
"гурван",
"дөрвөн",
"таван",
"зургаан",
"долоон",
"найман",
"есөн"
],
//decimal numeral
"dn":
[
"арав",
"хорь",
"гуч",
"дөч",
"тавь",
"жар",
"дал",
"ная",
"ер",
"зуу"
],
//bander decimal numeral
"dnb":
[
"арван",
"хорин",
"гучин",
"дөчин",
"тавин",
"жаран",
"далан",
"наян",
"ерэн"
],
//centurion numeral
"cn":
[
"зуу"
],
//bander centurion numeral
"cnb":
[
"зуун"
]
};
function generate_centurion_bander(x)
{
if(parseInt(x) == x && (x+'').length<=3)
{
var num = x;
var name = '';
for(var i=num.length; i>0; i--)
if((x+'').length >= i && num[num.length-i] != 0)
name += ((i==num.length)?'':' ') + numeral[(i==2)?'dnb':'unb'][parseInt(num[num.length-i])-1] + ((i==3)?" "+ numeral['cnb'][0]:"");
return name;
}
else
return "Error: " + x + " is not integer number";
}
function generate_centurion(x)
{
if(parseInt(x) == x && (x+'').length<=3)
{
var num = x;
var name = '';
for(var i=num.length; i>0; i--)
if((x+'').length >= i && num[num.length-i] != 0)
name += ((i==num.length)?'':' ') + numeral[(i==2)?((x%10==0)?'dn':'dnb'):((i==1)?'un':'unb')][parseInt(num[num.length-i])-1] + ((i==3)?" "+ numeral[(x%100==0)?'cn':'cnb'][0]:"");
return name;
}
else
return "Error: " + x + " is not integer number";
}
function strreverse(str)
{
var tmpchr;
for(var i=0; i<parseInt(str.length/2); i++)
{
tmpchr = str[i];
str = setCharAt(str, i, str[str.length-i-1]);
str = setCharAt(str, str.length-i-1, tmpchr);
}
return str;
}
function setCharAt(str, index, chr)
{
if(index > str.length-1)
return str;
return str.substr(0, index) + chr + str.substr(index+1);
}
function generate_numeral_eu(x)
{
var name = '';
var num = strreverse(x);
var sp = 0;
var d = num.length-1;
for(var i=0; i<=parseInt(num.length/3); i++)
name = ((num[i*3+0])?this[(i==0)?"generate_centurion":"generate_centurion_bander"](((num[i*3+2])?num[i*3+2]:'')+((num[i*3+1])?num[i*3+1]:'')+((num[i*3+0])?num[i*3+0]:'')) + ((i!=0)?" "+numeral['sne'][i-1]:'') + " ":'') + name;
return name;
}
function generate()
{
document.getElementById("numeral_out").innerHTML = generate_numeral_eu(document.getElementById("numeral_in").value);
}
</script>
</head>
<body>
<div id="numeral_out"></div>
<input type="text" name="numeral_in" id="numeral_in" />
<button id="numeral_submit" onClick="generate()">Convert</button>
<script text="text/javascript">
</script>
</body>
</html>

hey man! thanks for the share!

Алдаатай хөрвүүлж байна лээ шүү 1000 жишээ нь

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment