Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar
💭
.

sharavsambuu sharavsambuu

💭
.
View GitHub Profile
@sharavsambuu
sharavsambuu / metatrader5_live.py
Created Oct 28, 2020
Template for live algo with MetaTrader5 and Python
View metatrader5_live.py
# References :
# - https://stackoverflow.com/questions/61776425/logic-for-real-time-algo-trading-expert
import pytz
import pandas as pd
import MetaTrader5 as mt5
import time
from datetime import datetime
from threading import Timer
@sharavsambuu
sharavsambuu / listen_pg.py
Created Jun 26, 2020 — forked from dtheodor/listen_pg.py
Listen for pg_notify with Psycopg2
View listen_pg.py
import select
import datetime
import psycopg2
import psycopg2.extensions
conn = psycopg2.connect(database="postgres", user="vagrant")
#conn.set_isolation_level(psycopg2.extensions.ISOLATION_LEVEL_AUTOCOMMIT)
curs = conn.cursor()
@sharavsambuu
sharavsambuu / listen_sqla.py
Created Jun 26, 2020 — forked from dtheodor/listen_sqla.py
Listen for pg_notify with SQL Alchemy + Psycopg2
View listen_sqla.py
import select
import datetime
import psycopg2
import psycopg2.extensions
from sqlalchemy import create_engine, text
engine = create_engine("postgresql+psycopg2://vagrant@/postgres")
@sharavsambuu
sharavsambuu / triplet.py
Created Dec 23, 2019 — forked from dkohlsdorf/triplet.py
Triplet Loss Experiments For Audio Data with Tensorflow 2.0
View triplet.py
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import tensorflow as tf
import tensorflow.keras.layers as layers
import tensorflow.keras.losses as loss
import tensorflow_datasets.public_api as tfds
from sys import argv
from random import Random
from os import walk
@sharavsambuu
sharavsambuu / qamongolia.txt
Created Nov 10, 2019
sample questions and answers in mongolian language
View qamongolia.txt
Оцон шувуу, тарвага хоёрын аль нь түрүүлэх вэ? (тундарт тарвага байхгүй)
Ээж охин хоёр юугаараа адилхан бэ? (хүйсээрээ)
Ямар хүн авах биш өгөх дуртай байдаг вэ? (боксчин)
Модны голд юу байдаг вэ? (о үсэг)
100 төгрөгөө 300 найздаа яаж өгөх вэ? (аяга самар аваад өгөх)
Дусал дусал бороотой үдшээр дурласан охиндоо дуу аялан очсон Дондог ямар цэцэг аваачиж өгсөн бэ? (нойтон цэцэг)
Нар, сар, од гурвын дунд юу байдаг вэ? (таслал)
Эмээгийн эмээ хэд насалсан бэ? (эмээгээсээ өөрөө асуу)
Бүх насаараа бэлтгэсэн шилдэг тагнуулчаа амеркчууд орос руу илгээжээ. Гэтэл өнөөх нь онгоцноос буунгуутаа л баригдчихжээ. Яагаад? (хар арьстан байсан учраас)
Хамгийн хурдан дэлхийн нөгөө талд яаж очих вэ? (доошоо нүхлээд)
@sharavsambuu
sharavsambuu / mongolia-english-5k-sentences.txt
Last active Sep 10, 2019
Unvalidated 5 thousand sentence pairs for english to mongolian or mongolian to english machine translation.
View mongolia-english-5k-sentences.txt
Хөдөлмөр эрхэлж буй иргэд цалингаас цалингийн хооронд амьдарч байгаа ба сүүлийн үед юмны үнэ нэмэгдэх болсон нь нийгэмд санхүүгийн хүнрэлийг бий болгоод буй. +++++SEP+++++ Employers are living between wages and salaries, and recent increases in prices have created financial hardships in society.
Учир нь бараа бүтээгдэхүүний үнэ нэмэгдээд байдаг боловч цалин хөлсний үнэ огт нэмэгдэхгүй бөгөөд тэрхүү үнэ нь нэмэгдсэн бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан авах хэрэглээгээ хангахад сарын цалин нь хаанаа ч хүрэхгүй байгаа юм. +++++SEP+++++ Because the price of the goods increases, the price of wages does not increase and that the monthly wages are not enough to meet the consumption of the goods being increased.
Гэхдээ нэмлээ гээд нэх шалисан юмгүй байгаад иргэд бухимдалтай хандаж буй юм. +++++SEP+++++ However, citizens are frustrated by the fact that they have not been tested yet.
Түүнчлэн хамгийн хариуцлагатай, өндөр мэдлэг боловсрол шаардагддаг мэргэжлийн нэг болох багш нарын цалин нэмэгдэхгүй хэвээр байсаар буй. +++++
@sharavsambuu
sharavsambuu / audio_lstm_keras.ipynb
Created Jun 30, 2019 — forked from naotokui/audio_lstm_keras.ipynb
Audio generation with LSTM in keras
View audio_lstm_keras.ipynb
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
@sharavsambuu
sharavsambuu / textured_tri.py
Created Dec 29, 2018 — forked from binarycrusader/textured_tri.py
pysdl2 pyopengl "modern" opengl textured triangle example
View textured_tri.py
#!/usr/bin/python2.7
"""Quick hack of 'modern' OpenGL example using pysdl2 and pyopengl
that shows a textured triangle; assumes there is a 'hazard.png' image
file in working directory.
Based on:
pysdl2 OpenGL example
http://www.tomdalling.com/blog/modern-opengl/02-textures/
http://www.arcsynthesis.org/gltut/Basics/Tut02%20Vertex%20Attributes.html
View pysdl2_pyopengl_modern_opengl_example.py
#!/usr/bin/python2.7
"""Quick hack of 'modern' OpenGL example using pysdl2 and pyopengl
Based on
pysdl2 OpenGL example
http://www.arcsynthesis.org/gltut/Basics/Tut02%20Vertex%20Attributes.html
http://schi.iteye.com/blog/1969710
"""
import sys
View ascii_in_terminal_from_youtube.sh
#!/usr/bin/env bash
export CACA_DRIVER=ncurses; youtube-dl -q -o- "https://www.youtube.com/watch?v=jM8dCGIm6yc" | mplayer -really-quiet -vo caca -fps 15 -af scaletempo -softvol -softvol-max 400 -cache 8192 -
You can’t perform that action at this time.