Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@klette
klette / changelog.md
Last active August 29, 2015 14:15
meh
View changelog.md

Changelog Operations

  1. Gamle kontoer fjernet fra LDAP, Google, Atlassian, Github etc.
  2. Multi-site backup av PostgreSQL
  3. Ryddet i LDAP-grupper
  4. Serverrom ryddet for skrot
  5. Manuell justering av timer i leancast
  6. Oppdatering av firmware alle AP i G9
  7. Forsøk på rens av støvsuger
View keybase.md

Keybase proof

I hereby claim:

  • I am klette on github.
  • I am klette (https://keybase.io/klette) on keybase.
  • I have a public key whose fingerprint is ECCC 3350 5B7E DC98 B650 D6F9 5378 2CEF 4732 0AB8

To claim this, I am signing this object:

@klette
klette / index.php
Created February 24, 2011 10:34
vnstati updater
View index.php
<html>
<head>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.3/jquery.min.js"></script>
<script src="jquery.masonry.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
$('body').masonry({
itemSelector: 'img',
columnWidth: 500,
});
View gist:364458
def foo(val):
"""
>>> foo(0)
2
>>> foo(1)
Traceback (most recent call last):
...
ValueError: 1
"""
if val == 1:
@klette
klette / get_lastest_openttd.sh
Created December 28, 2009 17:19
Small bash script for downloading and installing latest openttd with opensfx and opengfx
View get_lastest_openttd.sh
#!/bin/bash
set -e
# Simple script for getting and installing latest openttd with opengfx and opensfx
# Downloads latest trunk version by default, but if you supply the revision you want
# as the first argument, it downloads that version.
#
# Examples:
#
View rls_extractor.pl
#!/usr/bin/perl
use strict;
use utf8;
open(COMMANDS, '>>cmds.sh');
for my $movie (<./*>){
print "Analyzing $movie..\n";
View fetch.pl
#!/usr/bin/perl
use strict;
use LWP::UserAgent;
use HTTP::Request;
my $ua = LWP::UserAgent->new(env_proxy => 1, keep_alive => 1, timeout => 30, );
my $data_to_send;#-- And build a string of it
View README
! Billig::Economy::Settlement
Denne noden forklarer de forskjellige aspektene av Billig sin støtte for å håndtere kasseoppgjør.
!! Databasen
Lagringen av kasseoppgjør gjøre etter skjemaet som finnes i sql/settlement.sql
i kode-treet.
Et kasseoppgjør har et starttidspunkt og et slutttidspunkt som viser når
View update.sh
# Needs seperate compiles updaters for now..
python -c "import lxml.html; import urllib; print '\n'.join([a.values()[0] for a in lxml.html.document_fromstring(urllib.urlopen('http://spotify.erlang.no').read()).cssselect('#p3')[0].cssselect('a')])" > p3.pls
python -c "import lxml.html; import urllib; print '\n'.join([a.values()[0] for a in lxml.html.document_fromstring(urllib.urlopen('http://spotify.erlang.no').read()).cssselect('#mpetre')[0].cssselect('a')])" > mp3.pls
python -c "import lxml.html; import urllib; print '\n'.join([a.values()[0] for a in lxml.html.document_fromstring(urllib.urlopen('http://spotify.erlang.no').read()).cssselect('#vglista')[0].cssselect('a')])" > vg.pls
python -c "import lxml.html; import urllib; print '\n'.join([a.values()[0] for a in lxml.html.document_fromstring(urllib.urlopen('http://spotify.erlang.no').read()).cssselect('#radio1')[0].cssselect('a')])" > radio1.pls
./updater-p3 username pass
./updater-mp3 username pass
./updater-vg username pass
View gist:150282
#!/usr/bin/env perl
use strict;
our $temp = "foobar";
sub foo {
our $temp = "bar";
return "bar";